Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností z prostriedkov MŠVVaŠ SR pre študentov FEŠRR dennej formy štúdia dosiahnutých za predchádzajúci akademický rok 2018/2019

Späť