Kalendár udalostí 18.04.2023

utorok, 18.04.2023

1. Kontrola uznesení

2. Informácie o priebehu inštitucionálnej akreditácie
Predkladá: prodekan pre rozvoj

3. Aktuálne otázky, týkajúce sa zabezpečenia výchovno-vzdelávacej, vedeckovýskumnej
a podnikateľskej činnosti na fakulte
Predkladá: dekanka

4. Rôzne