Kalendár udalostí 21.01.2020

utorok, 21.01.2020

    1. Kontrola uznesení

    2. Hodnotiaca správa o zahraničných vzťahoch za kalendárny rok 2019

Predkladá: prodekanka pre zahraničné vzťahy a zástupca vedúcej Centra medzinárodných programov

    3. Správa o vyhodnotení účelovej činnosti za rok 2019,  plán zabezpečenia praktickej výučby študentov v rámci účelovej činnosti na VPP SPU s.r.o. na rok 2020

Predkladá: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

    4. Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu za zimný semester ak. r. 2019/2020

Predkladajú: vedúci katedier

    5.Rôzne