Akreditované študijné programy – I. stupeň štúdia

Študijný odbor Ekonómia  a manažment

Študijný program Regionálny rozvoj a politiky EÚ

Študijný program regionálny rozvoj a politiky EÚ je zostavený v súlade s obsahom študijného odboru ekonómia a manažment a cieľovým uplatnením absolventa študijného odboru. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu Regionálny rozvoj a politiky EÚ je spôsobilý vykonávať profesiu odborného pracovníka pre oblasť regionálneho rozvoja vo verejnej, súkromnej a neziskovej sfére. Študijný plán obsahuje predmety, ktoré profilujú odborné zameranie absolventa študijného programu v národnom, regionálnom, medzinárodnom kontexte vo väzbe na požiadavky praxe: úvod do ekonómie,  základy práva,  európska únia, základy životného prostredia, európske právo, udržateľný rozvoj, regionálna ekonomika, právo vo verejnej správe, manažment vo verejnej správe, projektový manažment, manažment ochrany biodiverzity a krajiny, teória riadenia a organizácia verejnej správy, poľnohospodárska politika EÚ, podnikanie ekonomika životného prostredia a oceňovanie prírodných zdrojov a právo životného prostredia. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je stanovená na tri roky.

Profil absolventa

Absolvent študijného programu regionálny rozvoj a politiky EÚ má základné poznatky legislatívneho prostredia verejnej správy v SR a EÚ, ovláda metódy a techniky analýz vecných problémov, metód riadenia a administratívneho rozhodovania vo verejnej správe. Absolvent študijného programu dokáže používať informačné databázy, informačné a komunikačné technológie, analytické nástroje pre spracovanie informácií a prípravu programov sociálno-ekonomického rozvoja. Absolvent študijného programu regionálny rozvoj a politiky EÚ vie porozumieť a implementovať politiky regionálneho rozvoja. Ovláda princípy spolupráce miestnych, regionálnych a centrálnych inštitúcií v štátnej správe a samospráve a procesy vedúce od posunu politickej moci k zachovávaniu spravodlivosti. Dokáže implementovať politiky zamerané na znižovanie regionálnych rozdielov posilňovaním hospodárskych činností v regióne a štrukturálnymi zmenami. Je schopný spolupracovať s externými organizáciami alebo inými zainteresovanými stranami. Absolvent rozumie činnostiam všetkých trhových subjektov v ich vzájomných súvislostiach s ohľadom na efektívnosť ich ekonomických a finančných rozhodnutí. Rozumie ekonomickej stránke činnosti organizácií, pričom chápe vzájomné súvislosti pôsobenia jednotlivých ekonomických subjektov v medzinárodnom meradle, národnom hospodárstve a regionálnej ekonomike. Vie analyzovať možné dôsledky využitia hlavných nástrojov hospodárskej politiky na hospodárenie jednotlivých subjektov trhu. Dokáže vysvetliť spôsob pôsobenia jednotlivých druhov daní na hospodárske subjekty a ich činnosť. Rozumie podstate a významu procesov ekonomickej integrácie. Pozná základný mechanizmus fungovania medzinárodných grantových schém a je schopný participovať na tvorbe projektov na účely získania grantu. Je pripravený manažovať interdisciplinárne tímy v  regionálnych rozvojových agentúrach, ako aj v neziskovom sektore.

Uplatnenie absolventa
Absolvent študijného odboru môže pôsobiť na odborných pozíciách medzinárodných a európskych inštitúcií a ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcii verejnej správy (napr. zamestnanec verejnej správy pre regionálny rozvoj, zamestnanec verejnej správy pre rozvoj podnikateľských činností a investičných príležitostí, špecialista pre stratégiu a rozvoj v samospráve) a neziskového sektora, ako aj súkromného sektora zameraného na rozvoj regiónov a znižovanie regionálnych rozdielov (napr.  projektový špecialista vo verejnej a súkromnej sfére).

 

Študijný program Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Študijný program je koncipovaný v zmysle študijného odboru Ekonómia  a manažment a zároveň reflektuje spoločenské požiadavky na špecialistov venujúcich sa komplexnému rozvoju vidieckeho priestoru. Študijný plán obsahuje predmety všeobecného ekonomického,  právneho a environmentálneho základu. Profil absolventa formujú špecifické predmety zamerané na činnosti verejnej správy, najmä územnej samosprávy vo vzťahu k rozvoju vidieka ako aj na ekonomické činnosti, ktoré je možné rozvíjať vo vidieckom priestore (cestovný ruch, poľnohospodárstvo). Profil absolventa je ďalej dopĺňaný súborom povinne voliteľných predmetov súvisiacich s formovaním vidieckej krajiny a socioekonomickým rozvojom vidieckych sídiel (využívanie a ochrana prírodných zdrojov, dejiny a kultúra vidieka, udržateľný rozvoj) a ďalších predmetov aplikovanej ekonomiky, manažmentu a práva. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je stanovená na tri roky.

Profil absolventa
Absolvent študijného programu Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu získa široký odborný základ pre komplexné vnímanie faktorov ovplyvňujúcich rozvoj vidieka a nakladania s prírodnými zdrojmi na vidieku. Vie vysvetliť kľúčové pojmy a odbornú terminológiu v národnej a európskej legislatíve a v programových dokumentoch týkajúcich sa programovania na príslušnej úrovni verejnej správy. Pozná možnosti financovania rozvojových projektov, ako aj základné postupy prípravy, tvorby, implementácie a realizácie týchto projektov. Dokáže pripraviť návrh rozvojových projektov vidieckych oblastí pre územné samosprávy, ako aj podnikateľské subjekty uchádzajúce sa o nenávratný finančný príspevok z rôznych druhov podporných programov a grantových schém. Získané vedomosti si upevňuje riešením prípadových štúdií počas výučby priamo v teréne a odbornou praxou, ktorú absolvuje počas štúdia. Vie využívať IKT, softvérové vybavenie a internet pre získavanie informácií, tvorbu projektov a komunikáciu.  Absolvent je schopný pracovať v tímoch a komunikovať s členmi pracovného tímu i s externými partnermi a prezentovať svoje stanoviská. Absolvent dokáže na základe samostatného štúdia osvojovať si nové informácie a poznatky v rámci meniacich sa programových období a aplikovať ich v praxi. Vzhľadom na špecifické zameranie študijného programu absolvent má vedomosti aj z oblasti sociálnej ekonomiky a podnikania na vidieku a vo vidieckom cestovnom ruchu.

Uplatnenie absolventa
Absolvent sa môže úspešne uplatniť ako odborný pracovník v štátnej správe a samospráve zaoberajúcej sa rozvojom vidieka na všetkých úrovniach, v súkromných spoločnostiach zaoberajúcich sa prípravou, implementáciou a realizáciou projektov rozvoja vidieckeho priestoru a v neziskových organizáciách. Vzhľadom na špecifické zameranie študijného programu (rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu) je absolvent schopný samostatne riadiť podniky cestovného ruchu, najmä malokapacitné ubytovacie zariadenia, cestovné kancelárie a informačné centrá, prípadne vybrané podniky služieb vo vidieckom cestovnom ruchu a projektové agentúry.