Termín prijímacích pohovorov, podmienky a pravidlá prijímacieho konania na III. stupeň štúdia vysokoškol. štúdia v štud. progr. Integrovaný rozvoj vidieka na FEŠRR SPU v Nitre pre ďalšie akadem. roky

Termín prijímacích pohovorov: 23. jún 2023
Termín podania prihlášky: do 16. júna 2023