Kalendár udalostí 18.05.2021

utorok, 18.05.2021

  1. Kontrola uznesení

Informácia o zabezpečení prijímacieho konania na I. a II. stupni štúdia

Predkladá: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

  1. Informácia o zabezpečení prijímacích pohovorov na III.stupni štúdia

Predkladá: prodekan  pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov

  1. Rôzne