Kalendár udalostí 21.03.2023

utorok, 21.03.2023

1. Kontrola uznesení

2. Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na FEŠRR v Nitre za rok 2022
Predkladá: prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov

3. Informácie o stave plnenia úloh súvisiacich s pripravovanou inštitucionálnou akreditáciou
Predkladá: prodekan pre rozvoj

4. Informácia o zabezpečení priebehu štátnych záverečných skúšok na I. a II. stupni štúdia
Predkladá : prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

5. Rôzne