Členovia kolégia

 1. doc.Ing.Olga Roháčiková,PhD.,-dekanka, e-mail
 2. prof. Ing. Pavol Schwarcz , PhD. - prodekan, e-mail
 3. doc. Ing. Žaneta Pauková, PhD.- prodekanka, e-mail
 4. Ing. Maroš Valach, PhD. - prodekan, e-mail
 5. prof. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.- vedúca ústavu, od 01.03.2023 e-mail
 6. doc. Ing. Martin Prčík,PhD., - vedúci ústavu, e-mail
 7. doc. Ing. Jana Jarabková,PhD. - vedúca ústavu, e-mail
 8. Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.- vedúca ústavu, e-mail
 9. Ing. Norbert Floriš, PhD. - vedúci CMP, e-mail
 10. JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD. - predsedníčka AS FEŠRR, e-mail
 11. Ing. Georgetta Palšová - tajomníčka, e-mail
 12. Ing. Mariana Eliášová, PhD. - predseda FV UO OZ PŠaV FEŠRR pri SPU v Nitre, e-mail
 13. zástupca AS FEŠRR za študentskú časť