Akreditované študijné programy

Študijný program:                            Integrovaný rozvoj vidieka - študijné plány 

Študijný odbor:                               Ekonómia  a manažment

Forma štúdia:                                  denná a externá

Garant študijného programu:             prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.     

Spolugaranti:                                   prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

                                                     doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.

                                                     prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.

                                                     doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.

Profil absolventa:

Absolvent študijného programu integrovaný rozvoj vidieka: ovláda vedecké metódy a metodológiu vedeckej práce pri výskume a riadení socio-ekonomických činností, je schopný skúmať rôzne možnosti integrácie a na základe získaných výsledkov výskumu navrhovať vhodné postupy, dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore so zameraním na harmonický rozvoj vidieka, má predpoklady posudzovať a riešiť teoretické a praktické problémy na jednotlivých riadiacich úrovniach verejného sektora, je schopný tvorivo aplikovať nové poznatky v hospodárskej, spoločenskej a pedagogickej praxi, je odborne pripravený podieľať sa na tvorbe strategických dokumentov zameraných na socio-ekonomický rozvoj vidieka a udržaní (zlepšovaní) jeho životného prostredia, je schopný  viesť aj veľké projekty integrovaného manažmentu vidieka  a preberať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov rozvoja vidieka. V projektoch rozvoja vidieka realizovaných  v praxi, uplatňuje zásady udržateľného  životného  prostredia, je schopný vyvíjať  inovatívne nástroje pre integrovaný rozvoj vidieka a podporuje rozvoj životného štýlu jeho obyvateľov.

Uplatnenie absolventa:
Absolvent sa uplatní vo vedeckých a výskumných pracoviskách a ako výskumný pracovník a/alebo vedúci interdisciplinárnych výskumných tímov a projektov na vysokých školách so schopnosťou integrovaného prístupu k riešeniu problematiky udržateľného rozvoja vidieka. Svoje znalosti ako výskumný pracovník je absolvent schopný využiť na odborných pozíciách v medzinárodných organizáciách i agentúrach (napr. OECD, OSN). Je pripravený aktivizovať a viesť interdisciplinárne tímy v neziskovom sektore a v regionálnych rozvojových agentúrach. Absolvent sa uplatní aj ako vedúci manažér, projektant, poradca a konzultant v štátnej správe a samospráve na národnej a regionálnej úrovni, v súkromných firmách, v projektových organizáciách, výskumných a vývojových pracoviskách, agentúrach rozvoja vidieka a životného prostredia.