Kalendár udalostí 16.04.2020

štvrtok, 16.04.2020

  1. Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na FEŠRR za rok 2019

Predkladá: dekanka fakulty

  1. Návrh na schválenie členov skúšobných komisií, ďalších odborníkov pre skúšanie predmetov štátnych skúšok bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FEŠRR SPU v Nitre v akademickom roku 2019/2020

Predkladá: dekanka fakulty

  1. Rôzne