Kalendár udalostí 15.04.2021

štvrtok, 15.04.2021

  1. Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na FEŠRR za rok 2020

Predkladá: dekanka fakulty

  1. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent konaní v rámci odboru habilitačného a inauguračného konania Environmentálny manažment

Predkladá: dekanka fakulty

  1. Návrh na schválenie členov skúšobných komisií, ďalších odborníkov pre skúšanie predmetov štátnych skúšok bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FEŠRR SPU v Nitre v akademickom roku 2020/2021

Predkladá: dekanka fakulty

  1. Rôzne