Udržateľnosť pôdy v EÚ - Sylabus

Cieľ modulu:

 • identifikovať a vysvetliť základy práva EÚ
 • vysvetliť problémy vyplývajúce z ochrany pôdy v podmienkach Slovenska a EÚ

Degradácia, erózia a neudržateľné využívanie pôdy v EÚ ohrozuje poskytovanie niekoľkých kľúčových ekosystémových služieb. Viac ako 25% územia EÚ je ohrozená eróziou pôdy, kontaminácia pôdy a zhitnením. Predpokladá sa, že viac ako pol milióna miest v EÚ môže byť kontaminovaných, čo predstavujú potenciálne závažné riziko pre životné prostredie a zdravie. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby rozhodnutia s dopadom na kvalitu pôdy reflektovali rôzne aspekty týkajúce sa trvalo udržateľného využívania pôdy.

Metodológia

 • Metodológia pozostáva: prednášky zahrňujúce pozvaných lektorov, semináre, praktické zadania týkajúce sa určených tém, diskusia, samoštúdium knižnej a časopiseckej literatúry
 • Hodnotenie: účasť na prednáškach (10%) + práca na špecificky určených výskumných otázkach (60%) + písomný test (30%)

Rozsah: 12 hodín prednášok + individuálne určené výskumné úlohy

 • Úvod do Európskej únie a práva EÚ Otázky pre diskusiu: Význam EÚ a jej právneho systému? Kľúčové úlohy práva EÚ v súčasnosti? História a vývoj základných princípov EÚ, ciele a právomocí EÚ, základný concept práva EÚ
 • Fungovanie práva EÚ Pramene práva EÚ- primárne a sekundárne právo EÚ, povaha práva EÚ, tvorba práva, harmonizácia práva členských štátov
 • Politiky EÚ, poľnohospodárska a pôdna politika EÚ Vývoj európskych politík, najmä Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Právny základ SPP. Poľnohospodárska a pôdna politika EÚ – história, právny základ.
 • Pôdy v EÚ. Kvalita pôdy v členských krajinách EÚ. Poľnohospodárske a nepoľnohospodárske potenciály krytu pôdy v EÚ, územná diferenciácia kvality a funkcie pôdy v Európe. Dáta, zber údajov, informačné a prezentačné systémy so zameraním na pôdy v Európe. Vyhodnotenie využívania pôdy a degradácie pôdy, vrátane vplyvu na životné prostredie a kvalitu života. Pôda ako súčasť smernice EÚ INSPIRE. Pôdny atlas Európy (2005, DG-Environment). Všetky relevantné parametre slovenských pôd vo vzťahu k pôdam v EÚ. Pôda ako faktor spoločensko-ekonomických a environmentálnych noriem Slovenska.
 • História a súčasný stav kvality pôdy v EÚ a na Slovensku Charta o pôde EÚ, smernice a odporúčania, ktoré sú relevantné pre využívanie a ochranu pôdy. Implementácia právnych aktov EÚ v oblasti pôdy (nielen všeobecne, ale aj konkrétne opatrenia). Problematika praktickej implementácie právnych dokumentov. Využívanie a ochrana pôdy v rámci politiky rozvoja vidieka a Spoločnej poľnohospodárskej politiky, vrátane podporných systémov v poľnohospodárstve a lesníctve. Ochrana a využívanie pôdy v podmienkach Slovenska.
 • Stratégia ochrany pôdy v Európe Stratégia ochrany pôdy, dokument prijatý Európskym parlamentom (2006). Filozofia, praktické opatrenia navrhnuté v Smernici EÚ o ochrane pôdy. 
 • Budovanie kapacít a zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti ochrany pôdy Súčasné inštitucionálne zabezpečenie v oblasti ochrany pôdy EÚ a na Slovensku (ochranu pôd, pôdna služba, aktivity Spoločného výskumného centra, národný výskum a vývoj, vodné a lesné riadenie, školy a ďalšie). Poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a životného prostredia- súčasnosť a budúcnosť. Ochrana životného prostredia vo vzťahu k ochrane pôdy. Zlepšenie informovanosti verejnosti o význame pôdy a o potrebách ochrany pôdy (existujúce a očakávané prístupy).
 • Leták pripravovaný študentmi týkajúcej sa problémov ochrany pôdy Aktivita prispeje k zvýšeniu skúsenosti študentov v niektorej konkrétnej činnosti na zvýšenie povedomia verejnosti a motivovať k lepším postupom ochrany pôdy.

Odporúčaná literatúra

 • BIELEK, P.: Soil Degradation in Slovakia. Pulus and Partners GmbH, Germany, 1999, 30 pp.
 • Towards a Thematic Strategy for Soil Protection. EC-EU, 2002, 35 pp.
 • DEMO, M. - BIELEK, P. a kol.: Regulačné technológie v produkčnom procese. SPU Nitra a VÚPOP Bratislava, 2000, 648 pp.
 • Soil Thematic Strategy and ongoing activities
 • Proposal of Soil Directives
 • European documents related to EU soil policy
 • European Commission: Soil organic matter management across the EU – best practices, constraints and trade-offs. 2011