Kalendár udalostí November 2019

utorok, 05.11.2019

  1. Kontrola uznesení
  2. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na fakulte v akad. roku 2018/2019

Predkladá: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

  1. Správa o hospodárení fakulty k 30.9.2019

Predkladá: tajomníčka fakulty

  1. Návrh aktualizácie Dlhodobého zámeru rozvoja SPU za FEŠRR

Predkladá: dekanka fakulty

     5. Rôzne

utorok, 12.11.2019

utorok, 19.11.2019

utorok, 26.11.2019