Kalendár udalostí 23.03.2021

utorok, 23.03.2021

  1. Kontrola uznesení
  2. Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na FEŠRR v Nitre za rok 2020

Predkladá: prodekan  pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov

  1. Informácia o zabezpečení priebehu štátnych záverečných skúšok na I. a II. stupni štúdia

Predkladá : prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

  1. Rôzne