Kalendár udalostí Január 2021

utorok, 12.01.2021

utorok, 19.01.2021

  1. Kontrola uznesení
  2. Hodnotiaca správa o zahraničných vzťahoch za kalendárny rok 2020

Predkladá: prodekanka pre zahraničné vzťahy a vedúci CIP CMP

  1. Správa o vyhodnotení účelovej činnosti za rok 2020,  plán zabezpečenia praktickej výučby študentov v rámci účelovej činnosti na VPP SPU s.r.o. na rok 2021

Predkladá: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

  1. Rôzne
utorok, 26.01.2021