Kalendár udalostí 06.04.2023

štvrtok, 06.04.2023

1. Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na FEŠRR za rok 2022
Predkladá: dekanka fakulty

2. Návrh na schválenie členov skúšobných komisií, ďalších odborníkov pre skúšanie
predmetov štátnych skúšok bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FEŠRR SPU v Nitre
v akademickom roku 2022/2023
Predkladá: dekanka fakulty

3. Rôzne