Kalendár udalostí 20.04.2021

utorok, 20.04.2021

  1. Kontrola uznesení
  2. Aktuálne otázky, týkajúce sa zabezpečenia výchovno-vzdelávacej, vedeckovýskumnej a podnikateľskej činnosti na fakulte

Predkladá: dekanka

  1. Rôzne