Dizertačná skúška a obhajoby

Dizertačná skúška

 1. Dizertačná skúška je štátnou skúškou a vzťahujú sa na ňu ustanovenia § 63 zákona.
 2. Doktorand je povinný dizertačnú skúšku vykonať do:
 3. 18, resp. 24 mesiacov v závislosti od štandardnej dĺžky ŠP v dennej forme štúdia. V prípade prerušenia štúdia sa termín vykonania dizertačnej skúšky predlžuje o prerušené obdobie doktorandského štúdia,
 4. 24, resp. 36 mesiacov v závislosti od štandardnej dĺžky ŠP v externej forme štúdia po nástupe na doktorandské štúdium.

Vykonanie dizertačnej skúšky v dennej a externej forme po tomto termíne je možné len v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti doktoranda s vyjadrením stanoviska školiteľa a predsedu odborovej alebo spoločnej odborovej komisie a so súhlasom dekana.

 1. Dizertačnú skúšku organizuje predseda odborovej komisie pre akreditovaný ŠP a to predložením návrhu na vykonanie dizertačnej skúšky dekanovi, ktorý obsahuje stanovisko k plneniu individuálneho študijného plánu doktoranda, návrh oponenta, návrh najmenej piatich členov skúšobnej komisie a termín konania dizertačnej skúšky.
 2. Podmienkou pre vykonanie dizertačnej skúšky zo strany doktoranda je predloženie písomnej žiadosti na predpísanom formulári, predloženie téz k písomnej práci pre členov skúšobnej komisie a písomnej práce k dizertačnej skúške. Písomná práca pozostáva z týchto častí:
 3. prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky,
 4. cieľ práce,
 5. metodika práce a metódy skúmania,
 6. priebežné výsledky a diskusia,
 7. zoznam použitej literatúry.
 8. Na písomnú prácu k dizertačnej skúške sa vyžaduje vypracovanie aspoň jedného oponentského posudku oponentom. Oponent je menovaný dekanom.
 9. Právo skúšať na dizertačnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov (§ 75 ods. 1 zákona) a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou [§ 12 ods. 1 písm. d) zákona]. Dizertačná skúška sa vykonáva pred najmenej päťčlennou komisiou, ktorú tvoria členovia programovej komisie ŠP a odborovej komisie alebo významní odborníci z príbuzných študijných odborov z vysokých škôl a výskumných pracovísk. Školiteľ je prítomný, ale nerozhoduje o výsledku dizertačnej skúšky.
 10. Ak sa doktorand prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou (§ 54 ods. 12 zákona) dizertačná skúška sa koná pred komisiou, v ktorej sú paritne zastúpení členovia z vysokej školy určení podľa § 63 ods. 4 zákona a členovia určení externou vzdelávacou inštitúciou. Komisia musí mať najmenej päť členov. Dizertačná skúška pozostáva z obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške a vedeckej rozpravy k riešenej problematike.
 11. Skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok dizertačnej skúšky a rozhodne verejným hlasovaním o celkovom výsledku dizertačnej skúšky väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice ECTS: A (1), B (1,5), C (2), D (2,5), E (3), FX (4).
 12. Predseda komisie v závere zhodnotí preukázané aktivity a znalosti doktoranda a odovzdá doktorandovi vysvedčenie o absolvovaní dizertačnej skúšky.
 13. V prípade, že doktorand na dizertačnej skúške bol hodnotený nedostatočne (4) – klasifikácia FX, je možné dizertačnú skúšku opakovať najskôr po dvoch mesiacoch. Po opakovanom hodnotení dizertačnej skúšky „nedostatočne (4) – FX“ dekan vylúči doktoranda z ďalšieho štúdia.
 14. Ak sa doktorand nemôže zúčastniť v určenom termíne na dizertačnej skúške, vopred sa ospravedlní predsedovi skúšobnej komisie, ktorý určí náhradný termín jej konania. Ak sa doktorand nezúčastní na dizertačnej skúške bez vážneho dôvodu, výsledok je rovnaký, ako keby na dizertačnej skúške neprospel. Rovnakým výsledkom končí aj odstúpenie od dizertačnej skúšky.
 15. Platnosť dizertačnej skúšky je určená čl. 29 ods. 3 alebo ods. 4 tohto poriadku.
 16. V čase krízovej situácie môže študent vykonať dizertačnú skúšku bez fyzickej prítomnosti prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
 17. Spôsob videokonferencie sa môže využiť aj v iných prípadoch, najmä pri členoch komisie a oponentoch zo zahraničia.
 18. Verejná časť dizertačnej skúšky sa považuje za verejnú aj vtedy, ak SPU zabezpečí jej verejný priamy prenos.
 19. V čase krízovej situácie sa verejná časť dizertačnej skúšky považuje za verejnú aj vtedy, ak SPU zabezpečí jej zvukový záznam dostupný verejnosti na vypočutie v priestoroch SPU počas troch mesiacov od skončenia krízovej situácie.

 

Obhajoba dizertačnej práce

 1. Dizertačnú prácu doktorand predkladá v  štyroch identických vyhotoveniach v slovenskom jazyku alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dekana v jednom zo svetových jazykov, pričom najmenej 10 % rozsahu práce musí byť napísaných v slovenskom jazyku ako súhrn práce. Po obhajobe sa jeden výtlačok práce poskytuje Slovenskej poľnohospodárskej knižnici pri SPU.
 2. Pri spracovaní dizertačnej práce treba rešpektovať základnú štruktúru pôvodnej vedeckej práce podľa platnej smernice o záverečných a habilitačných prácach, ktorá je zverejnená na webovom sídle SPU a v UIS-e.
 3. V zmysle § 63 ods. 7 až 9 zákona je doktorand v dennej i externej forme štúdia povinný vložiť svoju dizertačnú prácu do Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP) pre účely kontroly originality, registrovania, uchovávania a sprístupňovania.
 4. Pri ďalšom postupe posudzovania a rozhodovania o dizertačnej práci doktoranda platí Smernica  o záverečných a habilitačných prácach.
 5. Prípravu obhajoby dizertačnej práce organizuje školiace pracovisko po splnení týchto podmienok doktorandom:
  1. úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky,
  2. 1 vedecká publikácia kvalitatívnej úrovne A+ alebo A s ohľadom na študijný odbor,
  3. predloženie žiadosti na predpísanom tlačive v UIS-e o obhajobu dizertačnej práce potvrdenú školiteľom, predsedom odborovej komisie a dekanom,
  4. predloženie posudku v podobe zápisu z obhajoby práce na školiacom pracovisku.
 6. V čase krízovej situácie možno vykonať obhajobu dizertačnej práce prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti.
 7. V čase krízovej situácie sa verejná časť obhajoby dizertačnej práce považuje za verejnú aj vtedy, ak SPU zabezpečí jej zvukový záznam dostupný verejnosti na vypočutie v priestoroch vysokej školy počas troch mesiacov od skončenia krízovej situácie.
 8. Podľa § 63 ods. 4 a 6 zákona a čl. 35 tohto poriadku dekan na návrh odborovej alebo spoločnej odborovej komisie a splnenia všetkých požadovaných náležitostí vymenuje troch oponentov a komisiu pre obhajobu dizertačnej práce z členov programovej a odborovej komisie v počte najmenej päť členov a predsedu. Oponenti sú členmi komisie a majú hlasovacie právo. Školiteľ sa zúčastňuje obhajoby, nie je však členom komisie a nemá hlasovacie právo.
 9. Obhajobu dizertačnej práce organizuje školiace pracovisko po splnení týchto podmienok:
 10. predloženie posudkov všetkých troch oponentov; v prípade negatívnych posudkov sa vyžaduje prítomnosť príslušného oponenta na obhajobe dizertačnej práce,
 11. vymenovanie členov komisie pre obhajoby dizertačnej práce; aspoň jeden člen komisie musí byť z inej vysokej školy, prednostne zo zahraničia,
 12. prítomnosť dvojtretinovej väčšiny členov komisie a minimálne dvoch oponentov na obhajobe.
 13. Obhajobu dizertačnej práce vedie predseda komisie. Jej priebeh je spravidla nasledovný: otvorenie, predstavenie kandidáta, stručná prezentácia cieľov a dosiahnutých výsledkov práce doktorandom, zhodnotenie plnenia individuálneho študijného plánu doktoranda školiteľom vo forme posudku, prezentácia oponentských posudkov, stanovisko doktoranda k pripomienkam oponentov, diskusia, neverejné zasadnutie komisie, záver – vyhlásenie výsledku. Obhajoba dizertačnej práce je verejná.
 14. Predsedom poverení členovia komisie vyhotovujú písomný záznam z priebehu obhajoby a z hlasovania členov komisie o výsledku obhajoby. Výsledok obhajoby dizertačnej práce sa hodnotí známkou. Výsledná známka sa určí na základe vypočítaného aritmetického priemeru známok oponentov a členov komisie.

Klasifikačná stupnica

Aritmetický priemer obhajoby ZP

Celkový výsledok ŠS

1,00 = priemer ≤ 1,25

výborne A (1)

1,26 < priemer ≤ 1,75

veľmi dobre B (1,5)

1,76 < priemer ≤ 2,25

dobre C (2)

2,26 < priemer ≤ 2,75

uspokojivo D (2,5)

2,76 < priemer ≤ 3,00

dostatočne E (3)

3,01 < priemer ≤ 4,00

nedostatočne FX (4)

 1. Pri hodnotení obhajoby dizertačnej práce známkou nedostatočne FX (4) komisia určí študentovi rozsah prepracovania dizertačnej práce, ktorý sa zaznamená do zápisu o ŠS. Obhajobu prepracovanej dizertačnej práce je možné realizovať v súlade s čl. 29 ods. 3 alebo ods. 4 tohto poriadku.
 2. Výsledok obhajoby je platný na základe tajného hlasovania a rozhodnutia väčšiny prítomných členov komisie.
 3. SPU môže uzatvoriť dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác v akreditovaných doktorandských ŠP s vysokou školou so sídlom mimo územia SR, ak to umožňujú právne predpisy štátu, na území ktorého vysoká škola pôsobí.
 4. Obhajoba dizertačnej práce doktoranda vysokej školy, ktorá sídli na území SR a ktorá má uzavretú dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác s vysokou školou so sídlom mimo územia SR, sa môže uskutočniť na zahraničnej vysokej škole pred komisiou na obhajobu dizertačnej práce, v ktorej sú paritne zastúpení členovia zo slovenskej strany určení podľa § 54 ods. 20 zákona a členovia určení vysokou školou so sídlom mimo územia SR.
 5. Obhajoba dizertačnej práce doktoranda zahraničnej vysokej školy v Slovenskej republike sa uskutočňuje rovnakým spôsobom.
 6. Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí.