Akreditované študijné programy – II. stupeň štúdia

Študijný odbor Ekonómia  a manažment

Študijný program Regionálny rozvoj a politiky EÚ

Študijný program regionálny rozvoj a politiky EÚ je zostavený v súlade s obsahom študijného odboru ekonómia a manažment a cieľovým uplatnením absolventa študijného odboru. Absolvent inžinierskeho stupňa štúdia študijného programu Regionálny rozvoj a politiky EÚ je spôsobilý vykonávať prácu vo vedúcej pozícii v inštitúciách EÚ, v ústredných, regionálnych a miestnych inštitúciách verejnej správy, verejného a neziskového sektora. Absolvent je schopný aplikovať získané poznatky ekonomických vied, správnej vedy, právnych a spoločensko-politických vied. Ovláda metódy a techniky národohospodárskych a regionálnych analýz, tvorby projektov a programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov a municipalít. Je schopný riešiť praktické problémy v kompetencii verejnej správy v jej vecnej a územnej pôsobnosti.

Profil absolventa

V súlade s opisom študijného odboru  Ekonómia  a manažment (2.stupeň) má absolvent študijného programu Regionálny rozvoj a politiky EÚ poznatky z  ekonomických teórii a politík EÚ, regionálnej ekonomiky a politiky, teórií riadenia verejnej správy a verejného sektora, správneho práva,  metód analýzy a riadenia hospodárskych, sociálnych a environmentálnych procesov. Absolvent je schopný na základe získaných poznatkov analyzovať a vysvetľovať sociálno-ekonomické procesy  v kompetencii verejnej správy a samosprávy, je  schopný špecifikovať, navrhovať a implementovať programové riešenia a riadiť jednotlivé kroky tvorby a realizácie programov a projektov a vie identifikovať ťažiskové problémy súvisiace s cieľmi európskej regionálnej politiky a ďalších politík EÚ vrátane uplatnenia adekvátnych nástrojov ich realizácie. Absolvent dokáže riešiť zložité problémy spoločenskej praxe na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, ako aj v inštitúciách EÚ, pri ktorých tvorivo využíva teoretické poznatky získané štúdiom odborných predmetov. Absolvent dokáže definovať rozvojové stratégie regiónov a obcí, pozná nástroje na ich presadzovanie a tieto dokáže v praxi tvorivo uplatňovať. Je schopný individuálne rozhodovať, ale aj pracovať v tíme ako manažér, resp. odborník v oblasti regionálneho a územného rozvoja a ako špecialista pre rozpočet vo verejnej správe. Dokáže komunikovať so spolupracovníkmi a s podriadenými. Ovláda metódy a techniky práce s verejnosťou.

Uplatnenie absolventa

Absolvent sa môže úspešne uplatniť ako vedúci pracovník odborov a úsekov štátnej správy a samosprávy na národnej, regionálnej i miestnej úrovni, ako aj odborný pracovník v rámci inštitúcií EÚ. Ďalej môže pracovať v subjektoch zaoberajúcimi sa regionálnym a miestnym rozvojom (neziskové organizácie, občianske združenia), kde je schopný navrhovať a implementovať rozvojové programy a projekty. Je schopný spracovávať analýzy hospodárenia a čerpania rozpočtu obcí a vyšších územných celkov.

 

Študijný program Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Študijný plán je zostavený v súlade so študijným odborom Ekonómia a manažment. Absolvent II. stupňa získa vedomosti o ekonomike územného rozvoja, rozvoji vidieka, vidieckom cestovnom ruchu, tvorbe a manažmente projektov a možností ich financovania z programov EÚ ako aj o investičných projektoch vo verejnej správe doplnené právnymi poznatkami z príslušných odvetví práva. Vedomosti získané v rámci povinných predmetov si dopĺňa poznatkami špecifických predmetov, ktoré vedú študentov k praktickým zručnostiam vo vypracovávaní rozvojových programov pre obce a regióny, ďalej predmetmi, ktoré vedú k zlepšeniu komunikačných schopností a praktických zručností vo využívaní špeciálnych softvérov pri odbornej práci.

Profil absolventa

Absolvent študijného programu Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu na druhom stupni štúdia má širší odborný základ z oblasti fungovania územnej samosprávy so zameraním sa na tvorbu strategických rozvojových dokumentov, plánov a koncepcií týkajúcich sa rozvoja vidieka a vidieckeho turizmu. Je schopný manažovať vidiecky priestor a jeho rozvoj. Vie zadefinovať priority rozvoja vidieckej oblasti, pretaviť ich do rozvojových dokumentov verejnej správy, navrhovať rozvojové programy a projekty pre vidiecky priestor. Vzhľadom na špecifické zameranie študijného programu absolvent dokáže riadiť tvorbu strategických dokumentov v oblasti cestovného ruchu so zameraním sa na vidiecke oblasti. Vie využívať softvérové vybavenia počítača vrátane špeciálnych softvérov a internet nielen pre získavanie informácií, prípravu strategických dokumentov, ale aj písomnú alebo ústnu online komunikáciu. Absolvent je schopný pracovať v tímoch, prezentovať svoje názory a stanoviská a obhajovať ich odbornými argumentmi, a to i v cudzom jazyku, komunikovať na primeranej úrovni s členmi pracovného tímu, s odbornou i laickou verejnosťou. Absolvent je schopní na základe samostatného štúdia osvojovať si nové informácie a poznatky v rámci meniacich sa programových období a aplikovať ich v praxi.

Uplatnenie absolventa

Absolvent sa môže úspešne uplatniť ako systémový inžinier vo vedúcej pozícii odborov a úsekov ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcii verejnej správy, neziskového sektora, ako aj súkromného sektora zameraného na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Je schopný navrhovať a implementovať rozvojové programy a projekty najmä pre vidiecky priestor. V súvislosti so špecifickým zameraním študijného programu je absolvent pripravený usmerňovať aj rozvoj cestovného ruchu na vidieku, vytvárať stratégie rozvoja cestovného ruchu na národnej a regionálnej úrovni, a samostatne podnikať v oblasti cestovného ruchu. Absolvent študijného programu je pripravení aktivizovať a viesť interdisciplinárne tímy v neziskovom sektore a v regionálnych rozvojových agentúrach. Svoje odborné uplatnenie môže nájsť aj vo výskumných inštitúciách a v pedagogickom procese na univerzitách a stredných školách.