Akreditované študijné programy

Študijný program:                            Integrovaný rozvoj vidieka - študijné plány 

Študijný odbor:                                Ekonómia  a manažment

Forma štúdia:                                   denná a externá

Garant študijného programu:             prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.     

Spolugaranti:                                     prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

                                                        doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.

Profil absolventa:

  • ovláda vedecké metódy a metodológiu vedeckej práce pri výskume a riadení socio-ekonomických a humánnych činností,
  • je schopný skúmať rôzne možnosti integrácie a na základe získaných výsledkov výskumu navrhovať vhodné postupy,
  • dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore so zameraním na harmonický rozvoj vidieka,
  • má predpoklady posudzovať a riešiť teoretické a praktické problémy na jednotlivých riadiacich úrovniach verejného sektora,
  • je schopný tvorivo aplikovať nové poznatky v pedagogickej, hospodárskej a spoločenskej praxi,
  • je odborne pripravený podieľať sa na tvorbe strategických dokumentov zameraných na socio-ekonomický rozvoj vidieka a udržaní (zlepšovaní) jeho environmentu, 
  • je schopný  viesť aj veľké projekty integrovaného manažmentu vidieka  a preberať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov. V projektoch rozvoja vidieka realizovaných  v praxi, uplatňuje zásady udržateľného  životného  prostredia,
  • je schopný vyvíjať  inovatívne nástroje a inštrumenty pre integrovaný rozvoj vidieka,
  • podporuje rozvoj konštruktívneho životného štýlu obyvateľov urbárnych a vidieckych systémov.

Uplatnenie absolventa:
Absolvent sa uplatní vo vedeckých a výskumných pracoviskách a ako výskumný pracovník a/alebo vedúci interdisciplinárnych výskumných tímov a projektov na vysokých školách so schopnosťou integrovaného prístupu k riešeniu problematiky udržateľného rozvoja vidieka. Je pripravený aktivizovať a viesť interdisciplinárne tímy v neziskovom sektore a v regionálnych rozvojových agentúrach. Absolvent sa uplatní aj ako vedúci manažér, projektant, poradca a konzultant v štátnej správe a samospráve na národnej a regionálnej úrovni, v súkromných firmách, v projektových organizáciách, výskumných a vývojových pracoviskách, agentúrach rozvoja vidieka a životného prostredia. Svoje odborné uplatnenie môže nájsť aj vo výskumných inštitúciách a v pedagogickom procese na univerzitách a stredných školách.