Členovia kolégia

 1. Doc.Ing.Olga Roháčiková,PhD.,-dekanka, e-mail
 2. prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.- prodekanka/vedúca katedry, e-mail
 3. prof. Ing. Pavol Schwarcz , PhD. - prodekan, e-mail
 4. Ing. Žaneta.Pauková, PhD.- prodekanka, e-mail
 5. prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. - vedúci katedry, e-mail
 6. Ing. Martin Prčík,PhD., - vedúci katedry, e-mail
 7. doc. Ing. Jana Jarabková,PhD. - vedúca katedry, e-mail
 8. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.- vedúca katedry, e-mail
 9. Ing. Eva Balážová, PhD.- vedúca katedry, e-mail
 10. JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD. - predseda AS FEŠRR, e-mail
 11. Ing. Georgetta Palšová - tajomníčka, e-mail
 12. Ing. Mariana Eliášová, PhD. - predseda FV UO OZ  PŠaV  FEŠRR pri SPU v Nitre, e-mail
 13. prof.Ing. Ján Gaduš, PhD., vedúci katedry e-mail
 14. Ing. Norbert Floriš, poverený zastupovaním vedúcej CMP, e-mail