Kalendár udalostí 10.12.2019

utorok, 10.12.2019

  1. Kontrola uznesení

  2. Informácia o výučbe v anglickom jazyku na FEŠRR v akademickom roku 2019/2020

Predkladá: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie a prodekanka pre zahraničné vzťahy

  1. Plán vedeckých podujatí FEŠRR na rok 2019

Predkladá: prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov

  1. Správa o edičnej činnosti na fakulte

Predkladá: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

  1. Rôzne