Členovia Vedeckej rady na funkčné obdobie 2016 – 2020

Predseda:

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – FEŠRR SPU v Nitre

 

Členovia:

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. – FEŠRR SPU v Nitre

prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. – FPV UKF v Nitre

prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc. – FEŠRR SPU v Nitre

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. – FEM SPU v Nitre

doc. Ing. Peter Fandel, PhD. – FEM SPU v Nitre

doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. – FEŠRR SPU v Nitre

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD. – FEŠRR SPU v Nitre

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. – FEŠRR SPU v Nitre 

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – FZKI SPU v Nitre

prof. Dr. Ing. Elena Horská – FEM SPU v Nitre

doc. JUDr. Martin Janků, PhD. – PEF MU v Brne

doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. – FEŠRR SPU v Nitre

Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. – VŠEaM VS v Bratislave

Ing. Zuzana Máčeková – Obecný úrad Uhrovec

prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. – FEŠRR SPU v Nitre

doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. – FEaM PVŠ v Bratislave

doc. Ing. Jana Naščáková, PhD. – PHF EU v Košiciach

doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. – FAPZ SPU v Nitre

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. – FEŠRR SPU v Nitre

Ing. Žaneta Pauková, PhD. – FEŠRR SPU v Nitre

prof. Dr. Edward Pierzgalski,PhD.- Warsaw University of Life Science Warsaw

prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD. – FEM SPU v Nitre

Ing. Jiří Schneider, Ph.D. – FRRMS MU v Brne

doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. – FEŠRR SPU v Nitre

prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. – FEŠRR SPU v Nitre

prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. – FEŠRR SPU v Nitre

Harmonogram zasadnutí Vedeckej rady

27. november 2018

  • Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na FEŠRR v ak. r. 2017/2018

predkladá: dekanka fakulty

  • Rôzne

9. apríl 2019

  • Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na FEŠRR za rok 2018

predkladá: dekanka fakulty

  • Návrh na schválenie členov skúšobných komisií, ďalších odborníkov pre skúšanie predmetov štátnych skúšok bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FEŠRR SPU v Nitre v akademickom roku 2018/2019

predkladá: dekanka fakulty

  • Rôzne