Zahraniční učitelia na FEŠRR v roku 2016

Zoznam zahraničných lektorov na FEŠRR v roku 2016 

Prednáškové pobyty zahraničných lektorov v rámci letnej školy „Udržateľný pôdny manažment v Európe"

Prednášajúcimi boli profesori z  univerzít : BOKU Vieden, Foggia Taliansko, Plovdiv Bulharsko, Bialystok Poľsko...

Prednáškové pobyty zahraničných lektorov v rámci medzinárodného letného semestra "ERDI"

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja pod vedením pani prorektorky prof. Marišovej organizuje medzinárodný letný semester zameraný na problematiku Empowering Regional Development and Innovations "ERDI", na ktorom participujú domáci a zahraniční pedagógovia z partnerských univerzít z Kanady, Fínska, Holandska, Maďarska a Českej republiky. Medzinárodný semester má už 10 ročnú tradíciu, má rotujúci charakter a každý rok sa organizuje na inej partnerskej inštitúcii. Je formou intenzívnej spolupráce medzi partnermi, ktorí participujú na výučbe predmetov s problematikou regionálneho rozvoja a inovácií. V tomto akademickom roku sa jedná sa o predmety Projektový manažment, Podnikanie, Základy životného prostredia, Udržateľný rozvoj a Regionálna ekonomika.

Počas letného semestra odprednáša témy spolu 19 domácich a zahraničných pedagógov zo siedmich partnerských univerzít: University de Moncton, New Brunswick College (Kanada), Karelia University of Applied  Sciences, Savonia University (Fínsko), HAS den Bosch (Holandsko), Univerzita Pardubice (Česko), Széchenyi University Gyor (Maďarsko). Výučby predmetov sa zúčastňujú slovenskí, ako aj zahraniční študenti z Kanady, Holandska, Maďarska a Španielska.

Letný semester na FEŠRR teda prebieha v multikultúrnej komunite študentov i pedagógov a je priestorom pre skvalitnenie výučby a zahrnutie nových tém, prednášaných na zahraničných partnerských univerzitách.

Zoznam zahraničných lektorov

Prednáška kanadského profesora

Dňa 7.októbra 2015 sa v kongresovej sále KC SPU v Nitre konala výberová prednáška zahraničného lektora prof. Pierre-Marcela Desjardins z  University de Moncton v Kanade, ekonóma a odborníka na regionálny a vidiecky rozvoj. Prednáška na tému Canada’s Regional Economies  zaujala študentov, doktorandov a pedagógov FEŠRR, ako aj zahraničných študentov. Prednáška prof.  Desjardains je prvou aktivitou v rámci spolupráce s University de Moncton v Kanade, s ktorou bolo podpísané Memorandum o spolupráci na úrovni rektorov  Dr.h.c.prof.Bielika a prof. Raymonda Théberge,  v júli 2015.

Prednáškový pobyt Dr. Petriho Kainulainena

V rámci programu Erasmus + navštívil v dňoch od 26. januára do 30. januára 2015 Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja Dr. Petri Kainulainen zo Savonia University of Applied Sciences, Fínsko. Počas svojho pobytu uviedol prednášky na tému Finnish agriculture Study possibilities in Savonia University of Applied Sciences pre doktorandov a zamestnancov fakulty. V rámci pobytu sa zúčastnil aj workshopu organizovaným fakultou, ktorého cieľom bola príprava projektu v rámci programu Erasmus -KA2.

Savonia University of Applied Sciences

Finnish agriculture and Study possibilities in Savonia University of Applied Sciences

Prednáškový pobyt Prof. Domenica Vitiho

V rámci projektu Jean Monnet Chair navštívil v dňoch od 19. mája do 22. mája Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja Prof. Domenico Viti z University of Foggia. Počas svojho pobytu uviedol prednášku s názvom Historical Heritage Preservation and Farm Activity (Ochrana historického dedičstva a poľnohospodárske aktivity). Prednáška bola venovaná možnostiam citlivého a trvalo udržateľného využívania potenciálu tradičnej poľnohospodárskej krajiny so zameraním na aktivity, ako napr. agroturistika, produkcia tradičných potravín a pod. v regióne Apulia na juhu Talianska. Prednášky sa zúčastnili domáci i zahraniční študenti, doktorandi i viacerí pracovníci našej fakulty.

Prednáškový pobyt Dr. Tedeusza Filipiaka

V dňoch od 6. apríla  do 11. apríla  2014 sa na FEŠRR uskutočnil prednáškový pobyt zahraničného lektora Dr. Tadeusza Filipiaka z University SGGW, Poľsko v rámci programu CEEPUS. Počas svojho pobytu viedol výberové prednášky na tému Project Management Principles pre študentov na bakalárskom stupni štúdia študijného programu Európske rozvojové programy a taktiež sa zúčastnil projektového stretnutia s partnermi projektu CEEPUS.

Prednáškový pobyt Dr. Eriky Varga

V dňoch 2. až 6. decembra 2013 navštívila FEŠRR zahraničná lektorka Dr. Erika Vargaz Univerzity sv. Štefana v Gödöllő, Maďarsko v rámci programu Erasmus. Počas hosťovania na fakulte prednášala na témy: The role of education in Human Resource ManagementThe importance of trainings in HRM a The significance of key competencies in HR  v anglickej skupine študentov ŠP manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu.

Prednáškový pobyt profesora Pierzgalskeho

V rámci bilaterálnej spolupráce hosťoval na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU odborník v oblasti politiky životného prostredia profesor Edward Pierzgalski zo SGGW vo Varšave. Prof. E. Pierzgalski prednášal v dňoch 25. až 27. novembra 2013 v anglickej skupine študentov druhého stupňa štúdia ŠP manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu v rámci predmetu politika Európskej únie v oblasti životného prostredia.

Prednáškový pobyt prof. Kulcsára

V  dňoch  20. až 22. novembra 2013 navštívil  FEŠRR uznávaný odborník na rozvoj vidieka profesor László Kulcsár zo Západomaďarskej univerzity v Šoproni. Počas hosťovania na fakulte viedol odborný seminár pre doktorandov študijného programu Integrovaný rozvoj vidieka v rámci predmetu Sociálne aspekty integrovaného rozvoja vidieka.

Prednáškový pobyt Dr. Gorana Topisirovića

V dňoch od 6. októbra do 11. októbra 2013 sa na FEŠRR uskutočnil prednáškový pobyt zahraničného lektora Dr. Gorana Topisirovića z Belehradskej univerzity, Srbsko v rámci programu CEEPUS. Počas svojho pobytu viedol výberové prednášky na témy Liquid manure, Microclimate Conditions and Ventilation Systems in Livestock BuildingsGIS and Basics of Precision Agriculture pre študentov anglickej výučby na bakalárskom stupni štúdia a  tiež  absolvoval pracovné stretnutie s členmi Katedry trvalo udržateľného rozvoja FEŠRR.