O projekte

Jean Monnet Centrum Excelentnosti rozhodnutie č. 2013 – 2883/001 – 001 s názvom „Pôdna politika EÚ- cesta k udržateľnej Európe“ vychádza z potrieb a priorít 7. environmentálneho akčného programu do roku 2020, Stratégie 2020, Pôdnej tematickej stratégie ako aj návrhu smernice EÚ o pôde, pričom reflektuje na nekomplexnosť riešenia problémov týkajúcej sa ochrany pôdy v EÚ. 
Jean Monnet Centrum Excelentnosti má v tejto súvislosti za cieľ prispieť a podporiť efektívnejšiu implementáciu nastavených opatrení EÚ do roku 2020 v oblasti ochrany pôdy, a to najmä v podmienkach Slovenska. 
Jean Monnet Centrum Excelentnosti
zoskupuje skupinu expertov z rôznych fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, čím sa zastrešuje multidisciplinárny charakter opatrení v oblasti ochrany pôdy. Centrum si pri napĺňaní stanoveného cieľa vymedzil výskumné a vzdelávanie aktivity v oblasti práva, politiky a kvality pôdy pre cieľovú skupinu: doktorandi, post- doktorandi a mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov, ktorí neprichádzajú automaticky do kontaktu s Európskymi integračnými štúdiami.

Jean Monnet Centrum Excelentnosti navrhol štyri vzdelávacie moduly:

  • Pozemkové právo EÚ (nový modul)
  • Poľnohospodárska a pôdna politika EÚ (nový modul)
  • Udržateľnosť pôdy v EÚ (nový modul)
  • Agro-environmentálna legislatíva EÚ (existujúci modul)

Výskumné aktivity Jean Monnet Centra Excelentnosti sú zamerané na zber a hodnotenie dát týkajúcich sa pôdnej politiky EÚ a jej implementácie v podmienkach Slovenska.