Akreditované študijné programy – II. stupeň štúdia

Študijný odbor Ekonómia  a manažment

1) Profil absolventa Regionálny rozvoj a politiky EÚ
V súlade s opisom študijného odboru  Ekonómia  a manažment (2.stupeň) majú absolventi študijného programu Regionálny rozvoj a politiky EÚ poznatky z  ekonomických teórii a politík, regionálnej ekonomiky a politiky, teórií riadenia verejnej správy a verejného sektora, správneho práva,  metód analýzy a riadenia hospodárskych a sociálnych procesov. Absolventi sú schopní na základe získaných poznatkov analyzovať a vysvetľovať sociálno-ekonomické procesy  v kompetencii verejnej správy a samosprávy, sú  schopní špecifikovať, navrhovať a implementovať programové riešenia a riadiť jednotlivé kroky tvorby a realizácie programov a projektov, a vedia identifikovať ťažiskové problémy súvisiace s cieľmi európskej regionálnej politiky a ďalších komunitárnych politík vrátane uplatnenia adekvátnych nástrojov ich realizácie. Absolventi sa môžu úspešne uplatniť ako vedúci pracovníci odborov a úsekov štátnej správy a samosprávy na národnej, regionálnej i miestnej úrovni, ako aj odborní pracovníci v rámci inštitúcií EÚ. Ďalej môžu pracovať v subjektoch zaoberajúcimi sa regionálnym a miestnym rozvojom (neziskové organizácie, občianske združenia), kde sú schopní navrhovať a implementovať rozvojové programy a projekty.

 • Všeobecná charakteristika odborného profilu
  Absolvent odboru Ekonómia  a manažment (2.stupeň) je vzdelaným odborníkom, ktorý má základné poznatky z  ekonomických teórii a politík, regionálnej ekonomiky a politiky, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora, ústavného a správneho práva, politológie a sociálnych vied, metód analýzy a riadenia hospodárskych a sociálnych procesov. Je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne problémy charakteristické pre výkon verejnej správy na všetkých jej úrovniach. Absolvent študijného odboru môže pôsobiť vo vedúcej pozícii ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcií verejnej správy, verejného a neziskového sektora. Študijný odbor pripravuje odborníkov aj pre vedeckú a pedagogickú prácu v súlade so zameraním obsahu štúdia
 • Uplatnenie absolventov v praxi 
  Absolvent dokáže riešiť zložité problémy spoločenskej praxe na úrovni miestnej, regionálnej aj štátnej samosprávy, pri ktorých tvorivo využíva teoretické poznatky získané štúdiom odborných predmetov . Absolvent dokáže definovať rozvojové stratégie vidieckych obcí a regiónov, pozná nástroje na ich presadzovanie a tieto dokáže v praxi tvorivo uplatňovať. Je schopný individuálne rozhodovať, ale aj pracovať v tíme ako manažér, resp. odborník v oblasti regionálneho a územného rozvoja. Dokáže komunikovať so spolupracovníkmi a s podriadenými. Ovláda metódy a techniky práce s verejnosťou.

 

2) Študijný program Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Študijný plán je zostavený v súlade so študijným odborom Ekonómia a manažment. Absolvent II. stupňa získa vedomosti o kohéznej politike EÚ, o ekonomike územného rozvoja, životného prostredia, o ekonomike, financovaní, manažmente a marketingu miestnej samosprávy, o rozvoji vidieka a o vidieckom cestovnom ruchu. Vedomosti získané v rámci povinných predmetov si dopĺňa poznatkami špecifických predmetov, ktoré vedú študentov k praktickým zručnostiam vo vypracovávaní rozvojových programov pre obce a regióny, ďalej predmetmi, ktoré vedú k zlepšeniu komunikačných schopností a praktických zručností vo využívaní špeciálnych softvérov pri odbornej práci.

 • Profil absolventa
  Absolvent študijného programu je vzdelaným odborníkom, ktorý má základné poznatky z ekonomických teórii a politík, regionálnej ekonomiky a politiky, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora, správneho práva, politológie a sociálnych vied, metód analýzy a riadenia hospodárskych a sociálnych procesov. Je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne problémy charakteristické pre výkon verejnej správy na všetkých jej úrovniach.
 • Uplatnenie absolventa
  Absolventi sa môžu úspešne uplatniť ako systémoví inžinieri odborov a úsekov štátnej správy a samosprávy na regionálnej a miestnej úrovni. Sú schopní navrhovať a implementovať rozvojové programy a projekty najmä pre vidiecky priestor. V súvislosti so špecifickým zameraním študijného programu sú absolventi pripravení usmerňovať aj rozvoj cestovného ruchu na vidieku, vytvárať stratégie rozvoja cestovného ruchu na národnej a regionálnej úrovni, a samostatne podnikať v oblasti cestovného ruchu. Absolventi študijného odboru môžu pôsobiť vo vedúcej pozícii ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcii verejnej správy všeobecnej a špecializovanej a neziskového sektora, ako aj súkromného sektora zameraného na rozvoj cestovného ruchu. Sú pripravení aktivizovať a viesť interdisciplinárne tímy v neziskovom sektore a v regionálnych rozvojových agentúrach. Svoje odborné uplatnenie môžu nájsť aj vo výskumných inštitúciách a v pedagogickom procese na univerzitách a stredných školách.

 

Študijný odbor Ekologické a environmentálne vedy

Študijný program Environmentálny manažment

V súlade s opisom študijného odboru Ekologické a environmentálne vedy (2. Stupeň Environmentálny manažér, Mgr./Ing.) absolvent študijného programu ovláda systém progresívneho riadenia, rozhodovania, koordinovania a kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na riešenie environmentálnych problémov, na tvorbu a ochranu životného prostredia v podmienkach formovania sa trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Ovláda systémy environmentálneho manažérstva a environmentálneho auditu, vyplývajúce z celosvetovo uznávaných dokumentov platných od 1.1.1997 (ISO 14001 : 1996 a ISO 14004 : 1996, ISO 14010 : 1996, ISO 14011). Podporuje rozvoj konštruktívneho životného štýlu obyvateľov urbánnych a vidieckych systémov, má znalosti o mechanizmoch pôsobenia na verejnú mienku obyvateľov a ovláda nástroje na usmerňovanie rôznych cieľových skupín. Tvorí a aplikuje vzdelávacie a tréningové programy, dokáže simulovať, tvarovať a modelovať virtuálne mechanizmy správania sa prírodných a humánnych systémov a dopad ich harmonického alebo disharmonického (patologického) pôsobenia na životné prostredie, pozná metódy identifikácie, diagnostikovania a riadenia jednotlivcov a cieľových skupín.

 • Profil absolventa

Absolvent odboru Ekologické a environmentálne vedy (2.stupeň) – ovláda systém progresívneho riadenia, rozhodovania, koordinovania a kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na riešenie environmentálnych problémov. Pozná a využíva systémy environmentálneho manažérstva a environmentálneho auditu, vyplývajúce z celosvetovo uznávaných dokumentov. Tvorí a aplikuje vzdelávacie a tréningové programy, dokáže simulovať, tvarovať a modelovať virtuálne mechanizmy správania sa prírodných a humánnych systémov a dopad harmonického alebo disharmonického (patologického) pôsobenia na životné prostredie, pozná metódy identifikácie, diagnostikovania a riadenia jednotlivcov a cieľových skupín. Koordinuje činnosť zainteresovaných zložiek pri riešení problémov životného prostredia na regionálnej a lokálnej úrovni.

 • Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní v štátnej správe a v privátnom sektore, v projekčných kanceláriách, podnikateľskej a podnikovej sfére zaoberajúcej sa využívaním prírodných zdrojov a hospodárením s nimi, v štátnej správe a samospráve v oblasti manažmentu prírodných zdrojov a životného prostredia a v organizáciách výskumu integrovaného manažmentu prírodných zdrojov a životného prostredia na princípoch udržateľného rozvoja a ekosystémového manažmentu. Môže sa uplatniť aj vo verejnej správe zameranej na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, v správe národného parku (na úseku environmentálnej výchovy) a v súkromnom sektore – vo firmách, ktoré sa zaoberajú obnoviteľnými zdrojmi energie, energetickou efektívnosťou a zavádzaním environmentálnych manažérskych systémov vo firmách alebo biologickou ochranou rastlín. Časť z absolventov sa uplatní na univerzitných pracoviskách alebo pokračuje v štúdiu v 3. stupni štúdia.