Členovia Vedeckej rady fakulty na funkčné obdobie 2020 - 2024

Predsedníčka:

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Členovia:

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Mgr. Martin Illáš
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave

doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Ing. Zuzana Máčeková
starostka obce Uhrovec

prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Ing. Jiří Schneider, PhD.
Fakulta regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií MU v Brne

prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

doc. Mgr. Ing. Peter Szovics, PhD.
Inšpektorát práce v Nitre

doc. Dr. rer. soc. oec. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Ekonomická fakulta JU v Českých Budějoviciach

Harmonogram zasadnutí Vedeckej rady

5.november 2020

 1. Návrh na zmenu garanta a spolugaranta habilitačného a inauguračného konania v rámci odboru habilitačného a inauguračného konania Environmentálny manažment
  predkladá: dekanka fakulty
 2. Rôzne

19. november 2020

 1. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na FEŠRR v ak.roku 2019/20
  predkladá: dekanka fakulty
 2. Návrh na začatie habilitačných konaní v rámci odboru habilitačného a inauguračného konania Environmentálny manažment
  predkladá: dekanka fakulty
 3. Rôzne

15. apríl 2021

 1. Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na FEŠRR za rok 2020
  predkladá: dekanka fakulty
 1. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent konaní v rámci odboru habilitačného a inauguračného konania Environmentálny manažment
  predkladá: dekanka fakulty
 1. Návrh na schválenie členov skúšobných komisií, ďalších odborníkov pre skúšanie predmetov štátnych skúšok bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FEŠRR SPU v Nitre v akademickom roku 2020/2021
  predkladá: dekanka fakulty
 1. Rôzne