Kalendár udalostí 10.11.2020

utorok, 10.11.2020

  1. Kontrola uznesení
  2. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na fakulte v akad. roku 2019/20

Predkladá: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

  1. Správa o hospodárení fakulty k 30.09.2020

Predkladá: tajomníčka fakulty

  1. Rôzne