Kalendár udalostí 24.03.2020

utorok, 24.03.2020

  1. Kontrola uznesení

  2. Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na FEŠRR v Nitre za rok 2019

Predkladá: prodekan  pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov

  1. Informácia o zabezpečení priebehu štátnych záverečných skúšok na I. a II. stupni štúdia

Predkladá : prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

  1. Rôzne