Čo je študentský preukaz - bezdotyková karta

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje v § 67 ako „Doklady o štúdiu“ preukaz študenta, výkaz o štúdiu (index) a výpis výsledkov štúdia.

Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho SPU. Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu podľa § 51 ods. 4 písm. i). Na preukaze študenta sa používa jednotná štruktúra údajov určená ministerstvom. Ministerstvo záväzne stanovilo usmernením aj technické vyhotovenie preukazu.

V nadväznosti na preukaz študenta sa na SPU v Nitre buduje bezdotykový prístupový systém do počítačových cvičební, do jednotlivých budov na univerzite a do stravovacieho systému na objednanie a výdaj stravy. A aj z týchto dôvodov si študenti musia zaopatriť bezdotykovú kartu – preukaz študenta. Okrem toho sú na preukaz študenta naviazané mnohé systémy študentských zliav pri nákupe tovarov a služieb. Najvýznamnejšie sú zľavy pri doprave železničnej (50 %), autobusovej, ale aj leteckej. Ďalej sú pre študentov významné zľavy pri kúpe kníh, pri kopírovacích službách a skoro pri všetkých kultúrnych športových  podujatiach

 

Ako získa študent prvého ročníka SPU v Nitre svoj preukaz

Študent musí elektronicky odoslať do 10.augusta  v univerzitnom informačnom systéme (UIS)

1. svoju fotografiu formátu ako na pas alebo občiansky preukaz,

2. zaplatiť poplatok 17,- €, platí sa len bezhotovostným bankovým prevodom, najlepšie internetbankingom, podľa pokynov v UIS

Preukaz dostane študent až po zápise do ročníka respektíve priamo pri zápise.
Zápis údajov do čipu karty sa uskutoční priložením karty k "univerzitnému terminálu" umiestnenému pod aulou SPU ( po zápise študenta do prvého ročníka ). Tento úkon urobí každý študent sám a zároveň si prekontroluje funkčnosť a správnosť údajov čipe. Je to dôležité pre externé dopravné aplikácie (uplatnenie zľavy na vlakoch a autobusoch) . Postup aj z možnými chybami je podrobne popísaný v tomto návode.

V prípade nesplnenia , študent pri zápise preukaz nedostane a až po splnení bodov 1. a 2., až  keď mu  v priebehu troch dni platba nabehne na účet SPU - čo zistí v UIS, až potom príde do kancelárie správy kariet ( pavilón „Z“ prízemie), kde mu vydajú kartu  ( prac. doba 9:00 – 12:00, 13:00-15:30 hod. ). Karta bude aktivovaná v elektronických systémoch až druhý deň.


Preukaz je potom používaný počas celého štúdia. Holografickou známkou na zadnej strane preukazu sa každoročne po zápise do ročníka obnovuje jeho platnosť.

V prípade straty alebo poškodenia sa vydá duplikát len po zaplatení poplatku 12,- € za duplikát v pokladnici SPU.


Využitie preukazu v externých aplikáciách

Preukaz študenta slúži pre preukázanie právneho postavenia študenta na všetkých úradoch a organizáciách, kde s tým súvisia hlavne výhody vo forme zliav pre študentov. V dopravných organizáciách, ktoré sú v systéme EMBASE, je dokonca možné použiť kartu aj na platenie cestovného, ďalšie informácie na http://www.emcard.sk .

Čipová karta sa môže použiť v doprave nasledovne:

  • ako identifikácia nároku na zľavu pre uplatnenie zľavneného cestovného podľa platnej tarify pre železnicu a autobusovú dopravu.
  • ako elektronický kredit na platbu za dopravu v prímestskej a medzimestskej doprave.
  • ako dva nezávislé mesačné predplatné časové lístky pre mestskú hromadnú dopravu. (v dvoch rôznych mestách)

Železničná spoločnosť Slovensko umožňuje cestovanie študentom VŠ so zľavou len s takýmto preukazom študenta. Viac informácií nájdete na : http://www.slovakrail.sk/.

 

Medzinárodný preukaz ISIC

Preukaz študenta je zároveň aj medzinárodný preukaz ISIC. Viac informácii nájdete na http://www.isic.sk.

 

Doplnkové využitie preukazu študenta SPU v interných systémoch

Právoplatný preukaz slúži aj na objednávanie a výber stravy v jedálňach SPU a na prístup do niektorých objektov SPU. Študent sa môže stravovať pomocou preukazu až keď vloží minimálnu čiastku v pokladnici jedálne na ŠD A. Bernoláka  na účet svojej karty. Minimálna čiastka je 3€. Študent má právo na dve dotované teplé jedlá na deň (obed a večera, s dotáciou 1,-€  na každé jedlo). Kontrola účtu a objednanie stravy je možné na termináli pred jedálňou alebo cez internet http://193.87.99.215/WebKredit/ . Prístupové heslo je potrebné si vyžiadať v pokladnici jedálne.

Platnosť preukazu je odo dňa zápisu do príslušného ročníka na VŠ až do 31. augusta nasledujúceho roka.

Poplatky za preukaz

Študenti denného štúdia :
Prvé vydanie preukazu, preukaz je zároveň aj ISIC karta,
preukaz je platný do konca akademického roku ( do 31.augusta) ....17,- €

Predĺženie platnosti po zápise do vyššieho ročníka,
zároveň prolongácia ISIC, holografická známka ISIC 09/2013].........6,- €

Predĺženie platnosti po zápise do vyššieho ročníka,
bez prolongácie ISIC holografická známka NO ISIC 09/2013 ............ 1,- €

(2,-€ je poplatok za dopravnú aplikáciu, ktorá je súčasťou zápisného)

Študenti externého štúdia :
Prvé vydanie preukazu,
preukaz je platný do konca akademického roku ( do 31.augusta)......12,- €

Predĺženie platnosti po zápise do vyššieho ročníka,
holografická známka EXTERNISTA 09/2013..................................1,- €

Poplatok za duplikát, pri strate , alebo poškodení preukazu je.........12,- €.

Spôsob platby poplatkov
( okrem 1,- € za známku NO ISIC, ktorá sa platí v hotovosti pri predĺžení platnosti v kancelárii správy univerzitných kariet),

Poplatky sa platia len bezhotovostným bankovým prevodom, najlepšie internetbankingom  podľa pokynov v UIS - v časti financovanie štúdia.

Pri realizácii je potrebné zadať všetky uvedené symboly správne, inak sa platba nezaúčtuje automaticky.

V takom prípade je vhodné mať k dispozícii kópiu prevodného príkazu ( nemusí byť overený ), čím sa uľahčí dohľadanie platby na bankovom účte SPU v Nitre.