Kalendár udalostí 19.11.2020

štvrtok, 19.11.2020

  1. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na FEŠRR v ak.roku 2019/2020
    Predkladá: dekanka fakulty
  2. Návrh na začatie habilitačných konaní v rámci odboru habilitačného a inauguračného konania Environmentálny manažment
    Predkladá: dekanka fakulty
  3. Rôzne