Akreditované študijné programy od akademického roka 2019/2020

Študijný program:                            Integrovaný rozvoj vidieka - študijné plány 

Študijný odbor:                                Ekonómia  a manažment

Forma štúdia:                                   denná a externá

Garant študijného programu:             prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.     

Spolugaranti:                                      prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.

                                                           doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.

Profil absolventa:

 • ovláda vedecké metódy a metodológiu vedeckej práce pri výskume a riadení socio-ekonomických a humánnych činností,
 • je schopný skúmať rôzne možnosti integrácie a na základe získaných výsledkov výskumu navrhovať vhodné postupy,
 • dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore so zameraním na harmonický rozvoj vidieka,
 • má predpoklady posudzovať a riešiť teoretické a praktické problémy na jednotlivých riadiacich úrovniach verejného sektora,
 • je schopný tvorivo aplikovať nové poznatky v pedagogickej, hospodárskej a spoločenskej praxi,
 • je odborne pripravený podieľať sa na tvorbe strategických dokumentov zameraných na socio-ekonomický rozvoj vidieka a udržaní (zlepšovaní) jeho environmentu, 
 • je schopný  viesť aj veľké projekty integrovaného manažmentu vidieka  a preberať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov. V projektoch rozvoja vidieka realizovaných  v praxi, uplatňuje zásady udržateľného  životného  prostredia,
 • je schopný vyvíjať  inovatívne nástroje a inštrumenty pre integrovaný rozvoj vidieka,
 • podporuje rozvoj konštruktívneho životného štýlu obyvateľov urbárnych a vidieckych systémov.

Uplatnenie absolventa:
Absolvent sa uplatní vo vedeckých a výskumných pracoviskách a ako výskumný pracovník a/alebo vedúci interdisciplinárnych výskumných tímov a projektov na vysokých školách so schopnosťou integrovaného prístupu k riešeniu problematiky udržateľného rozvoja vidieka. Je pripravený aktivizovať a viesť interdisciplinárne tímy v neziskovom sektore a v regionálnych rozvojových agentúrach. Absolvent sa uplatní aj ako vedúci manažér, projektant, poradca a konzultant v štátnej správe a samospráve na národnej a regionálnej úrovni, v súkromných firmách, v projektových organizáciách, výskumných a vývojových pracoviskách, agentúrach rozvoja vidieka a životného prostredia. Svoje odborné uplatnenie môže nájsť aj vo výskumných inštitúciách a v pedagogickom procese na univerzitách a stredných školách.

 

Študijný program:                            Environmentálny manažment - študijné plány

Študijný odbor:                                Ekologické a environmentálne vedy

Forma štúdia:                                   denná a externá

Garant študijného programu:           prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.

Spolugaranti:                                    prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.

                                                         doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.

 Profil absolventa:

 • ovláda vedecké metódy výskumu a  aplikácie holistického fungovania  a  prienikov prírodných a  humánnych systémov s orientáciou na národné a  medzinárodné vedecké spoločnosti, na komunikáciu medzi vedami a  systémové zmeny v  riadení spoločností,
 • podieľa sa  na realizácii a koncepcii štátnej environmentálnej politiky a vedel predkladať návrhy na implementáciu environmentálnych aspektov do rôznych úrovní života spoločnosti,
 • ovláda vedecké metódy výskumu a  vývoja environmentálneho manažmentu s  orientáciou na nové metodiky projektovania a  implementovania  environmentálneho manažérstva v  životnom prostredí,
 • orientuje  sa najmä na ekosystémový manažment a jeho uplatnenie pri praktickom riešení problémov spojených s  využívaním prírodných zdrojov,
 • dokáže analyzovať a  identifikovať ekosystémové služby a  zložité ekonomické,  sociálne a  environmentálne problémy vznikajúce pri ich využívaní vo vidieckych regiónoch a  vidieckych obciach,  ako aj environmentálne problémy rozvoja  vidieckej krajiny ako mozaiky ekosystémov  a  životného prostredia obyvateľov žijúcich v nej,
 • dokáže navrhovať integrované spôsoby využívania ekosystémových služieb a   uspokojovania potrieb a  záujmov obyvateľov vidieka udržateľným spôsobom formou krátkodobých a  dlhodobých stratégií integrovaného rozvoja vidieka na princípoch ekosystémového manažmentu.

 

Uplatnenie absolventa:
Absolvent sa uplatní vo vedeckých a výskumných pracoviskách a  ako výskumný pracovník a/alebo vedúci interdisciplinárnych výskumných tímov a  projektov na vysokých školách schopný integrovaných prístupov k  riešeniu problematiky udržateľného rozvoja vidieka. Absolvent študijného odboru môže pôsobiť vo vedúcej pozícii ústredných, regionálnych a  miestnych inštitúcii verejnej správy všeobecnej a  špecializovanej a  neziskového sektora, ako aj súkromného sektora zameraného na rozvoj vidieka. Je pripravený aktivizovať a  viesť interdisciplinárne tímy v  neziskovom sektore a  v  regionálnych rozvojových agentúrach. Absolvent sa uplatní ako vedúci manažér, projektant, poradca a  konzultant v  oblasti životného prostredia v  štátnej správe a  samospráve na národnej a  regionálnej úrovni, v súkromných firmách, v  projektových organizáciách, výskumných a  vývojových pracoviskách, agentúrach životného prostredia Svoje odborné uplatnenie môže nájsť aj vo výskumných inštitúciách a  v  pedagogickom procese na univerzitách a  stredných školách. Môže sa uplatniť aj vo verejnej správe zameranej na environmentálnu výchovu a  vzdelávanie.