Akreditované študijné programy – I. stupeň štúdia

Študijný odbor Ekonómia  a manažment

Študijný program Regionálny rozvoj a politiky EÚ

Študijný program Regionálny rozvoj a politiky EÚ je zostavený v súlade s obsahom študijného odboru Ekonómia  a manažment a cieľovým uplatnením absolventa študijného odboru. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu Regionálny rozvoj a politiky EÚ je spôsobilý vykonávať profesiu odborného pracovníka pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Študijný plán obsahuje predmety, ktoré profilujú odborné zameranie absolventa študijného programu: mikroekonómia, makroekonómia, manažment, marketing, regionálna ekonomika, ekonomika verejného sektora, teória riadenia a organizácia verejnej správy, verejné financie a daňová teória, hospodárska politika a poľnohospodárska politika EÚ. Súčasťou študijného plánu je intenzívne štúdium svetového jazyka, podľa výberu študenta. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je stanovená na tri roky.

Profil absolventa
Absolventi študijného programu Regionálny rozvoj a politiky EÚ sú schopní systemizovať a analyzovať aktuálne problémy verejnej správy, majú základné poznatky legislatívneho prostredia verejnej správy, ovládajú metódy a techniky analýz vecných problémov, metód riadenia uplatňovaných vo verejnej správe. Absolventi študijného programu dokážu používať primeranú informačnú databázu, PC, teóriu a praktické analytické nástroje pre spracovanie informácií a prípravu územných plánov a programov sociálno-ekonomického rozvoja ako podporného materiálu pre plánovacie a rozhodovacie procesy na vyššom stupni riadenia. Vedia používať analytické nástroje pre plánovanie štruktúry krajiny, vrátane priestorovej ekonomickej štruktúry, spracovať a odborne zdôvodniť výsledky a navrhnúť parciálne riešenia.

Uplatnenie absolventa
Absolvent študijného odboru môže pôsobiť vo vedúcej pozícii ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcii verejnej správy všeobecnej a špecializovanej a neziskového sektora, ako aj súkromného sektora zameraného na rozvoj cestovného ruchu. Je pripravený aktivizovať a viesť interdisciplinárne tímy v neziskovom sektore a v regionálnych rozvojových agentúrach. Svoje odborné uplatnenie môže nájsť aj vo výskumných inštitúciách a v pedagogickom procese na univerzitách a stredných školách.

 

Študijný program Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Študijný program je koncipovaný v zmysle študijného odboru Ekonómia  a manažment. Študijný plán obsahuje predmety všeobecného ekonomického a právneho základu, teórie manažmentu a marketingu. Profil absolventa formujú špecifické predmety doplňujúce jadro zamerané predovšetkým na ekonomické činnosti, ktoré možné rozvíjať vo vidieckom priestore (cestovný ruch, poľnohospodárstvo). Profil absolventa je ďalej dopĺňaný súborom povinne voliteľných predmetov súvisiacich s formovaním vidieckej krajiny, socio-ekonomickým rozvojom vidieckych sídiel (využívanie a ochrana prírodných zdrojov, základy životného prostredia, dejiny a kultúra vidieka, farmový manažment) a ďalších predmetov aplikovaného manažmentu, marketingu a práva. Súčasťou študijného plánu je intenzívne štúdium svetového jazyka, podľa výberu študenta. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je stanovená na tri roky.

Profil absolventa
Absolventi študijného programu Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu sú schopní systemizovať a analyzovať aktuálne problémy verejnej správy, majú základné poznatky legislatívneho prostredia verejnej správy, ovládajú metódy a techniky analýz vecných problémov, metód riadenia uplatňovaných vo verejnej správe. Absolventi študijného programu dokážu používať primeranú informačnú databázu, PC, teóriu a praktické analytické nástroje pre spracovanie informácií a prípravu územných plánov a programov sociálno-ekonomického rozvoja ako podporného materiálu pre plánovacie a rozhodovacie procesy na vyššom stupni riadenia. Vedia používať analytické nástroje pre plánovanie štruktúry krajiny, vrátane priestorovej ekonomickej štruktúry, spracovať a odborne zdôvodniť výsledky a navrhnúť parciálne riešenia.

Uplatnenie absolventa
Absolventi sa môžu úspešne uplatniť ako odborní pracovníci v rôznych odboroch organizačných štruktúr verejnej správy všetkých stupňov, v subjektoch zaoberajúcimi sa regionálnym a miestnym rozvojom a v iných verejnoprávnych korporáciách a neziskových organizáciách. Vzhľadom na špecifické zameranie študijného programu (rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu) sú absolventi schopní samostatne riadiť aj špecifické podniky cestovného ruchu, najmä malokapacitné ubytovacie zariadenia, cestovné kancelárie a informačné centrá, prípadne vybrané podniky dodávateľských služieb vo vidieckom cestovnom ruchu.

Študijný odbor Ekologické a environmentálne vedy

Študijný program Environmentálny manažment

Študijný program je koncipovaný v zmysle Akreditačnou komisiou schválených predmetov jadra študijného odboru Ekologické a environmentálne vedy. Profil absolventa doplňujú špecifické predmety doplňujúce jadro zamerané na jazykovú prípravu, počítačovú gramotnosť, na tvorbu a využívanie databáz. Profil absolventa je ďalej dopĺňaný súborom špecifických povinne voliteľných predmetov súvisiacich s environmentálnou bezpečnosťou a službami a s environmentálnym manažmentom vo vybraných rezortoch. Absolvent študijného programu disponuje vedomosťami všeobecného prírodovedného (ekologického a environmentálneho) a manažérskeho základu, ovláda princípy racionálneho využívania a ochrany prírodných zdrojov. Má vedomosti potrebné pre uplatnenie pri riadení environmentálnych procesov, vrátane prevencie ekologických rizík a havárií.
 

Profil absolventa

V súlade s opisom študijného odboru Ekologické a environmentálne vedy (Bc.) majú absolventi kompetencie pre tvorbu, modifikáciu a aplikáciu environmentálnej politiky na rôznych úrovniach štátnej správ a tretieho sektora. Sú schopní poskytovať informácie, aktívne vytvárať sieť spolupracovníkov, zabezpečovať tvorbu materiálov pre environmentálnu politiku a vzdelávanie. Absolvent študijného programu Environmentálny manažment má schopnosti využívať poznatky na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov, formovania verejnej mienky a zvyšovania angažovanosti obyvateľov smerom k udržateľnému spôsobu života. Absolventi odboru Ekologické a environmentálne vedy (Bc.) majú znalosti o multikauzalite a variabilite fungovania systému človek – prostredie a dôsledky na osobnostné, sociálne a hospodárske (technologické) problémy. Dokážu identifikovať základné problémy životného prostredia a následne určovať priority ich riešenia. Sú kompetentní pracovať so všetkými vekovými skupinami obyvateľstva s cieľom formovať ich environmentálne povedomie . Absolventi sa uplatnia ako environmentálni inštruktori, koordinátori, poradcovia pre prácu s verejnosťou v chránených územiach, na úrovni  štátnej a verejnej správy, v treťom sektore a ekocentrách.

Uplatnenie absolventa

Absolvent I. stupňa vzdelávania sa uplatňuje ako poradca a konzultant v súkromných firmách zameraných na výrobu a služby, finančných inštitúciách, v štátnej správe a v civilnej sfére, ako hovorca a analytik pre ochranu, využívanie a manažment prírodných zdrojov v zmysle národných a medzinárodných legislatívnych noriem a limitov (EIA, LCA a pod.). Ako úradník v inštitúciách, kde sa hodnotia škody spôsobené antropogénnymi vplyvmi a prírodnými katastrofami. Absolvent je schopný pripravovať podklady pre vydávanie odborných rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby, čo mu umožní jeho zaradenie do stálej štátnej služby. Absolvent sa môže uplatniť pri hodnotení stavov a zmien ekosystémových procesov priamo v teréne v intenzívne využívanom krajinnom priestore. Absolvent ovláda svetový jazyk a techniky interdisciplinárneho riešenia úloh súvisiacich so životným prostredím.