Kalendár udalostí Október 2020

utorok, 06.10.2020

utorok, 13.10.2020

  1. Kontrola uznesení
  2. Akademický rok 2020/2021 (výučba, tematické plány, rozvrhy, miestnosti, externisti a i.)

Predkladá: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie a prodekan pre vedeckovýskumnú

činnosť a výchovu doktorandov

  1. Informácia o zapojení sa zamestnancov do riešenia projektov EŠIF, EK, a pod.

Predkladajú: vedúci katedier

  1. Rôzne
utorok, 20.10.2020

utorok, 27.10.2020