Kalendár udalostí September 2020

štvrtok, 03.09.2020

utorok, 08.09.2020

utorok, 22.09.2020

  1. Informácia o prijímacom konaní na I., II. a na III. stupni štúdia

Predkladá: dekanka fakulty  a prodekanka  pre výchovu a vzdelávanie, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov

  1. Informácie o zabezpečení výučby v ZS dištančnou formou

Predkladajú: vedúci katedier

  1. Harmonogram zasadnutí – Vedenia, Kolégia a Vedeckej rady FEŠRR

Predkladá: dekanka fakulty

  1. Informácie o zmenách v personálnom obsadení fakulty

Predkladá: dekanka fakulty

  1. Stav v plnení úväzkov, zabezpečenie študijnou literatúrou v jednotlivých predmetoch a plán hospitácií

Predkladajú: vedúci katedier

  1. Rôzne
utorok, 29.09.2020