Absolventi

Rada by som sa podelila s mojimi skúsenosťami so štúdiom na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja. V rokoch 2017 až 2019 som študovala na FEŠRR študijný program Regionálny rozvoj a politiky EÚ na inžinierskom stupni štúdia. Moju skúsenosť so štúdium na FEŠRR hodnotím veľmi pozitívne. Štúdium mi poskytlo kvalitné odborné skúsenosti, všeobecný rozhľad a schopnosti a nadobudla som zručnosti v oblastiach európskych politík, poľnohospodárstva, regionálneho rozvoja a projektového manažmentu, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou na presadenie sa na mojej pracovnej pozícii. Teoretické a praktické skúsenosti  v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré som nadobudla počas štúdia, uplatňujem na svojej pracovnej pozícií na každodennej báze. A preto môžem konštatovať, že absolvovaný študijný program na FEŠRR mi pomohol v mojej pracovnej kariére a určite každému odporúčam práve štúdium na  FEŠRR, nielen za poskytnuté odborné vedomosti, ale aj profesionálny a ľudský prístup pedagógov fakulty.

Pracovná pozícia: manažér posudzovania projektov, Odbor štátnej služby: Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky EÚ - Pôdohospodárska platobná agentúra

Ing. Lucia Rendvanská, absolventka študijného programu  Regionálny rozvoj a politiky EÚ (2019) - denná forma štúdia

 

Pri výbere školy bola FEŠRR, konkrétne študijný program rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu mojou primárnou voľbou a neľutujem. Absolvovala som bakalársky aj inžinierky stupeň štúdia. Dnes, po absolvovaní pár rokov praxe, môžem povedať, že svojich študentov dokáže fakulta pripraviť dobre po odbornej stránke a dáva im predpoklad pre uplatnenie na trhu práce. Všetky skúsenosti získané počas štúdia mi pomohli rozšíriť môj pohľad na problematiku rozvoja vidieka a hlavne vidieckeho turizmu. Zamestnanci fakulty ma podporovali počas celého štúdia v mojej snahe a úsilí získať čo najviac skúseností do budúcnosti. Som presvedčená, že k mojej kariére mi dopomohlo získané vzdelanie na FEŠRR, a preto odporúčam všetkým, ktorí plánujú v budúcnosti pracovať v oblasti turizmu, práve štúdium študijného program rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu na FEŠRR. Ak by som sa s odstupom času mala opäť rozhodnúť, kde študovať, FEŠRR by bola mojou voľbou.

Pracovná pozícia: prevádzková manažérka hotela

Ing. Kristína Geršiová, absolventka študijného programu Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (2020) - denná forma štúdia

 

Som absolventkou študijného programu Regionálny rozvoj a politiky EÚ, II.. stupeň štúdia, FEŠRR SPU v Nitre, ktorý som úspešne ukončila v roku 2017. V súčasnosti je mojím zamestnávateľom Nitriansky samosprávny kraj, konkrétne pôsobím na odbore „Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program“.

Počas štúdia na FEŠRR som získala poznatky nevyhnutné pre uplatnenie na pozícii, kde momentálne pracujem,  napr. poznatky z oblasti fungovania jednotlivých hospodárskych politík EÚ, kohéznej politiky EÚ, legislatívy EÚ. Taktiež som nadobudla  skúsenosti z projektového manažmentu a praktické zručnosti v oblasti štrukturálnych a investičných fondov EÚ.

Vysokoškolské štúdium mi  umožnilo nadobudnúť a rozvíjať schopnosti, ktoré sú dôležité pre uplatnenie v praxi, ako je samostatnosť pri riešení konkrétnych problémov a projektov, schopnosť efektívne pracovať ako jednotlivec, ale aj ako členka tímu, schopnosť riadiť investičné projekty, kontrolovať stav a vývoj realizácie investičných projektov vo verejnej správe.

Ing. Zuzana Lačná, absolventka študijného programu Regionálny rozvoj a politiky EÚ (2017) - denná forma štúdia

 

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja som študovala odbor Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu. Ako úspešnej absolventke sa mi hneď po vysokej škole podarilo zamestnať sa v  Miestnej akčnej skupine, kde som po nastúpení zúročila všetky svoje vedomosti a skúsenosti nadobudnuté počas štúdia na vysokej škole. Vďaka absolvovanému odboru som sa veľmi rýchlo a ľahko zorientovala v pracovanej oblasti, ktorá priamo nadväzovala a vychádzala zo štúdia rozvoja vidieka. Škola mi poskytla teoretické vedomosti, ktoré boli následne potrebné pre uplatnenie sa v praxi. Bolo pre mňa jednoduchšie porozumieť pojmom ako sú štrukturálne fondy, kohézny fond, LEADER a s nimi spojené súvislosti, nakoľko som tieto poznatky nadobudla na prednáškach a cvičeniach s profesormi na fakulte. Štúdium na fakulte mi prinieslo nie len teoretické a praktické vedomosti, ale počas štúdia som spoznala veľa priateľov, s ktorými sme zažili skvelý študentky život ale tak isto sme sa naučili fungovať samostatne, čo bol skvelý odrazový mostík do života po vysokej škole.

Ing. Lucia Laginová, MAS VITIS

 

Pozícia a kde pracujem:
-Už počas štúdia na FEŠRR som letný semester nastúpil na pozíciu Hotel manager v hoteli Aquatermal*** Dolná Strehová, kde som sa neskôr dostal na pozíciu marketingový manažér a dnes mám pozíciu hotel manager zodpovedný za marketing a reklamu. Teda dnes pracujem v dvoch pozíciách, aj keď viac sa prikláňam k marketingovému manažérovi.

Čo mi dalo štúdium
-Na štúdium na FEŠRR v Nitre spomínam veľmi rád a často, nielen kvôli študentskému životu, ale aj kvôli získaným odborným poznatkom, ktoré v praxi veľmi často využívam. Štúdium na FEŠRR mi dalo prípravu, ktorú som chcel a nielen, že ma pripravilo na odbor cestovný ruch a mal som výborné znalosti o cestovnom ruchu na Slovensku, ale tiež zameraním na verejnú správu ma posunulo už počas štúdia do verejnej správy, kedy som sa stal poslancom OZ v Dolnej Strehovej a tiež som sa pokúsil v roku 2014 o získanie mandátu starostu obce, kde som skončil ako druhý so získanými viac ako 240timi hlasmi, hneď po vtedajšom starostovi, ktorý získal cez 290 hlasov. Musím povedať, že práve pri tvorbe svojho volebného programu som považoval moje štúdium za veľkú výhodu oproti ostatným kandidátom. Znalosť o operačných programoch a tiež možnostiach, ktoré samospráva má, mi pomohli vypracovať silný a odborný volebný program. Žiaľ v mojom prípade neplatilo, že „vek je len číslo“ a ľudia sa báli mladej krvi v politike.

Využitie teórie v praxi
-Je mnoho teoretických poznatkov, ktoré v praxi využívam. Mnohokrát si človek až pri vykonávaní svojej práce uvedomí, že v teórii v škole sme tomu hovorili „takto“. Na čo sa ja najviac zameriavam a snažím sa vo svojej pozícii z teórie uplatňovať, sú princípy TQM /Total Quality Managementu/.
Odporúčanie prečo tuto školu

-Prečo by som dnes školu odporúčal? Ak chce uchádzač nielen nabrať odbornosť na štúdiu, ale chce sa zamerať na viac oblastí, tak táto fakulta je na to predurčená. A čo je najväčšou výhodou FEŠRR je jej skvelý tím pedagogických a nepedagogických pracovníkov na fakulte, na ktorých budem spomínať celý život. Takže milý uchádzač, ak nevieš či je táto fakulta pre teba pravá, kľudne sa mi ozvi a ja ti poviem svoj názor :)

                           Ing. Ľuboslav Dobrocký

Absolvent študijného programu Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu  (2012) – denná forma štúdia

Pre štúdium na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja som sa rozhodol po nástupe do funkcie starostu obce. V období keď štát preniesol množstvo kompetencií na samosprávu a naša krajina vstúpila do EU, som hľadal možnosť ako sa v novej  problematike zorientovať a rozšíriť si vedomosti. Odbor Manažment vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu ma zaujal zložením učebných predmetov. Obsahovo zodpovedali presne oblastiam, v ktorých som mal možnosť získané poznatky aplikovať v každodennej praxi. Počas štúdia som absolvoval veľa kvalitných prednášok od skúsených odborníkov  a vďaka praktickým cvičeniam a zadaniam, som nadobúdal manažérske zručnosti v organizovaní práce obecného úradu a napĺňaní zámerov obce.  Štúdium nadmieru splnilo moje očakávania.Získal som okrem vedomostí  aj mnoho nových priateľov a kontaktov. 

 Ing. Milan Korenči
Absolvent študijného programu Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu  (2012) – externá forma štúdia

Pozícia a kde pracujem:
Pracujem ako Junior špecialista pre EÚ fondy a verejné zdroje vo firme ENVIRAL a.s. Mojou náplňou práce je hľadanie prostriedkov na financovanie aktivít firmy, či už z fondov Európskej únie, ako aj z nórskych, resp. bruselských fondov. Mojou hlavnou náplňou je príprava projektových zámerov, žiadostí o financovanie v rámci EU fondov, ako aj implementovanie zverených projektov, príprava podkladov k vypracovaniu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (prieskumy trhu, verejné obstarávania, komunikácia s inštitúciami štátnej správy a pod.) a v neposlednej rade sledovanie aktuálnych výziev jednotlivých operačných programov SR.
Čo mi dalo štúdium
Na štúdium na FEŠRR  v Nitre spomínam veľmi rada a často. Štúdium na tejto fakulte mi dalo možnosť spoznať skvelých ľudí, zažiť krásny študentský život,  ale aj naučiť sa samostatnosti a cieľavedomosti, kreatívneho myslenia, ktoré sme využívali pri tvorbe projektov a seminárnych prác. Štúdium na spomínanej fakulte mi dalo kvalitnú odbornú prípravu v oblasti, ktorej som sa po skončení štúdia chcela venovať.
 
Využitie teórie v praxi
Úprimne, bola som veľmi milo prekvapená, keď som začala pracovať s eurofondami, koľko poznatkov mám z tejto oblasti, koľko vecí môžem využiť z toho, čo som sa v škole naučila, koľko projektov môžem použiť a ľudia oceňujú ich kvalitu. V mojom prípade je  celkové využitie teórie v praxi veľké, nakoľko poznatky, ktoré som získala hlavne na inžinierskom stupni, využívam naplno každý deň.

Odporúčanie prečo túto školu
Prečo by si mal/a ísť na túto školu a fakultu? Odpoveď je jednoduchá. Lebo je SUPER. Ak chceš získať poznatky, ktoré iní ľudia nemajú, ak chceš niečo v živote dosiahnuť a nechceš byť len ďalší v poradí na úrade práce, tak sa určite prihlás na FEŠRR. Na fakulte sa zameriavajú na viacero oblastí, a určite si medzi nimi nájdeš tú svoju.  Najväčšou výhodou je skvelý tím pedagógov a odborníkov, ale aj iných nepedagogických pracovníkov, na ktorých budem spomínať celý život.
Ak sa nevieš rozhodnúť či sa prihlásiť ísť alebo neprihlásiť na uvedenú fakultu, kľudne sa ozvi a ja ti poradím prečo si podať prihlášku.

Ing. Nina Križanová
Absolventka študijného programu Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu  (2015) – externá forma štúdia

Michal Molčan (23) je zakladateľom Standartu, nezávislého printového magazínu o kávovej kultúre. Standart dnes tvorí tím ľudí z niekoľkých časových pásiem a jeho anglická a japonská jazyková verzia sa dnes predáva vo viac ako v 55-ich krajinách sveta.
Ako bývalý absolvent FEŠRR SPU začal podnikať keď mal 18 a dnes vedie tím Standartu, ktorý pomaly ale isto rastie do rôznych kútov sveta. Rád a veľa cestuje, ešte radšej na stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Najlepšie pri káve!
 
Na SPU študoval európske rozvojové programy a absolvoval študijné pobyty CEEPUS a Erasmus. Za najväčší prínos do jeho aktuálneho pracovného života považuje skúsenosti zo zahraničných aktivít, prínos v oblasti jazykov, komunikácie a systému práce. Doteraz je úprimne vďačný za kvalitný tím ľudí vedúcich jeho fakultu.
 
Bc. Michal Molčan
Absolvent študijného programu Európske rozvojové programy (2015) – denná forma štúdia

K štúdiu na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja som sa dostala úplnou náhodou. Pri hľadaní možností počas maturitného ročníka ma upútala možnosť študovať rozvoj vidieka a tak som to teda skúsila. Dnes hodnotím túto voľbu ako veľmi pozitívnu. Získala som odborné vedomosti, ktoré mi pomohli lepšie pochopiť fungovanie samospráv a možnosti rozvoja a zároveň som sa dozvedela ako mnohé procesy, mne dovtedy neznáme, fungujú naozaj. Veľkým prínosom počas štúdia boli samozrejme aj možnosti zúčastniť sa rôznych exkurzií či výberových prednášok, vďaka ktorým sme mali teoretické vedomosti rozšírené o poznatky z praxe. Tieto vedomosti dodnes využívam pri svojej práci na sekcii bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR a zároveň ako externá doktorandka opäť na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Ing. Lucia Pospišová
Absolventka študijného programu Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu  (2013) – denná forma štúdia

tl_files/fesrr/images/Benkova.jpg

Štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre mi umožnilo nájsť si prácu v odbore, ktorý som vyštudovala a tak uplatniť všetky vedomosti, ktoré som počas neho získala. Študijný program Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu ma zaujal svojím profilom, ktorý som si prečítala pri výbere vysokej školy v maturitnom ročníku na strednej škole. Dobré referencie som mala aj od kamarátok, ktoré už SPU a konkrétne FEŠRR navštevovali. Počas štúdia sa mi môj výber potvrdil. Nie len, že som absolvovala množstvo odborných predmetov, v ktorých som sa naučila o súčasných trendoch v rozvoji vidieka, vidieckej ekonomike, legislatívnych podmienkach podnikania na vidieku, rozvoji vidieckeho cestovného ruchu, ale získala som tiež poznatky o vidieckom cestovnom ruchu v praxi. Mala som možnosť nahliadnuť do agropenziónu, rybárskej bašty, rodinného ubytovacieho zariadenia či zavítať do obcí a obecných úradov, a tak nahliadnuť do chodu samosprávy a jej predstaviteľov. Tým maturantom, ktorí majú ambície po ukončení vysokoškolského vzdelania na FEŠRR SPU využiť potenciál, ktorí slovenský vidiek ponúka, vrelo túto fakultu a študijný program VK odporúčam.

Ing. Lucia Beňková
Absolventka ŠP Manažment rozvoja vidieka a vidieckeho turizmu (2011)
Pozícia v praxi:  Štátny radca, Sekcia rozvoja vidieka, Odbor prístupu LEADER Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

tl_files/fesrr/images/T_Kozolka.jpgŠtúdium na SPU Nitra, FEŠRR som si vybral z dôvodu, že ma lákala myšlienka rozvoja obce, regiónu a Slovenska pomocou zapájania rôznych partnerov do komunitného rozvoja. Moje    5-ročné štúdium mi poskytlo vedomosti z oblasti regionálneho rozvoja, verejnej správy ako aj z manažmentu fondov EÚ, ktoré som súbežne rozvíjal samoštúdiom a každoročnou odbornou praxou na obecnom úrade vo Volkovciach. Taktiež som na SPU v Nitre získal množstvo dôležitých kontaktov, známostí a priateľstiev či už s akademickou pôdou, s pedagógmi, s ľuďmi z praxe ako aj so študentmi, s ktorými v súčasnosti spolupracujem a stretávame sa na  rôznych školeniach, pracovných stretnutiach a konferenciách. Do praxe som išiel ako čerstvý absolvent a hneď od začiatku sa moje získané schopnosti začali prejavovať v mojom pracovnom živote. Vďaka nim som ako mladý projektový manažér získal dôveru a možnosť pracovať na rozvoji v Miestnej akčnej skupine – Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“.

Ing. Tomáš Kozolka
Absolvent ŠP Regionálny rozvoj (2010)
Pozícia v praxi: projektový manažér, MAS – OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

 

tl_files/fesrr/images/Milotova.pngŠtúdium mi dalo veľa, okrem vedomostí, z ktorých čerpám doteraz, hlavne kontakty a priateľstvá.  Teoretické koncepty mi pomohli pochopiť procesy prebiehajúce okolo nás každý deň. Preto som si túto špecializáciu vybrala. Okrem teoretických základov bolo mnoho predmetov aj veľmi praktických, čím sme získali reálny pohľad na problematiku. Aj človek pracujúci v praxi sa len ťažko a zdĺhavo dostáva k informáciám, ku ktorým sme sa dostali my, študenti, práve pre silné prepojenie katedry na prax. Mňa štúdium pripravilo dobre a ovplyvnilo aj moje ďalšie rozhodnutia.

Ing. Barbora Babjaková, PhD.
Absolventka ŠP Regionálny rozvoj (2005)
Pozícia v praxi: odborná  asistentka, vysokoškolský pedagóg, Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

 

 

tl_files/fesrr/images/Malarik.jpgSamozrejme že ma na prax pripravilo samotné učivo, ktoré sme preberali, predmety si už presne nepamätám, išlo najmä o mechanizmy fungovania Európskej únie a štrukturálnych fondov, štruktúru inštitúcií zaoberajúcich sa štrukturálnymi fondmi a pod.

Najviac mi k mojej momentálnej práci pomohlo, že po ukončení štúdia som nastúpil na FEŠRR na denné doktorandské štúdium, kde sme spolu s ostatnými doktorandmi podali žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Centrum doktorandov“, pričom ešte s jednou kolegyňou sme boli od jeho vzniku až po samotnú realizáciu. Skúsenosti s prípravou, administráciou a implementáciou tohto projektu uplatňujem doteraz v praxi.


Ing. Miroslav Malárik

 

Absolvent ŠP Regionálny rozvoj (2005)

Pozícia v praxi: projektový manažér, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

 

 

tl_files/fesrr/images/patoprsty.jpgDoktorandské štúdium ma dostatočne teoreticky pripravilo na výkon funkcie, ktorú v súčasnosti zastávam. Získal som všeobecný prehľad o verejnej správe a regionálnom rozvoji bez ktorého nemôžu obce napredovať. Dôležité je si uvedomiť, že osamotený aktér regionálneho rozvoja nemôže rozvíjať celý región. Spolupráca medzi jednotlivými aktérmi je nevyhnutná a potrebná pre ďalšie napredovanie. Tieto ale i iné poznatky mám na pamäti pri všetkých dôležitých rozhodnutiach o budúcom smerovaní obce, ktorú v súčasnosti zastupujem.

Ing. Mário Pätoprstý, PhD.

 


Absolvent ŠP Integrovaný rozvoj vidieka – doktorandské štúdium (2011)

Pozícia v praxi: starosta obce Velušovce

 


tl_files/fesrr/images/kralik.jpgVysokoškolské štúdium na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja ma veľmi dobre pripravilo na prax. Hlavne predmety v druhej polovici štúdia ma začali viac zaujímať, z hľadiska ich obsahovej náplne, aktuálnej problematiky a spôsobu výučby. Podľa môjho názoru je však počas štúdia dôležitý nielen odborný prístup pedagógov ale aj dobrý študentský kolektív, a v tomto smere som to šťastie mal. A čo nasledovalo potom v praxi ? Vedel som lepšie porozumieť tomu, s čím som sa začal v práci stretávať, vedel som, prečo niektoré veci musia byť strategicky naplánované, vedel som, čo sú štrukturálne fondy, ako fungujú a samozrejme aj to, prečo je dôležité podporovať a zachovať typický slovenský vidiek.

 

Ing. Štefan Králik

 

Absolvent ŠP Manažment životného prostredia a regionálny rozvoj - medziodborové štúdium (2006)

Pozícia v praxi: Odborný referent pre realizáciu programového rozvoja vidieka, Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja, Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

 

tl_files/fesrr/images/lencses.jpgŠtúdium na FEŠRR bolo náročné z hľadiska zamerania na rôzne oblasti, ktoré na prvý ohľad nesúviseli so študijným programom Regionálny rozvoj (resp. Európske rozvojové programy na 1. stupni). Jednalo sa napríklad o predmety: mikroekonómia, makroekonómia, základy manažmentu a účtovníctva, geografické informačné systémy, odpadové hospodárstvo, základy urbanizmu. Ešte ako študent som si často hovoril, na čo sa musíme užiť vyššie uvedené predmety, keď mi to v budúcnosti nebude „nanič“. Po ukončení štúdia a nástupe do praxe som pochopil, že pokiaľ chce človek spolupracovať na regionálnom rozvoji a príprave projektov pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, sú tieto predmety dôležité. Pri príprave projektov využívam dennodenne poznatky získané počas štúdia a preto môžem s čistým svedomím skonštatovať, že vysoká škola mi dala teoretické vedomosti pre uplatnenie sa v praxi. Praktické vedomosti prichádzajú s vlastnou skúsenosťou a tú škola/fakulta poskytnúť nemôže.

Ing. Tomáš Lencsés

 

Absolvent ŠP Regionálny rozvoj (2009)

Pozícia v praxi: projektový manažér

 

 


tl_files/fesrr/images/kostkova.jpgŠtúdium mi poskytlo komplexné informácie v troch základných oblastiach, ktoré som následne uplatnila v praxi:

ekonomika a riadenie územnej samosprávy - získané teoretické poznatky predovšetkým o jej štruktúre, spôsobe výkonu a prenesených kompetenciách som si následne overila počas odbornej praxe absolvovanej v miestnej samospráve. Poznanie tohto systému mi v súčasnosti umožňuje lepšie vnímať postavenie a úlohy volených orgánov a aktívne sa podieľať na rozvoji vlastnej obce. V budúcnosti plánujem využiť tieto poznatky kandidatúrou do volených orgánov samosprávy. Taktiež trojročné pôsobenie na vyššom územnom celku – Nitrianskom samosprávnom kraji potvrdilo informácie získané počas štúdia o cieľoch regionálnej politiky zabezpečiť vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj na úrovni samosprávnych krajov.

regionálna politika SR a štrukturálna politika EÚ – počas odbornej praxe v miestnej samospráve sa prehĺbil môj záujem o strategické plánovanie a finančné zabezpečenie stratégií miestnych samospráv, keďže v danom období sa rozbiehali nové možnosti financovania samospráv prostredníctvom nástrojov štrukturálnej politiky EÚ.  Vďaka uceleným informáciám o cieľoch a princípoch regionálnej politiky SR, o programovaní a inštitucionálnom zabezpečení a o finančných nástrojoch na podporu regionálneho rozvoja až po praktický nácvik písania projektov stačilo už len doplniť krátkodobé akreditované vzdelávanie v Agentúre pre rozvoj vidieka pre prípravu poradcu pre štrukturálne fondy a SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a  v roku 2005, t.j. rok po skončení štúdia, boli moje skúsenosti „pretavené“ do prvého úspešného projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ. Zároveň tieto informácie predstavovali dobrý základ pre moje pracovné zaradenie v  sprostredkovateľských orgánoch pod riadiacim orgánom pri implementácii operačných programov v jednotlivých programových obdobiach.

rozvoj vidieka a tvorba partnerstiev na lokálnej úrovni – metódy a princípy tvorby a budovania partnerstva na úrovni mikroregiónu a praktický nácvik programovania a plánovania na lokálnej úrovni som využila ako zakladajúci člen partnerstva vo vlastnom mikroregióne vrátane tvorby  a prebiehajúcej implementácie stratégie miestneho rozvoja daného územia.

Ing. Iveta Kostková

Absolventka ŠP Regionálny rozvoj (2004)

Pozícia v praxi:  projektová manažérka vo vlastnej spoločnosti 

 Najväčším ocenením fakulty je dobré uplatnenie jej absolventov v praxi a pozitívna odozva na absolvované štúdium.

Zaraďte sa aj vy medzi tých úspešných ...Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tr. A Hlinku č.2, 949 76 Nitra   dekfesrr@uniag.sk

www.fesrr.uniag.sk