Študentská vedecká konferencia Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa v akademickom roku 2023/2024 uskutoční dňa 18. apríla 2024.

P O Z V Á N K A

 

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty

 

si Vás dovoľuje pozvať

na

 

Študentskú vedeckú konferenciu FEŠRR,

 

ktorá sa uskutoční dňa 18. apríla 2024 (t.j. vo štvrtok) so začiatkom o 9.00 h

na Ústave regionalistiky a rozvoja vidieka, poslucháreň AE-61 (1 sekcia),

na Ústave európskych politík a verejnej správy, zasadacia miestnosť (2 sekcia).

 

Cieľ konferencie:

Konferencia je organizovaná za účelom prezentácie výsledkov študentských vedeckých prác. Je tiež príležitosťou pre výmenu skúseností, názorov a získanie nových inšpirácii pre ich ďalšie vedecké bádanie.

Odborné sekcie:

· 1. Regionálny rozvoj a politiky EÚ, rozvoj vidieka, cestovný ruch a udržateľný rozvoj (I. a II. stupeň štúdia),

· 2. Mladá veda (III. stupeň štúdia).

 

Podmienky účasti na konferencii:

Účastníkmi konferencie môžu byť študenti I., II. a III. stupňa štúdia v dennej i externej forme štúdia a mladí vedeckí pracovníci.

 

O účasť požiadajú študenti prostredníctvom prihlášky na konferenciu do 11. apríla 2024 zaslanej na adresu valeria.magathova@uniag.sk.

 

Práce v rozsahu min. 10 strán textu + prílohy spracovať podľa pokynov, ktoré sú k dispozícii na web stránke fakulty (pre študentov I. a II. stupňa štúdia).

 

Súťažiaci odovzdajú práce v elektronickej forme prostredníctvom mailu najneskôr 15. apríla 2024 na adresu pavol.schwarcz@uniag.sk a valeria.magathova@uniag.sk.

 

Výstupom zo ŠVK bude zborník abstraktov v elektronickej forme.

Ísť späť