História fakulty

 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) je najmladšou fakultou SPU. Bola zriadená na základe návrhu rektora SPU prof. Dr. Ing. Imricha Okenku, PhD. a následne bola schválená Akademickým senátom SPU dňa 17.decembra 2003 s účinnosťou od 1.apríla 2004.

Prvým predsedom Akademického senátu FEŠRR sa stal:
Dr.h.c. Milan Demo, PhD.

Prvým dekanom fakulty sa stal:
prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., Dr.h.c.

Prodekanmi v 1. funkčnom období boli:
prof. RNDr. Zuzana Jureková, PhD.
doc. Ing. Anna Belajová, PhD.
JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Fakulta vznikla odčlenením katedier z Fakulty ekonomiky a manažmentu (Katedra práva, Katedra regionálneho rozvoja, Katedra environmentálneho manažmentu so sídlom na detašovanom pracovisku v Košiciach) a katedier z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (Katedra ekológie a Katedra trvalo udržateľného rozvoja) a bola založená Katedra európskych štúdií ako nová katedra.

Vedúcimi katedier v čase vzniku fakulty boli:

Doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. - Katedra regionálneho rozvoja
Prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc. - Katedra environmentálneho manažmentu
prof. RNDr. Zuzana Jureková, PhD. - Katedra ekológie
Dr.h.c. Prof. Ing. Milan Demo, PhD. - Katedra trvalo udržateľného rozvoja
Doc. Dr. Ing. Pavol Fekete, PhD. - Katedra európskych štúdií
Prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. – Katedra práva

Z hľadiska potrieb Slovenska, jeho regionálneho, socio-ekonomického a environmentálneho rozvoja, ako i záujmu o európske integračné procesy, bolo vytvorenie tejto fakulty na SPU v Nitre veľmi významné, nakoľko študijné odbory fakulty od jej vzniku sú zamerané na vzdelávanie odborníkov pre integrovaný rozvoj spoločnosti, regionálny rozvoj, manažment prírodných zdrojov, krízový manažment, ekonomiku a manažment vidieckeho turizmu tak, aby vzdelávanie v týchto oblastiach bolo kompatibilné s európskym štandardom.

Od 14. februara 2008 do 31. mája 2008 prof. Ing. Dušan Húska, PhD. bol poverený vedením FEŠRR.

S účinnosťou od 31. mája 2008 do 31.05.2012 sa dekankou fakulty stala prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Prodekanmi fakulty boli :
Prof.Ing.Dušan Húska, PhD.,
Doc.JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.,
Ing.Jana Jarábková, PhD.,
Doc.Pavol Schwarcz, PhD.,

S účinnosťou od–31.5.2012-31.5.2016 dekankou fakulty  sa stala opätovne prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.

Prodekanmi fakulty boli :
Prof.Ing.Dušan Húska, PhD.,
Prof.JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.,
Doc.Jana Jarábková, PhD.,
Prof.Pavol Schwarcz, PhD., do - 31.12.2015

S účinnosťou od 01.06. 2016 sa dekankou fakulty stala doc.Ing.Olga Roháčiková, PhD.,
Prodekanmi fakulty sú :

Prof.JUDr.Anna Bandlerová,PhD. (2016 - 2021)

doc. Ing. Žaneta Pauková, PhD.

Prof.Ing.Pavol Schwarcz,PhD.

Ing. Maroš Valach, PhD. (od 2021)