Kalendár udalostí 19.05.2020

utorok, 19.05.2020

  1. Kontrola uznesení

Informácia o zabezpečení prijímacieho konania

Predkladá: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

  1. Informácia o zabezpečení prijímacích pohovorov na III.stupni štúdia

Predkladá: prodekan  pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov

  1. Rôzne