Kalendár udalostí December 2020

utorok, 01.12.2020

utorok, 08.12.2020

utorok, 15.12.2020

  1. Kontrola uznesení
  2. Plán vedeckých podujatí FEŠRR na rok 2021

Predkladá: prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov

  1. Správa o edičnej činnosti na fakulte

Predkladá: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

  1. Informácia o plnení Dlhodobého zámeru rozvoja SPU za FEŠRR

Predkladá: dekanka fakulty

  1. Rôzne
piatok, 18.12.2020