Online projektové stretnutie partnerov projektu STUD.IO

Dňa 21. februára 2022 sa konalo online projektové stretnutie k projektu Erasmus+ „Sociabilita prostredníctvom inovácií v mestskom dizajne- STUD.IO“, č. KA203-6A057B2A.

Účastníci stretnutia z partnerských inštitúcií z Talianska, Španielska, Rumunska a Slovenska prediskutovali dosiahnuté priebežné výsledky a dohodli sa na ďalšom pláne aktivít. Slovensko zastupujú v projekte Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov.

V súčasnom období partneri projektu pracujú na spoločnej publikácii, ktorá prinesie pohľady všetkých 4 zapojených krajín na vybrané témy urbanizmu, environmentu a krajinotvorby. Zároveň učitelia a výskumníci pripravujú prednášky a vzdelávacie moduly pre online vzdelávania študentov. Po ich dokončení budú mať študenti možnosť absolvovať spoločný online kurz v oblasti urbanizmu a inovácií. Najlepší študenti sa následne zúčastnia na zimnej škole v Bukurešti a za úspešné absolvovanie celého kurzu a zimnej školy im budú udelené ECTS kredity.

Projekt vo svojej vzdelávacej časti spája teóriu s praktickými prístupmi aplikovanými vo všetkých 4 partnerských krajinách, a preto študenti, ktorí sa zúčastnia vytvoreného kurzu dostanú komplexné a jedinečné informácie o danej problematike.

Informácie o online vzdelávaní ako aj o ďalších projektových aktivitách budú priebežne uverejňované na našich web stránkach a na web stránke projektu: www.studio-project.eu     

Habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác v odbore habilitačného a inauguračného konania environmentálny manažment

Dňa 22. októbra 2021 sa formou online prostredníctvom MS Teams uskutočnili na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác v odbore habilitačného a inauguračného konania environmentálny manažment:

Ing. Martin Hauptvogl, PhD. z Ústavu environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU v Nitre
Téma habilitačnej prednášky: Fytoremediácia pôd kontaminovaných toxickými prvkami.
Téma habilitačnej práce: Posúdenie kontaminácie územia zaťaženého historickou banskou a metalurgickou činnosťou

Ing. Žaneta Pauková, PhD. z Ústavu environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU v Nitre
Téma habilitačnej prednášky: Mapovanie a manažment inváznych druhov rastlín v podmienkach Slovenska
Téma habilitačnej práce: Biotické invázie – mapovanie, manažment a legislatíva inváznych druhov rastlín

Mgr. Marián Kotrla, PhD. zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Bratislave – pracovisko Nitra
Téma habilitačnej prednášky: Poskytovanie ekosystémových služieb agroekosystémov rýchlorastúcich energetických rastlín
Téma habilitačnej práce: Technológia pestovania a poskytovanie ekosystémových služieb plantáží energetickej trávy Micsanthus

Habilitačná prednáška na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Dňa 29. apríla 2021 sa uskutočnila na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja habilitačná prednáška Ing. Martina Prčíka, PhD. z Katedry environmentálneho manažmentu. Témou habilitačnej prednášky bola: „Diverzifikácia poľnohospodárstva v kontexte environmentálneho manažmentu“. Vedecká časť obhajoby sa venovala problematike Plantáží rýchlorastúcich rastlín v krajine.  

Vedecká rada FEŠRR SPU v Nitre dňa 28. mája 2021 na svojom zasadnutí tajným hlasovaním rozhodla o udelení titulu docent  pre Ing. Martina Prčíka, PhD.

Gratulujeme!

Medzinárodné diseminačné stretnutie partnerov projektu Interreg Europe BIOREGIO

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj sa v roku 2017 zapojili do významného päťročného  medzinárodného projektu s názvom „Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály“ (BIOREGIO). Projekt sa realizuje v rámci programu Interreg Europe, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Koordinátorom projektu je Lahti University of Applied Sciences (Fínsko).

Cieľom projektu je posilniť európsku cirkulárnu ekonomiku v oblasti biologických materiálov. Konzorcium projektu BIOREGIO pozostávajúce z ôsmich partnerov zo šiestich rôznych krajín plánuje ovplyvňovať politiky zdrojovo efektívneho hospodárstva a posilňovať regionálnu bioekonomiku. V rámci projektu si budú partneri vymieňať  poznatky o najlepších dostupných technológiách a modeloch spolupráce.

Aké prínosy k biohospodárstvu možno vidieť v projekte? Kolektívne poznatky partnerov projektu BIOREGIO zvýšia mieru recyklácie biologických materiálov, akými sú  napr. odpady z potravín (bioodpad), komunálne a priemyselné kaly a poľnohospodárske zvyšky, ktoré môžu byť spracovávané s využitím podobných technológií. Tieto najlepšie dostupné technológie a modely zahŕňajú napríklad biorafinérie, výrobu bioplynu a relevantné modely spolupráce, napr. ekosystémy, siete a administratívnu spoluprácu smerujúcu k uzatvoreniu kolobehu biologických tokov.

Výsledkom projektu bude lepšia pripravenosť partnerských regiónov na rozvoj  príslušných regionálnych politík na podporu cyklickej ekonomiky so zameraním na uzavretie kolobehu biologických materiálov. Okrem toho výsledky projektu prispejú k nevyhnutnému prechodu k rozsiahlejšiemu a udržateľnému využívaniu biologických zdrojov v celej EÚ.

SPU v Nitre, ako partner  vyššie-uvedeného projektu Interreg Europe BIOREGIO, zorganizovala pod vedením prof. E. Marišovej z Katedry práva FEŠRR dňa 11. mája 2021 medzinárodné stretnutie pod názvom „BIOREGIO High-level dissemination event in Slovakia“. Vzhľadom k aktuálnej situácii, ktorá je spôsobená pandémiou koronavírusu, bolo toto medzinárodné stretnutie realizované on-line formou.

Vážnosť a dôležitosť tohto stretnutia možno vidieť i v tom, že bolo Európskou komisiou zaradené do série prestížnych podujatí organizovaných v rámci Zeleného týždňa EÚ 2021. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 60 zástupcov rôznych univerzít, asociácií, obcí,  podnikov z praxe zo Slovenska a z ďalších jedenástich európskych krajín. Svojou účasťou podporili podujatie aj domáci spoluriešitelia projektu – zástupcovia fakúlt SPU v Nitre, Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, Národnej recyklačnej agentúry Slovensko NARA-SK, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mestského úradu v Nitre.

Pracovná časť podujatia projektu bola rozdelené do troch sekcií

  1. na úrovni EU,
  2. na úrovni Slovenska a regiónov
  3. na úrovni partnerov projektu.

S potešením konštatujeme, že do sekcie na úrovni EU prijali pozvanie predstavitelia významných európskych inštitúcií. Program Interreg Europe zastupovala Marie Guitton. Odprezentovala príspevok Interreg Europe: state of play, v ktorom zhodnotila výsledky projektu BIOREGIO a informovala aj o smerovaní programu Interreg Europe v nasledujúcom období. Nasledovala prednáška zástupcu Európskej komisie Pavla Mišigu z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie, v ktorej uviedol súčasný stav a vízie obehového biohospodárstva v EÚ a priblížil možnosti financovania projektov v nasledujúcom programovom období. Túto sekciu uzavrel Ivan Filus, ktorý pôsobí ako národný kontaktný bod pre programy Horizont 2020 a Horizont Európa v oblasti inovácií. Vo svojej prednáške, ktorá bola venovaná Európskej zelenej dohode, zadefinoval jej postavenie v novom rámcovom programe Horizont Európa.

V sekcii SR boli prezentované prednášky zástupcov Ministerstva životného prostredia SR a Národnej rady SR. Miroslava Masničáková uviedla prehľad legislatívy v odpadovom hospodárstve, pričom sa zamerala na povinnosti obcí pri nakladaní s kuchynským odpadom. Poslanec NR SR Vladimír Ledecký priblížil možnosti realizácie projektov zameraných na obehové biohospodárstvo v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Účastníci stretnutia reagovali na prednesené témy bohatou diskusiou v chate on-line stretnutia.

V sekcii partnerov projektu BIOREGIO predniesli výsledky akčných plánov projektu a ich implementácie zástupcovia partnerov z Fínska, Španielska, Grécka, Slovenska, Rumunska a Francúzska. Prezentácie vyzdvihli aktivity partnerov smerujúce k zvýšeniu miery recyklácie biologických materiálov a prezentovali lepšiu pripravenosť vlastných regiónov na rozvoj príslušných regionálnych politík na podporu obehového hospodárstva so zameraním na uzavretie kolobehu biologických materiálov.

Týmto medzinárodným podujatím bol deklarovaný postupný prechod k rozsiahlejšiemu a udržateľnému využívaniu biologických zdrojov v celej EÚ, čo je aj jedným z hlavných cieľov projektu BIOREGIO.

Medzinárodné podujatie možno hodnotiť ako mimoriadne úspešné. Všetky prezentácie hostí a partnerov projektu sú prístupné pre verejnosť a sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke projektu BIOREGIO.

Webinár na katedre práva, FEŠRR

V dňoch 30.10. 2020 a 3.11.2020 zorganizovala katedra práva vedecký seminár spojený s diskusiou  pod názvom: „Legislatívny rámec poľnohospodárskej pôdy na Slovensku“. Za katedru práva mali prednášky Doc.JUDr.Lucia Palšová ,PhD., a Doc.Ing.JUDR. Jarmila Lazíková, PhD., .Webinára sa zúčastnilo viac ako 40 účastníkov z poľnohospodárskej praxe , ktorí pozitívne hodnotili  výber tém a samotných prednášajúcich.

Habilitačná prednáška na fakulte Ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Dňa 9.jula 2020 sa uskutočnila na Fakulte ekonomiky a manažmentu habilitačná prednáška nášho kolegu Ing. Ivana Takáča,PhD., z katedry Európskych politík.Témou vedeckej časti habilitačnej prednášky, bola problematika týkajúca sa Trhu s poľnohospodárskou pôdou.

Vedecká rada FEM SPU v Nitre v ten istý den na svojom zasadnutí tajným hlasovaním rozhodla o udelení titulu docent  pre Ing.Ivana Takáča ,PhD.

Gratulujeme!
 
 

Návšteva z Uzbekistanu

Fakultu FEŠRR navštívili v rámci  bilaterálnej spolupráce („El-Yurt Umidi” Foundation for training specialists abroad and the dialogue with compatriots under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan) kolegovia z Uzbekistanu. Kolegovia k nám prišli na fakultu za účelom odbornej prípravy v oblasti GIS z univerzity „Karakalpak State University named after Berdakh“ a „Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers“.

Projektové stretnutie (SUMCULA)

Dňa 21.11.2019 sa na FEŠRR uskutočnilo projektové stretnutie v rámci projektu  Sustainable Management of Cultural Landscapes- SUMCULA (Udržateľný manažment kultúrnej krajiny) č. 2017-1-SE01-KA203-034570, ktorý je realizovaný v rámci programu Erasmus+ KA2-strategické partnerstvá. Stretnutie viedol hlavný koordinátor projektu- Sándor Nemethy z Gothenburg University.

 

 

 

Návšteva z univerzity "University of Agribusiness and Rural Development, Plovdiv (Bulharsko)

Dňa 12.11.2019 navštívila v rámci medzinárodného programu Erasmus +, fakultu FEŠRR rektorka poľnohospodárskej univerzity v Plovdive- University of Agribusiness and Rural Development-Bulharsko, prof. Mariyana Ivanova, PhD.

Účelom stretnutia bolo posilnenie vzájomných vzťahov oboch univerzít, ako aj diskusia ohľadne ďalšej spolupráce. Stretnutie sa konalo pod záštitou dekanky FEŠRR, doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD.

Habilitačná prednáška na fakulte Ekonomiky na Univerzite v Šoproni v Maďarsku.

Dňa 22.októbra 2019 sa uskutočnila habilitačná prednáška našej kolegyne Ing. Ľubice Rumanovskej, PhD., vedúcej katedry Európskych politík na FEŠRR, SPU v Nitre.

Témou vedeckej časti habilitačnej prednášky, bola problematika týkajúca sa podpory EÚ v prospech malých a stredných podnikov na Slovensku .V rámci pedagogickej časti prednášky sa habilitantka venovala téme inovácií a podpore EÚ malých a stredných podnikov.

Habilitačné konanie prebehlo v jazyku anglickom.  Podľa právnych predpisov v Maďarsku, prednášky hodnotia nie len menovaní členovia  habilitačnej  komisie zloženej  z vysokoškolských učiteľov, ale aj študenti. Sme radi, že tak členovia habilitačnej komisie ako aj študenti  vysoko hodnotili prednášky našej kolegyne, ktorá za prednášky získala plný počet bodov.

Gratulujeme!

 

VIDEO 1                     VIDEO 2                    VIDEO 3


Projekt „Efektívnosť implementácie spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku„

Občianske združenie  Asociácia  agrárnych a environmentálnych právnikov, ktorej členmi sú aj pracovníci Katedry práva na FEŠRR SPU, bola úspešná a získala medzinárodný projekt „Efektívnosť implementácie spoločnej poľnohospodárskej politiky  na Slovensku„. Projekt, spolufinancovaný Európskou úniou sa zameria na  interdisciplinárny výskum v oblasti efektívnosti implementácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Špecifickým   cieľom  projektu je diskutovať a radiť miestnym, regionálnym, národným tvorcom politiky o rôznych aspektoch implementácie, zabezpečiť transfer výsledkov výskumu a odborných znalostí v praxi a šírenie výstupov projektu medzi cieľové skupiny, ktoré prejavia záujem. V projekte ,Asociácia úzko spolupracuje s SPU a to najmä Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakultou ekonomiky a manažmentu a Fakultou biotechnológie a potravinárstva. Ako výstup projektu očakávame najmä posilnenie  výskumnej činnosti súvisiace s implementáciou SPP na Slovensku, ale aj  zlepšená implementácia Spoločnej poľnohospodárskej politiky zúčastnenými stranami (poľnohospodármi, spracovateľmi potravín a profesijnými skupinami) a potenciálnymi zúčastnenými stranami (študenti, absolventi), zlepšené politické a rozhodovacie procesy v oblasti poľnohospodárskej politiky na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, zvyšovanie informovanosti rôznych cieľových skupín o dôležitosti poľnohospodárstva a jeho správneho riadenia v EÚ a v neposlednom rade  zviditeľnenie združenia v medzinárodnom profesionálnom prostredí. V rámci riešeného projektu budú organizované workshopy, okrúhle stoly a konferencie .Viac sa dozviete na http://cape.uniag.sk/sk

Medzinárodná vedecká konferencia „Fast-growing trees and plants grown for energy purposes“ na FEŠRR

V dňoch 4. a 5. septembra 2019 sa v priestoroch Kongresového centra Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Fast-growing trees and plants grown for energy purposes“. Medzinárodnú vedeckú konferenciu zorganizovala Katedra regionálnej bioenergetiky v spolupráci s Katedrou environmentálneho manažmentu. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou dekanky FEŠRR doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD. Na konferencii odznelo 14 vyžiadaných prednášok zahraničných (Japonsko, Maďarsko, Ukrajina) a domácich autorov, z univerzitného prostredia, poľnohospodárskeho výskumu, priemyslu a praxe. Prednášky boli doplnené posterovou sekciou. 

Medzinárodná vedecká konferencia potvrdila, že o problematiku cielene pestovanej biomasy a jej následného využitia na produkciu biopalív je neustály záujem.

Problematika odprezentovaná na konferencii ponúkla multidisciplinárny rozmer z mnohých aspektov. Ide o  technológie pestovania, zberu a energetického využitia bioenergetických rastlín až po hodnotenie ich rozmanitých chemických a biologických vlastností, ktoré sú rozhodujúce pre využitie biomasy pre priame spaľovanie, fermentáciu a termochemický rozklad, resp. využitie rôznych druhov energetických plodín na produkciu bioplynu cestou biochemickej konverzie. Ďalej je to výskum zameraný na nové druhy rastlín z hľadiska ich potenciálneho rastu v produkčných cykloch  pri pestovaní plantážnym spôsobom, riziká invázneho správania nepôvodných druhov. Zaujímavým aspektom je využitie zelených mikrorias z hľadiska ich pestovania a produkcie bioplynu. Nemenej významným faktorom je aj účasť sledovaných druhov na fytoremediácii prostredia. Problematika bola taktiež zameraná na vplyv pestovania rýchlorastúcich rastlín na životné prostredie a využitie poznatkov ekológie pri pestovaní porastov týchto rastlín. No a na záver je potrebné spomenúť ekonomický aspekt pestovania rýchlorastúcich rastlín a legislatívny rámec, ovplyvňujúci pestovanie nepôvodných druhov rastlín na Slovensku.

Možnosť prezentovať, vypočuť si informácie, prípadne diskutovať využilo 50 účastníkov.

Zorganizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie bolo príspevkom k lepšiemu pochopeniu problematiky, prehĺbeniu spolupráce akademického prostredia a praxe. Informácie a smerovanie, ktoré načrtli jednotliví prezentujúci sú pre nás motiváciou a námetmi do budúcna, aby sme mohli aj naďalej pokračovať vo výskumných aktivitách v oblasti rýchlorastúcich rastlín a to nielen v kontexte energetickej politiky ale aj ďalšieho využitia biomasy.

Výstupy z konferencie, ktorými sú Zborník abstraktov vedeckých príspevkov a Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, umožnili účastníkom publikovať informácie na vedeckej úrovni. Vybrané vedecké príspevky boli zaradené na publikovanie vo vedeckom časopise Acta regionalia et environmentalica, ktorý vychádza na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja.   

Text pripravili:

vedecký a organizačný výbor konferencie

Prípadová štúdia „IMRD“ 2019 na FEŠRR

V tomto akademickom roku je to už po pätnásty krát, čo Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre organizuje medzinárodnú prípadovú štúdiu v rámci programu „International Master of Science in Rural Development“ (IMRD). Prípadová štúdia sa tento rok venuje téme regionálnej značky – ako inovatívnemu nástroju pre komunitami vedený miestny rozvoj v SR. Fakulta tak hostí študentov z Peru, Bolívie či z Južnej Kórey v období od 8. júla do 2. augusta 2019. Program prípadovej štúdie je i tento rok zaujímavo komponovaný a je kombináciou teoretického základu a praktického skúmania v teréne. Odborne zabezpečujú obe uvedené časti pedagógovia z FEŠRR – doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. a Ing. Ivan Takáč, PhD. v spolupráci s odborníkmi z praxe i z SPU pod vedením Ing. Barbory Babjakovej, PhD. V rámci terénneho výskumu navštívia študenti Miestnu akčnú skupinu – Malokarpatský región, kde budú v spolupráci s manažérom akčnej skupiny pracovať na plnení stanovených cieľov štúdie. Výsledky a výstupy prác študentov budú odprezentované na záver prípadovej štúdie aj za prítomnosti odborníkov z praxe, a budú publikované formou správy na http://www.fesrr.uniag.sk/en/case-study-2019/

Návšteva z Univerzity La Plata, Argentína

V dňoch 2-10. júla 2019 hostí naša fakulta vďaka grantovej podpore z programu ERASMUS+ K107 prof. Leonarda Pastorina z partnerskej univerzity La Plata v Argentíne. Počas akademickej pedagogickej mobility zabezpečil prof. Pastorino výberovú prednášku na Katedre práva našej fakulty, v ktorej priblížil zaujímavú problematiku právnej ochrany vody v Argentíne, ako aj spoločné hospodárenie s týmto prírodným zdrojom. Odbornej prednášky sa zúčastnili pedagógovia fakulty, ako aj mladí vedeckí pracovníci, ktorí prispeli k prínosnej odbornej diskusii tohto podujatia. Počas návštevy prezentoval argentínsky kolega aj svoju univerzitu a možnosti pre rozvoj a spestrenie našej doterajšej spolupráce. Veríme, že tradícia vzájomných akademických mobilít za účelom výuky i medzinárodných vedeckých podujatí bude mať i v ďalších rokoch úspešné pokračovanie.

Návšteva z Univerzity Pardubice

Fakulta EU štúdií a Regionálneho rozvoja  dlhodobo   spolupracuje s Univerzitou Pardubice, Fakultou ekonomickou a správnou a pozýva, ako aj vysiela pedagógov i študentov v rámci Erasmus  na prednáškové pobyty, stáže i školenia.

Od 18.6.2019 do 20.6. 2019 navštívil v rámci programu Erasmus Mgr. Jan Mandys, PhD. z vyššieuvedenej univerzity, Ústavu správnych a sociálnych vied,  Fakulty ekonomicko-správní, našu Katedru práva a predniesol pre zahraničných  študentov zaujímavé témy študijných programov poskytovaných na Fakulte ekonomicko-správní v anglickom i domácom jazyku.

Pri prezentácii neopomenul zdôrazniť význam zahraničných študentov a internacionalizáciu. Ďalej   zdôraznil aj  záujem fakulty prijímať študentov na  doktorandské študijné programy a zvyšovať počty českých a slovenských študentov v anglických programoch. Študentom priblížil okrem výučby na fakulte i život v meste Pardubice.

Po prednáške sa uskutočnila diskusia so zamestnancami katedry ohľadne spoločného projektu ERDI - Empowering Regional Development and Innovations  562603-EPP-1-2015-1-FI EPPKA2-KA, realizovaného od 2016-2018, v ktorom bola partnerom aj SPU a Univerzita Pardubice a diskutovali o spoločnom workshope a ďalšom možnom pokračovaní projektu.

Jan Mandys referoval o outdoorovej výuke, ktorú jeho fakulta organizuje pre študentov. Vyzdvihol nutnosť posilňovať kompetencie študentov v oblasti „soft skills“. Študentov je nutné pripravovať na bežné komunikačné situácie a zvládanie záťaže, čo  inak než v praktickej výučbe nie je možné.

Návšteva z Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), Kanada

Yvette Bérubé, profesorka z Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), Kanada, navštívila našu Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja v rámci projektu Erasmus + globe od 3.6. do 7.6.2019. Cieľom návštevy bolo prediskutovať budúcu spoluprácu na základe predchádzajúcich spoločných projektov (EuCan Bio Power, 2010-2013, Posilnenie regionálneho rozvoja a inovácií, 2016-2018) a výmeny akademických pracovníkov a študentov. Yvette Bérubé predstavila vyučujúcim a doktorandom študijné programy, ktoré ponúka CCNB. Profesorka Marišová hovorila o systéme štúdia a školení prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov. Diskutovalo sa taktiež o príprave nových projektov s pridanou hodnotou zameraných na praktickejšie príklady a zručnosti v sylaboch pre študentov bakalárskych študijných programov. Yvette Bérubé sa zúčastnila aj výstavy "Poľné dni" v Dvory nad Žitavou a zaujala ju krásna príroda a poľnohospodárstvo Nitrianskeho kraja.

IMRD – Medzinárodný inžiniersky program o rozvoji vidieka na FEŠRR

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vstúpila v akademickom roku 2004/2005 do konzorcia siedmych európskych univerzít, ktoré boli zakladateľmi spoločného medzinárodného štúdia na inžinierskom stupni štúdia v oblasti rozvoja vidieka (International Master of Science in Rural Development – IMRD). Prvá fáza programu (2005-2010) poskytovala možnosť štúdia s grantovou podporou pre študentov tretích krajín (mimo členských krajín EÚ). Druhá fáza programu (2010 – 2015) poskytla už aj možnosti zapojenia európskych študentov do multikultúrnych ročníkov medzinárodného štúdia. Vďaka aktivite európskeho konzorcia sa podarilo v rokoch 2008 – 2012 zapojiť sa do spolupráce s univerzitami z USA. Tým poskytla SPU v Nitre svojim študentom možnosť štúdia na Univerzite vo Fayetteville v Arkansase a na Univerzite na Floride.

V súčasnosti pracuje IMRD konzorcium pod vedením koordinátora – Univerzity v Gente v Belgicku v zložení: Humboldtova Univerzita v Berlíne, Univerzita v Córdobe, Agrocampus Rennes, Univerzita v Pise a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Medzinárodné inžinierske štúdium zabezpečujú európske univerzity konzorcia v spolupráci s partnerskými inštitúciami z krajín mimo EÚ ako Ekvádor, Južná Afrika, India, Čína a USA. Kvalitu štúdia rámci programu IMRD garantujú niekoľkonásobne udelené práva realizovať program Medzinárodnou akreditačnou Agentúrou EAALS (European Accreditation Agency for the Life Sciences). Na základe hodnotenia v roku 2014 získalo konzorcium akreditáciu do roku 2018, kedy sa program IMRD dostal medzi 19 úspešných spoločných inžinierskych programov (zo 43 hodnotených programov). Tieto boli publikované v Katalógu „Erasmus Mundus spoločné inžinierske programy“ (Erasmus Mundus Joint Master Degrees Catalogue). Dosiahnutý úspech umožnil konzorciu univerzít IMRD uchádzať sa o čerpanie finančných prostriedkov z grantovej schémy Erasmus +. V súčasnosti garantuje kvalitu poskytovaného študijného programu IMRD udelená medzinárodná akreditácia holandskou akreditačnou agentúrou s platnosťou do roku 2024.

Aktuálna štruktúra spoločného štúdia zaručuje optimálnu kombináciu teoretických prístupov rozvojových štúdií v kontexte vidieka a praktickej skúsenosti vo forme prípadovej štúdie, ktorú absolvujú všetci študenti programu v rozsahu jedného mesiaca. Program podporuje okrem štúdia študentov inžinierskeho stupňa aj mobility pedagógov. Pedagógovia z tretích krajín (mimo členských krajín EÚ) tak majú možnosť prispieť svojimi profesionálnymi skúsenosťami k výučbe predmetov programu IMRD,

ako aj nadviazať konkrétne formy spoločných vzdelávacích a vedeckovýskumných úloh.

Úlohou SPU v Nitre je v rámci programu IMRD zabezpečovať okrem semestrálneho štúdia aj prípadovú štúdiu, ktorá je povinnou súčasťou programu, a jej akademickú váhu reprezentuje 10 kreditov. Prípadová štúdia je každoročne zameraná na aktuálne témy a výzvy v oblasti rozvoja vidieka. V rámci štruktúry programu prináša študentom možnosť, aby po prvom roku inžinierskeho štúdia mali možnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi – v rámci terénneho výskumu.

V akademickom roku 2018/19 u nás študovalo v rámci programu IMRD počas celého semestra 7 študentov. Na základe pravidelne získavanej spätnej väzby od študentov programu IMRD je pre nás veľkou výzvou a motivujúcim faktorom, že výuku zabezpečovanú našimi pedagógmi, ako aj materiálno-technickú koordináciu ich pobytu hodnotili veľmi pozitívne. Ich nadšenie zo štúdia recipročne hodnotili i naši kolegovia, ktorí zabezpečovali výuku a ocenili predovšetkým záujem, entuziazmus a zodpovedný prístup týchto študentov, ktorý žiaľ niekedy absentuje práve v radoch našich vlastných študentov.

Po úspešne absolvovanom semestri na FEŠRR budú môcť študenti pokračovať v štúdiu práve prostredníctvom prípadovej štúdie, ktorú zabezpečujú okrem našej fakulty aj partnerské univerzity v Taliansku, či vo Vietname.

Naša fakulta aktuálne pripravuje už tohtoročnú prípadovú štúdiu, ktorej tematickým zámerom bude problematika regionálnej značky ako inovatívneho nástroja pre komunitami vedený miestny rozvoj na Slovensku. Veríme, že aj táto téma, ako aj teoreticko-praktický program štúdie, prispeje k udržaniu dlhoročnej kvality programu IMRD zo strany FEŠRR, ktorú po skončení štúdií avizujú naši IMRD absolventi.

Napísali o nás

Článok si môžete prečítať TU

Stredoeurópska iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy (CEILAND)

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre v rámci medzinárodného projektu podporovaného Európskou úniou organizovala 3. – 5. apríla medzinárodná konferenciu s názvom Stredoeurópska iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy (Central European Initiative on Agricultural Land Protection - CEILAND).

Konala sa pod záštitou dekanky doc. Oľgy Roháčikovej a zúčastnili sa na nej zástupcovia ministerstiev poľnohospodárstva, poľnohospodárskych komôr a zástupcov akademickej pôdy z desiatich krajín (Nemecka, Rakúska, Talianska, Slovinska, SR, Maďarska, Poľska, Švajčiarska, Chorvátska a ČR).

Hlavným cieľom podujatia bola diskusia, výmena skúseností a cenných informácií o možnostiach kvalitatívne zlepšiť správu ochrany poľnohospodárskej pôdy v krajinách strednej Európy - s následným dopadom na ostatné európske regióny, ako aj o možnostiach zabezpečiť udržateľnosť kvality poľnohospodárskej pôdy v kontexte agroenvironmentálnej a potravinovej európskej politiky a zvýšiť povedomie o hodnote pôdy pre občiansku spoločnosť, najmä v rámci EÚ.

Z vystúpení a diskusie vyplynulo, že otázka ochrany pôdy je čím ďalej tým viac nielen problémom technickým, ale aj ekonomickým, sociálnym právnym a ekologickým. Preto sa veľmi vhodné ukázalo spojenie právneho a technického pohľadu na danú problematiku.

„Z jednotlivých prezentácií vyplynulo, že problémy ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktoré sa týkajú všetkých krajín strednej Európy, sú najmä legislatívnej a technickej povahy. V prípade technických príčin sa treba sústrediť na rozsah. Keď berieme do úvahy ochranu pôdy, môže sa jednať o pole, alebo farmu za predpokladu, že vlastník sa o pôdu stará. Tento prístup je však veľmi zjednodušený, keďže ochrana pôdy úzko súvisí s ochranou vody. Preto sa „ochrana vody a pôdy“ často používa ako jeden pojem. V neposlednom rade ochrana pôdy súvisí aj s ochranou životného prostredia a podmienok života. Plán ochrany je takto komplexnejší, lebo zahŕňa nielen ekonomické, ale aj sociálne právne a ekologické aspekty. Do úvahy by sa mali takisto brať aj záujmy komunít, ako aj zvierat a prírody, čo by predstavovalo integrovaný plán ochrany vidieckych oblastí.“

Jednotlivé prezentácie ako aj diskusiu bolo možné sledovať aj online čo využilo viac ako sto záujemcov.

Koordinátorom projektu bola Doc.JUDr.Lucia Palšová z katedry práva. Okrem konferencie výstupom projektu bude aj :

-zborník príspevkov ,

-správa o ochrane poľnohospodárskej pôde v strednej Európe

-didaktický materiál pre výuku týkajúcu sa ochrany poľnohospodárskej pôdy

-zhromaždenie informácií o stave ochrany poľnohospodárskej pôdy v krajinách strednej Európy

- posilnenie spolupráce medzi zainteresovanými stranami

 

rch

Návšteva z univerzity v Göteborgu

Dňa 15. novembra 2018 v rámci medzinárodného programu ERASMUS+ navštívil našu fakultu pán Sándor Nemethy z Univerzity v Göteborgu.

Jeho prednáška sa zamerala na problematiku manažmentu kultúrnej krajiny, ako aj na stratégie vo vzdelávaní a výskume, založené na vytvorení medzinárodného strategického partnerstva a na sieťovaní v rámci projektu Erasmus+ SUMCULA, s dôrazom na možnosti mobilít študentov, učiteľov a administratívnych pracovníkov v rámci projektu.

Návšteva z Fínska

V rámci medzinárodného programu ERASMUS+ navštívil Katedru regionálnej bioenergetiky, pán Mikko Aalto z OULU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES  z Fínska.

Dňa 21.novembra 2018 odprednášal pre študentov študijného programu environmentálny manažment prednášku na tému Bioenergy: production and use of wood for energy in Finland .Počas svojho pobytu sa stretol s našimi učiteľmi ,s ktorými  prediskutoval otázky ďaľšej spolupráce.

Návšteva z Kanady

V rámci medzinárodného programu ERASMUS+ navštívila našu fakultu pani Brigitte M. Clavette z Collèhe Communautaire du Nouveau-Brunswick.

V utorok 6.11.2018 a vo štvrtok 8.11.2018 prednášala pre našich študentov zaujímavé prednášky na tému „Kreativita a inovácia“ a „Elektronický marketing“.

Workshop 29.10.-2.11.2018 v Iisalmi (Fínsko)

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa od roku 2016 rieši medzinárodný vzdelávací projekt ERDI - Empowering Regional Development and Innovations 562603-EPP-1-2015-1-FI EPPKA2-KA .Lokálnou koordinátorkou projektu je prof. Eleonóra Marišová .

Projekt je zameraný na tvorbu nových modulov a inováciu predmetov na študijných programoch zameraných na strategické regionálne plánovanie, sociálnu a environmentálnu infraštruktúru a udržateľnosť a inovácie podnikov. Základom pre tvorbu nových modulov boli poznatky z regionálnych analýz realizovaných v partnerských krajinách projektu, zameraných na zistenie úrovne synergie vzdelávania v bioenergetike a požiadavkami podnikov. Počas workshopov partneri diskutovali o spôsobe monitoringu a networkingu a využitia nástrojov vedomostných aliancií tak, aby nové vzdelávacie moduly boli inovatívne a zodpovedali očakávaniam zamestnávateľov. Partnermi projektu sú nasledovné univerzity :University de Moncton, New Brunswick College (Kanada), Karelia University of Applied Sciences, Savonia University (Fínsko), HAS den Bosch University (Holandsko), Univerzita Pardubice (ČR), Széchenyi University Győr (Maďarsko). Okrem univerzít sú partnermi projektu aj podniky z vyššie uvedených štátov. Počas trvania projektu, každý akademický rok bol organizovaný medzinárodný semester, zakaždým na inej univerzite konzorcia, ktorý prebiehal v multikultúrnej komunite študentov i pedagógov a zástupcov podnikov a bol priestorom pre skvalitnenie výučby a zahrnutie nových tém, prednášaných na zahraničných partnerských univerzitách.

Komplexné zhodnotenie medzinárodného projektu ERDI sa uskutočnilo na záverečnom workshope v dňoch 29.10.-2.11.2018 v Lisalmi (Fínsko). Na workshope, za prítomnosti všetkých partnerov projektu, bola prezentovaná spoločná odborná monografia „ BUSINESS NETWORKS - COLLAGE OF BUSINESS MODELS: Cases from the ERDI Partner Regions“.

Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov sa stala riadnym členom CEDR

Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov so  sídlom na SPU v Nitre bola 13. októbra prijatá za riadneho člena Európskej rady pre vidiecke právo (CEDR)                                      

Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov, o.z., so  sídlom na SPU v Nitre, bola zaregistrovaná  na Ministerstve vnútra SR 10. mája 2008. Jej cieľom sú najmä  aktivity zamerané na podporu rozvoja poznatkov z agrárneho a environmentálneho práva, na podporu  výmeny skúseností, poznatkov a informácií medzi právnikmi, ktorí sa zaoberajú uvedenou problematikou. K ďalším cieľom patrí  organizovanie seminárov, konferencií, workshopov venovaných špecifickým oblastiam agrárneho a environmentálneho  práva (AEP), ako aj pedagogická a vedecká  činnosť. V neposlednom rade cieľom je príprava a realizácia projektovej činnosti v oblasti AEP a podpora študentskej vedeckej činnosti  študentov, ktorí prejavia záujem o danú problematiku. Viceprezidentkou asociácie je prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., a národnou delegátkou doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.

                                                 Charakter a aktivity CEDR          

CEDR bola založená v roku 1957 ako jedinečná paneurópska organizácia reprezentujúca právnikov a odborníkov pôsobiacich  v sfére agrárneho práva vo väzbe na pôdohospodársku komunitu z viacerých aspektov ako poľnohospodárstvo, životné prostredie, potravinárstvo, využiteľnosť energií, obchod a ekonomika. CEDR zohráva významnú a špeciálnu konzultačnú úlohu vo vzťahu k FAO (Medzinárodnej organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo), ako aj úlohu pozorovateľa vo vzťahu k Rade Európy, ktorý pravidelne poskytuje poradenstvo a pomoc inštitúciám EÚ. Členstvo v CEDR je zrkadlom kvality a významu pôsobenia najdôležitejších národných asociácií v EÚ, ako aj právnikov a odborníkov mimo EÚ, ktorí pôsobia v oblasti právnych vzťahov v poľnohospodárstve a vo vidieckom  priestore. Práve charakter CEDR ju predurčuje na jej  unikátne postavenie v celosvetovom potravinársko-poľnohospodárskom pôsobení cez aktivity politiky a práva.

V maďarskom Miškovci sa 13. októbra konalo regionálne fórum pod záštitou CEDR, ktoré poskytlo rozsiahly diskusný priestor pre odborníkov z krajín strednej Európy. Medzi akademicko-odbornými prispievateľmi bola reprezentovaná aj SR prostredníctvom Slovenskej asociácie agrárnych a environmentálnych právnikov, ktorej viceprezidentkou je prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., a národnou delegátkou je doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.

V línii ďalších aktivít sa najbližšie regionálne fórum bude konať 25. februára 2019 v Seville,  Španielsko. V období medzi podujatiami organizovanými CEDR sa permanentne realizuje aktívna spolupráca jej členov, najmä vo forme národných odborných stretnutí, publikácií a právnych komentárov.

Viac informácií nájdete na:  http://www.aaep.uniag.sk/

Návšteva z Moldavska a Macedónska

V dňoch 09.-12.októbra zorganizovala Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja odborné podujatie v rámci projektu Vyšehradského fondu pod názvom "Let´s rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational local action groups". Odborného študijného a praktického pobytu sa zúčastnili projektoví manažéri z Moldavska a Macedónska, ako aj starostovia moldavských samospráv. Program sa realizoval počas dvoch dní, v rámci ktorých mali účastníci možnosť navštíviť dve miestne akčné skupiny (MAS) v rámci Slovenska: MAS Radošinka a MAS Kopaničiarsky región. Hostia využili príležitosť stretnutia a diskusie s manažérmi a členmi MAS, pričom ich eminentný záujem sústredili na prípravu  integrovanej stratégie miestneho rozvoja a participáciu jednotlivých aktérov rozvoja. V nadväznosti na návštevu vo vybraných miestnych akčných skupinách pokračoval program workshopom na vytvorenie stratégie pre vznik miestnej akčnej skupiny. Podnetné boli najmä prezentácie inovatívnych nástrojov tvorby stratégie rozvoja so simuláciou tvorby konkrétnej stratégie, ako ja diskusie vedúce k hľadaniu prienikov pre spoluprácu medzi obcami v Moldavsku a v Macedónsku.  Medzinárodné podujatie prispelo aj k zahájeniu prvých krokov k realizácii možnej cezhraničnej spolupráce so slovenskými miestnymi akčnými skupinami.

Návšteva z Univerzity West Attica

FEŠRR SPU v Nitre privítala 25.septembra  na svojej pôde kolegov z partnerskej Univerzity  West Attica z Grécka. Počas pracovného stretnutia boli predmetom spoločnej diskusie najmä aktuálne otázky spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a medzinárodnej projektovej spolupráce v rámci pripravovaných výziev. Počas pracovnej návštevy našej fakulty sa uskutočnili aj zaujímavé výberové prednášky profesora 
Giorgosa Prezerakosa na tému "Intellectual Property Protection in the Internet era" a profesora  Panosa Yannakopoulosa  na tému "ICT and Globalization". Študenti navštívili výberové prednášky s veľkým záujmom a zapojili sa aktívne aj do následnej podnetnej diskusie.
Ďalším krokom k zahájeniu medzinárodnej spolupráce bolo podpísanie bilaterálnej zmluvy v rámci programu ERASMUS+, ktorá zakotvila príležitosť mobility pre 2 študentov a 2 zamestnancov našej univerzity na gréckej univerzite, ako aj možnosť prijať študentov a zamestnancov z tejto univerzity. K zahájeniu a rozvoju ďalšej spolupráce medzi našimi univerzitami prispejú práve tieto mobility, nakoľko umožnia v rámci pridanej hodnoty aj propagáciu našej univerzity z pohľadu jej vzdelávacích a výskumných kapacít. 

XV. Svetový kongres agrárnych právnikov UMAU

Na poľskej Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani sa v období od 18 do 22 septembra 2018 konal v poradí už pätnásty medzinárodný kongres agrárnych právnikov „UMAU“ (Unione Mondiale degli Agraristi Universitari) s tematickým zameraním na súčasné výzvy v agrárnom práve v kontexte globalizácie, regionalizmu a lokality. Kongresu sa zúčastnilo 150 akademických zástupcov univerzít z celého sveta. Tematické zameranie kongresu poukázalo prostredníctvom svojich účastníkov na význam vzdelávania v oblasti agrárneho práva na poľnohospodárskych univerzitách. Prednášky a rokovania v sekciách boli okrem vzdelávacieho rozmeru zamerané aj na výsledky výskumných úloh zúčastnených krajín Okrem odborných otázok vlastníctva, ochrany a užívania poľnohospodárskej pôdy sa prezentácie z Európskych univerzít a univerzít z Južnej Ameriky zamerali na ochranu potravín, politiku EÚ v tejto oblasti, administratívno-právne obmedzenia chovu domácich zvierat, právne aspekty prepravy zvierat v EÚ, ale aj na Brexit, poľnohospodárstvo a decentralizáciu. Zástupcovia univerzít z Južnej Ameriky prezentovali problematiku opatrení proti degradácie pôdy ako globálnej výzvy pre právo , či význam geografických indikácií v súčasnom kontexte agrárneho podnikania.

Na svetovom kongrese sa zúčastnili aj pedagógovia Katedry práva FEŠRR, SPU v Nitre, z ktorej doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. vystúpila s príspevkom o Užívaní poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Medzinárodný kongres svojou vysokou vedecko-odbornou kvalitou umožnil jeho účastníkom výmenu skúseností a podnetné diskusie o spoločných problémoch agrárneho práva, no v neposlednom rade i rozšírenie medzinárodných kontaktov našej fakulty a univerzity v prospech ďalších foriem spolupráce.

V poradí ďalší – XVI. kongres sa uskutoční v roku 2020 v Nikaragui.

Viac informácii na https://www.15umau.org/

Letná škola samosprávy

Katedra verejnej správy pod vedením Ing. Evy Balážovej, PhD., organizovala 10. – 14. septembra  8. ročník projektu Letná škola samosprávy v obci Oravská polhora.

Letnej školy sa zúčastnilo 25 študentov 2. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia, študijných programov  Regionálny rozvoj a politiky EU a Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu spolu s 3 pedagógmi Katedry verejnej správy. Oravská polhora je najsevernejšou obcou na Slovensku a môže sa pochváliť titulom Dedina roka 2017. Svoju obec študentom  priblížil starosta obce Ing. Michal Strnál, ktorý je absolventom FEŠRR a prednosta obecného úradu  Mgr. Tomáš Tyrol, s ktorými študenti absolvovali interaktívnu prednášku a diskusiu. Následne sa zoznámili s krásami obce ako i s projektmi realizovanými v obci. Študenti v rámci projektu vyhodnotili a doplnili SWOT analýzu PHSR obce o svoj pohľad. Súčasťou Letnej školy samosprávy bol aj primárny výskum, kde prostredníctvom dotazníkov a podkladov pre sieťovú analýzu vzťahov študenti získavali relevantné informácie od miestnych aktérov, ktorí sa podieľali na rozvoji obce- samospráva, podnikatelia, občianske združenia. Na základe získaných informácií študenti vyhodnotili, že základným prvkom rozvoja obce je využívanie jej silných stránok a ich podpora a úzka spolupráca a podpora jednotlivých miestnych aktérov. V neposlednom rade je dôležitým prvkom v procese rozvoja manažment obce na čele so starostom a obecným zastupiteľstvom.  

 

Autor: Bc. Jozef Savara

Medzinárodná prípadová štúdia na FEŠRR - IMRD 2018

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre sa už tradične aj tento rok realizovala medzinárodná prípadová štúdia „IMRD - International Master of Science in Rural Development“ na tému „Ako komunitami vedený miestny rozvoj podporuje tvorbu sociálneho kapitálu a správu vidieckych oblastí v SR“. Prípadová štúdia sa uskutočnila v rámci medzinárodnej projektovej aktivity „Erasmus+ IMRD – spoločný inžiniersky program“, na ktorej sa každoročne podieľa Centrum medzinárodných programov FEŠRR. Prípadovú štúdiu absolvovalo v termíne od 9. júla do 5. augusta 12 študentov z krajín: Nigéria, Južná Kórea, Kolumbia, USA, Španielsko, Nemecko a Francúzsko. Pod vedením odborníkov z akademickej pôdy a praxe nadobudli účastníci teoretické vedomosti a praktické zručnosti z práce na hodnotení miestnych rozvojových stratégií v cieľových miestnych akčných skupinách (MAS) - Tekov Hont, KRAS a Malohont. Po úspešnej prezentácii výsledkov práce študentov im boli udelené certifikáty. Výstupy a výsledky medzinárodnej prípadovej štúdie budú zverejnené na webovej stránke fakulty: http://www.fesrr.uniag.sk/en/case-study-2018-5725/ .

Záverečné stretnutie projektu SULANET

V dňoch 27 až 28.júla 2018 sa usktočnilo záverečné stretnutie projektu 564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK : SULANET, ktorý  koordinovala naša fakulta  a ktorý riešil otázky dotýkajúce sa udržateľného pôdneho manažmentu. Našimi partnermi boli univerzity : v Rakúsku -BOKU, v Španielsku -Cordoba,v Bulharsku -Plovdiv v Polsku Bialystok a v Taliansku -Foggia. Projekt bol prínosom pre každú z partnerských univerzít. Medzi najvýznamnejšie výsledky ,ktoré počas 3 ročného riešenia sa dosiahli, boli  najmä: 
-vypracovaná databáza údajov dotýkajúcich sa pôdneho manažmentu  partnerských krajín, ale aj monografia od autorského kolektívu , publikácie na predmetnú tému , zorganizované semináre, konferencie, brožúry. Zástupcovia projektu mali možnosť s finančnou podporou  EÚ zúčastniť sa aj významných konferencií  mimo krajím partnerských štátov .Sme radi, že prínosom projektu bola aj možnosť účasti  našich  študentov  na lených školách, ktoré sa organizovali v Nitre, vo Fooggii v Taliansku a v Plovdive v Bulharsku.
 

Študenti FEŠRR v Číne

V dňoch od 27.05.2018 do 02.06.2018 sa študenti SPU v Nitre, Fakulty Európskych Štúdií a Regionálneho Rozvoja, zúčastnili medzinárodnej letnej školy v čínskom Wuhane. Wuhan je hlavné mesto čínskej provincie Chu-pej a najľudnatejšie mesto v strednej Číne. Má rozlohu 8 467,11 km² a žije tu 10,5 milióna obyvateľov. Táto oblasť je jednou z najznečistenejších a najkontaminovanejších oblastí v Číne. Preto práve v meste Wuhan prebiehala letná škola za účasti pedagógov, študentov, výskumných pracovníkov a odborníkov na danú problematiku.

Letná škola bola organizovaná v rámci projektu IUCLAND č. 561841-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP, program Erasmus+, KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania.

Letná škola spájala v sebe teoretické poznatky a inovatívne prístupy a riešenia problémov v oblasti degradácie pôdy a znečisťovania životného prostredia. Za účasti dvanástich univerzít zo šiestich krajín z Európy (Taliansko, Chorvátsko, Slovenská republika) a centrálnej Ázie (Kazachstan, Kyrgyzstan a Čína) sa naši študenti oboznámili s problematikou degradácie pôdy v Číne a v ostatných zúčastnených krajinách. Slovenská výprava v zložení: prof. RNDr. Pavol Bielek DrSc., Nikol Košecová, Bc. Dušan Bálint a Rastislav Hruška predniesli zúčastneným študentom a pedagógom dve prezentácie o danej problematike v Slovenskej republike, ktoré boli veľmi pozitívne ohodnotené viacerými zahraničnými pedagógmi.

Študentom ,ktorí vzorne  reprezentovali našu univerzitu sa podarilo získať neoceniteľné skúsenosti a informácie v danej problematike, no najmä kontakty zo zahraničných univerzít, ktoré sú pre mladých ľudí nenahraditeľným prínosom do ich života.   

RH

Agrárne právo na Fakulte Europskych štúdií regionálneho rozvoja SPU

Ťažko by sme vedeli nájsť takú oblasť, kde v posledných rokoch bolo schválených viac zmien  v právnych predpisov ako v oblasti poľnohospodárstva. To je hlavný dôvod, prečo Katedra práva a Katedra európskych politík na FEŠRR sa rozhodla zorganizovať  už po deviaty krát konferenciu –v tomto roku zameranú na otázky Pozemkové vzťahy , podnikanie v poľnohospodárstve a spoločná poľnohospodárska politika. 

Konferencia sa uskutočnila  pod záštitou dekanky FEŠRR doc.ing .Olgy Roháčikovej,PhD, ktorá skonštatovala že ako vidieť  z účasti, nielen my pokladáme tieto témy za mimoriadne dôležité ale aj účastníci , ktorí sa na konferencii zúčastnili.

V plenárnej sekcii vystúpili : Jean Baptiste Millard, generálny sekretár Asociácie videckeho práva vo Francúzku . Vo svojej prednáške nám  predstavil francúzsku neziskovú organizáciu SAFER , ktorá má vo Francúzku významnú úlohu, nakoľko reguluje trh s poľnohospodárskou pôdou pokiaľ ide o nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy a regulovanie ceny poľnohospodárskej pôdy. Prednáška vyvolala veľa otázok a diskusiu , nakoľko otázka nadobúdania a prenajímania poľnohospodárskej pôdy rezonuje u nás každodenne. Nemenej zaujímavá bola prednáška Anety Suchoň z univerzity Adama Mickiewicza z Poznani z Fakulty práva a verejnej správy z Poľska ,ktorá hovorila vo svojej prednáške o vlastníckych ,ale najmä nájomných vzťahoch v Poľsku. V diskusii sa konštatovalo, že napriek tomu, že Poľsko je naším susedným štátom, situácia v oblasti  nadobúdania a užívania poľnohospodárskej pôdy je rozdielna, keď v Poľsku sa najíma cca 22% poľnohospodárskej pôdy a na Slovensku je to 85 až 90 % poľnohospodárskej pôdy. Táto situácia, keď v Polľsku najmä vlastníci hospodária na svojej pôde a u nás najmä nájomcovi, je ovplyvnená historickým vývojom v našich krajinách .

Magister  Martin Illáš zo sekcie legislatívy  z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  vo svojej zaujímavej prednáške  ,ktorá  sa dotýkala otázok právnej regulácie trhu s poľnohospodárskou ,vysvetlil súčasný postoj Slovenska pred Európskou komisiou v súvislosti s reguláciou prevodu poľnohospodárskej pôdy.

Záverom vystúpil profesor RNDr.Pavol Bielek ,DrSC., ktorý veľmi pútavým spôsobom predstavil pôdno -informačné systémy na Slovensku ako nástroja na ochranu poľnohospodárskej pôdy.

V po-obednajších hodinách sme si mohli vypočuť prednášky prednášajúcich  z Talianska a Poľska, Slovenska    týkajúce sa  či už pozemkových spoločenstiev, ochrany poľnohospodárskej pôdy,  podnikania na pôde ale aj pozemkových úprav. V sekcii boli účastníci informovaní aj o projektoch, ktoré sa na fakulte riešia a to o projekte SULANET, ktorý sa zaoberá otázkami  udrzateľného pôdneho manažmentu ale aj projekt IUCLAND ,

ktorý  na medzinárodnej úrovni v spolupráci s univerzitami  Európskych a Azijských krajín sa zaoberá problematikou ochrany pôdy

 Bolo vidno, že otázky právnych vzťahov sú otázkami, ktoré sú vo všetkých štátoch v súčasnosti jednými z najdôležitejších . Veď ako hovorí Václav Cílek : „....najväčším prírodným bohatstvom každej krajiny nie je olej alebo zlato ,ale voda a pôda „.

Ak má niekto záujem, môže si audio-video záznam z plenárnej  časti konferencie pozrieť na :

Spolupráca s UNIVERZITOU KARAKALPAK v Uzbekistane

Dňa 12. septembra 2017 dekanka fakulty Európskych štúdií a regionálneho rozvoja doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., prijala na pôde fakulty delegáciu z univerzity Karapalpak v Uzbekistane. V rámci stretnutia boli prejedané aj otázky spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu.

FEŠRR vo svete a svet na FEŠRR

Napriek tomu, že semester skončil v máji, pedagógovia a študenti FEŠRR v spolupráci s inými fakultami nezaváhali a aj v letných mesiacoch sa venovali vzdelávacím aktivitám, a to na medzinárodnej úrovni. Prvá z týchto aktivít bola naplánovaná hneď na začiatok júna, konala sa v Campobasso (Taliansko) a išlo o letnú školu  organizovanú v rámci projektu IUCLAND (International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries, No. 561841-EPP-1-2015-1- IT-EPPKA2-CBHE-JP). Projekt je koordinovaný univerzitou Molise vCampobasso, pričom lokálnym koordinátorom na našej univerzite je FEŠRR. Témou letnej školy bola pôdna degradácia v kontexte organizujúcej krajiny, Talianska. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia študentov aj pedagógov z SPU v Nitre. Na tému tejto letnej školy voľne nadviazala ďalšia, organizovaná v rámci toho istého projektu, ktorá sa tentokrát konala na Slovensku. Brány SPU sa okrem domácich účastníkov otvorili aj pre 26 študentov a 12 pedagógov z univerzít z Číny, Kirgizska, Kazachstanu, Talianska a Chorvátska. Odborným gestorom podujatia bol prof. RNDr. Pavok Bielek, DrSc. z Katedry udržateľného rozvoja, FEŠRR, ktorý spolu s ďalšími kolegami z FEŠRR a FZKI študentom priblížili problematiku pôdnej degradácie na Slovensku. Počas letnej školy vystúpili aj viacerí hosťujúci pedagógovia. Účastníci letnej školy mali tiež možnosť navštíviť experimentálnu bioplynovú stanicu v Kolíňanoch, ktorá je jedinou svojho druhu na svete, a tiež výskumnú bázu rýchlorastúcich drevín. Ani týmto však podujatia projektu IUCLAND neskončili a začiatkom júla sa ďalší študenti v sprievode doc. Ing. Ľuboša Juríka, PhD. z FZKI  presunuli na Kirgizskú štátnu technickú univerzitu do Biškeku, kde sa problematike pôdnej degradácie venovali, tentokrát z pohľadu situácie v Kirgizsku.

Oblasťou pôdneho manažmentu sa na FEŠRR zaoberajú aj riešitelia ďalšieho medzinárodného projektu, a to projektu SULANET (Sustainable Land Management Network, No. 564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK). Súčasťou tohto projektu bola tiež letná škola, ktorá sa konala opäť v Taliansku, tentokrát v meste Foggia. Za SPU sa letnej školy zúčastnili študenti v sprievode Ing. Mariána Kováčika, PhD. z FEŠRR, ktorý mal prednášku k aktuálnym otázkam trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku.

Tretí medzinárodný projekt, ktorý zabezpečil vzdelávanie pre zahraničných študentov na FEŠRR toto leto sa venoval oblasti rozvoja vidieka a išlo o študijný program „International Master of Sciences in Rural Development“ a v rámci neho „Prípadová štúdia“, ktorá sa na FEŠRR (SPU v Nitre) uskutočnila už po dvanásty krát. Témou prípadovej štúdie bolo Ex ante hodnotenie vybraných CLLD stratégií ako súčastí prístupu LEADER. Študovať slovenský vidiek sa tento rok podujalo 15 študentov z Ghany, Brazílie, Ekvádoru, Ukrajiny, Číny, Kamerunu, Poľska, Libanonu, Filipín, Tajvanu, USA a Južnej Kórey pod vedením našich učiteľov a to Ing. Moniky Bumbalovej, PhD. z Katedry verejnej správy, Ing. Kataríny Melichovej, PhD. z Katedry regionálneho rozvoja a Ing. Ivana Takáča, PhD. z Katedry európskych politík. Metodickou koordinátorkou prípadovej štúdie bola pracovníčka  Európskej siete pre rozvoj vidieka v Bruseli, Ing. Jela Tvrdoňová, PhD.

Je potrebné dodať, že všetky aktivity, ktoré FEŠRR v letných mesiacoch zabezpečovala sa mohli realizovať iba vďaka nadšeniu a obetavej práci našich učiteľov a pracovníkov Centra medzinárodných projektov na FEŠRR. Nikto zo zúčastnených však svoju účasť neoľutoval. Obetovaný čas totiž plne vykompenzovali nové vedomosti, kontakty a priateľstvá. Keďže v konečnom dôsledku, najdôležitejším prvkom medzinárodných projektov, okrem výmeny vedomostí a skúseností, je práve šírenie vzájomného porozumenia a tolerancie.

Tešíme sa na ďalšie takéto projekty aj v budúcnosti.

Predstavitelia FEŠRR rokovali o spolupráci so zástupcami univerzity vo Vinici

Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre navštívili 11. júla zástupcovia Národnej poľnohospodárskej univerzity (NPU) vo Vinici, Ukrajina.

Na pôde dekanátu hostí – prof. Olgu Darmohrai, prorektorku pre vzdelávaciu činnosť NPU vo Vinici, prof. Olenu Shamansku, dekanku Fakulty ekonomiky a manažmentu NPU a Viktoriu Vostriakovu, doktorandku z Fakulty ekonomickej kybernetiky NPU - prijala doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka FEŠRR. Na stretnutí sa zúčastnila aj   prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., prodekanka FEŠRR pre zahraničné vzťahy a inštitucionálna koordinátorka programu ERASMUS+ na SPU v Nitre,  Ing. Žaneta Pauková, PhD., prodekanka FEŠRR pre výchovu a vzdelávanie a doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., fakultná koordinátorka programu Erasmus+.

V úvode stretnutia obe  dekanky - doc. Oľga Roháčiková a prof. O. Shamanska predstavili činnosť svojich fakúlt. Následne sa rokovalo o možnostiach vzájomnej spolupráce, možnostiach realizácie spoločného výskumu, vzdelávania, štúdia a mobilít študentov a zamestnancov v oblasti regionálneho rozvoja a vidieka. Obe fakulty tiež prezentovali záujem podávať spoločné projekty.

Medzinárodné projektové stretnutie v Cordobe

V dňoch 30. a 31. marca 2017 sa na Univerzite v Córdobe uskutočnilo druhé medzinárodné stretnutie partnerov projektu Jean Monnet Networks: Sustainable Land Management (SULANET), č. 564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK. Projekt SULANET má za cieľ zlepšiť situáciu v oblasti pôdneho manažmentu v krajinách EÚ a zabrániť odnímaniu poľnohospodárskej pôdy v Európe. Počas svojho trvania sa zameriava najmä na študentov, mladých výskumníkov, učiteľov, ale aj na ľudí z praxe.

Stretnutia v Córdobe sa zúčastnili zástupcovia všetkých šiestich krajín medzinárodného projektového konzorcia, ktorými sú Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Foggia (Taliansko), Univerzita Bialystok (Poľsko), Univerzita agropodnikania a vidieckeho rozvoja (Bulharsko), Univerzita Córdoba (Španielsko) a Univerzita BOKU (Rakúsko).

Koordinátorka projektu prof. Anna Bandlerová na úvod stretnutia zhrnula uskutočnené projektové aktivity, a detailne opísala ďalšie ciele projektu pre nasledujúce dva roky. Počas prvého roku trvania projektu boli v partnerských krajinách zorganizované workshopy zamerané na pôdny manažment a takisto aj letná škola pre 12-tich študentov, ktorá sa konala na SPU v Nitre. Jednou z najpodstatnejších aktivít v projekte je aj výskum jednotlivých partnerov v rôznych oblastiach pôdneho manažmentu, ktorého výsledky sú prezentované na medzinárodných vedeckých fórach. Najbližšou spoločnou aktivitou konzorcia bude letná škola, ktorú organizuje Univerzita Foggia v Taliansku v júli 2017. V súčasnosti pracujú všetci partneri na spoločnom vydaní Manuálu špecifických aspektov pôdneho manažmentu. Manuál bude slúžiť ako informačný nástroj a vzdelávacia pomôcka pre študentov, výskumníkov, učiteľov a verejnosť, ktorá sa zaujíma o situáciu v pôdnom manažmente v rámci Európy.

Počas stretnutia vyjadrili všetci partneri spokojnosť so vzájomnou spoluprácou a doterajším priebehom projektových aktivít. Veria, že úspešné naplnenie cieľov zlepší povedomie o udržateľnom pôdnom manažmente medzi širokou verejnosťou a vyústi do dlhodobej spolupráce v tejto oblasti. 

WEBINÁR NA FEŠRR

15. februára 2017 sa  v rámci projektu IUCLAND (International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries, č. 561841-EPP-1-2015-1- IT-EPPKA2-CBHE-JP) organizoval na FEŠRR webinár  na tému Degradácia pôdy na Slovensku.  Semináru sa prostredníctvom teleprezenčnej siete zúčastnili partnerské univerzity z Číny, Kazachstanu, Kirgizska a Talianska pod koordináciou Univerzity Molise v Campobasso (Taliansko). Prednášky boli zamerané na témy ako: degradácia pôdy, vodná erózia, pôdne informačné systémy ale aj na otázky právnej úpravy ochrany pôdy. Prednášali lektori z domovskej univerzity  - prof. Bielek, prof. Húska, doc. Palšová a prof. Bandlerová. 

Pracovné stretnutie maďarských a slovenských partnerov k projektu ERDI

Dňa 27.1.2017 sa na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre uskutočnilo pracovné stretnutie maďarských partnerov (v zastúpení Dr. Kovács a  Dr. Milics  zo Szechényi István University (SzIA) a Dr. Ászity z ENAMRO global consulting, kft.) a slovenských partnerov  (v zastúpení prof. Marišovou a Ing. Dalkovičovou z FEŠRR a prof. Bitterovou zo SLOV-MART, s.r.o)  k projektu ERDI,,Empowering Regional Development and Innovations” 

Partneri diskutovali k plánu zabezpečenia kvality projektu  a k samohodnotiacim správam partnerov za rok 2016
  Popoludní sa uskutočnil skype meeting s koordinátorom projektu (Karelia university of applied sciences, Joensuu, Fínsko), na ktorom boli  prezentované podklady k zhodnoteniu kvality plnenia plánu projektu v prvom roku jeho riešenia. Skype meetingu sa zúčastnil aj partner z Holandska ( HAS university of applied sciences), ktorý  prezentoval predbežný program workshopu plánovaný na marec 2017 v Holandsku.

Spolupráca s Fakultou práva a verejnej správy Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani

20 decembra  2016  sa pracovníci fakulty prodekanka prof. Anna Bandlerová  a prorektorka Prof.Eleonora Marišová zúčastnili pracovného  stretnutia na univerzite Adama Mickiewicza v Poznani na Fakulte Práva a verejnej správy. V rámci programu  bola podpísaná zmluva o spolupráci a o výmene študentov medzi fakultami.

Medzinárodný projekt „ECAP“ – Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní - prezentovaný ako príklad dobrej praxe za SR

V dňoch 15-16.novembra 2016 zorganizovala organizácia „TEMPUS Public Foundation“ v  Budapešti medzinárodný informačný seminár pre centralizované akcie spolupráce s partnerskými krajinami programu ERASMUS+. Podujatie sa konalo v spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a Rakúskou agentúrou pre medzinárodné mobility a spoluprácu vo vzdelávaní, vede a výskume (OeAD). Za Slovenskú republiku bola oslovená Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, aby prezentovala projekt „ECAP - Zlepšenie kompetencií univerzít Centrálnej Ázie v oblasti poľnohospodárskej politiky so zameraním na ochranu životného prostredia a pôdny manažment“. Projekt sa rieši v rámci programu ERASMUS + Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní v konzorciu univerzít z  Uzbekistanu, Kazachstanu, Rakúska, Českej republiky pod koordináciou SPU v Nitre – Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

Medzinárodná prípadová štúdia na FEŠRR SPU v Nitre

„Ex-post hodnotenie vybraných miestnych rozvojových stratégií“

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja zorganizovala už tradične XI. Medzinárodnú prípadovú štúdiu v rámci spoločného inžinierskeho programu „International Master of Science in Rural Development“. Prípadovú štúdiu absolvovalo 10 študentov z rôznych krajín - Costa Rica, India, Nigéria, Ekvádor, Južná Kórea, Zimbabwe, Nemecko a Francúzsko. Študenti pracovali v období od 11. júla do 5. augusta, 2016 na ex-post hodnotení vybraných miestnych rozvojových stratégií, pričom cieľovými miestnym akčnými skupinami boli MAS- Malohont a  MAS – KRAS. Výsledky prípadovej štúdie, o ktoré už prejavili záujem zúčastnené strany z  praxe a z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, budú zverejnené na web stránke prípadovej štúdie http://www.fesrr.uniag.sk/en/case-study-2016/.

Rok 2016 je zároveň v histórii programu IMRD výnimočný aj tým, že konzorcium univerzít IMRD rozšírilo svoje partnerstvo o 3 juhokórejské univerzity v rámci medzinárodného programu „EU - Korea Agricultural, Food and Resource Economic Experts Building Project – Double Degree“. Tohtoročnú prípadovú štúdiu už absolvovali 2 študenti z juhokórejských univerzít. Počas prvého týždňa prípadovej štúdie navštívili našu univerzitu a fakultu šiesti predstavitelia týchto inštitúcií, ktorí prejavili záujem o metodológiu organizácie prípadovej štúdie, nakoľko perspektívne by sa v rámci programu IMRD mala podobná forma praktického vzdelávania realizovať aj na juhokórejských partnerských univerzitách. Táto iniciatíva je veľmi vítaná, pretože otvára zaujímavý vzdelávací priestor aj pre študentov SPU v Nitre.

Viac informácií o programe: http://www.imrd.ugent.be/

Letná škola na FEŠRR

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja zorganizovala pre PhD. študentov, mladých absolventov a mladých výskumných pracovníkov v dňoch 10 až 16.júna 2016 letnú školu v rámci projektu Jean Monnet – „Udržateľný pôdny manažment v Európe“(SULANET), č. 564651-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-NETWORK. Trinásť účastníkov letnej školy bolo  z univerzít zo Slovenska, Talianska, Poľska, Španielska a  Bulharska. Prednášajúcimi boli profesori z partnerských univerzít.

Budúci rok sa Letná škola „SULANET“ bude konať na Univerzite vo Foggii v Taliansku.

Viac fotografií na: https://www.facebook.com/Sulanet-584061431733632/?fref=ts 

Z medzinárodného stretnutia k projektu IUCLAND

 
V dňoch 14. a 15. júna 2016 sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnilo stretnutie riadiaceho výboru projektu IUCLAND „Medziuniverzitná spolupráca v oblasti ochrany pôdy v euroázijskych krajinách“. Projekt IUCLAND je realizovaný s podporou Európskej Únie v rámci programu Erasmus+,  Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania a lokálnou koordinátorkou na SPU v Nitre je prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Cieľom projektu je posilnenie ochrany pôdy v zapojených krajinách, ktoré bude realizované na základe spoločných vzdelávacích aktivít partnerov. Projekt je riešený od októbra 2015 a v doterajšom trvaní projektu sa zrealizovala podrobná analýza súčasného stavu v zapojených inštitúciách a krajinách. Analýza zahŕňala porovnanie vzdelávania a výskumu na partnerských inštitúciách s dôrazom na vzdelávacie a výskumné aktivity v oblasti pôdnej degradácie, ochrany pôdy a environmentálnych vied. Druhou časťou analýzy bolo porovnanie situácie v oblasti pôdnej degradácie v zapojených krajinách, t.j. Taliansko, Chorvátsko, Čína, Kazachstan, Kirgizko a Slovensko. Táto analýza slúži ako základ pre ďalšie smerovanie projektu a je základom pre vzdelávacie aktivity, ktoré budú v rámci projektu realizované.
Predmetom stretnutia, na ktorom sa zúčastnilo 30 projektových partnerov, z toho 21 zahraničných, bola prezentácia aktivít, ktoré v doterajšom trvaní projektu partneri zrealizovali ako aj diskusia o ďalších krokoch projektu.
Medzi najvýznamnejšie aktivity, ktoré v najbližšom období čakajú FEŠRR patrí organizácia workshopu formou webináru, organizácia info dní a realizácia letnej školy v júni 2017. Letnej školy sa zúčastní 40 zahraničných študentov, ktorí budú mať možnosť prehĺbiť si svoje vedomosti v oblasti pôdnej degradácie a spoznať špecifické problémy spojené s pôdou na Slovensku a v EÚ. Na druhej strane aj naši študenti budú mať možnosť zúčastniť sa letných škôl, ktoré budú organizované v rokoch 2017 a 2018 v Číne, Kazachstane, Kirgiszku, Chorvátsku a v Taliansku.  Dôležitou súčasťou stretnutia bola aj diskusia o meraní kvality dosiahnutých výsledkov a systém kontroly kvality.
Zahraniční hostia na záver stretnutia absolvovali prehliadku vybraných laboratórií Agrobiotechu, kde diskutovali o možných ďalších aktivitách v oblasti spoločného výskumu.
 
 

Prvé stretnutie medzinárodného projektového konzorcia „ECAP“ v rámci programu ERASMUS + ´Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania´

Projekt č. 561590-EPP-1-2015-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP

V dňoch 14 - 15. marca 2016 bola FEŠRR, SPU v Nitre hostiteľkou prvého stretnutia projektu „Zlepšenie kompetencií univerzít krajín Centrálnej Ázie v oblasti manažmentu pôdneho fondu a ochrany životného prostredia v rámci poľnohospodárskej politiky – (ECAP)“.  Medzinárodné projektové konzorcium 3 európskych a  4 stredoázijských univerzít rokovalo o cieľoch, úlohách a metódach kvalitatívneho zlepšenia prístupov vo  vyššom vzdelávaní v predmetnej oblasti  v  krajinách Centrálnej Ázie prostredníctvom vytvorenia inovatívnych vzdelávacích programov v  kontexte  s  princípmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zámerom projektu bude v trojročnom horizonte zabezpečiť podmienky pre zvýšenie vedomostnej bázy študentov vyššieho vzdelávania krajín centrálnej Ázie, vybudovanie medzinárodnej siete expertov partnerských krajín, vzájomná výmena a praktický tréning organizovaný európskymi univerzitami pre  pedagógov a výskumníkov partnerských inštitúcií z Kazachstanu a Uzbekistanu. Projektové konzorcium siedmych univerzít  bude pracovať  pod koordináciou prof. Ing. Pavla Schwarcza, PhD. z Katedry európskych politík v spolupráci so spoluriešiteľmi z  Katedry práva a z Centra medzinárodných programov, FEŠRR, SPU  v Nitre.

Stretnutie na univerzite vo Wageningene k projektu „Timur“

V dňoch 14.-15. marca 2016 sa na Univerzite vo Wageningene uskutočnilo stretnutie partnerov projektu „TIMUR: Training of Individuals through Mobility to EU from Uzbek Republik“ v rámci programu Erasmus Mundus. Na stretnutí účastníci partnerských univerzít zhodnotili doterajšie výsledky mobilít študentov, ich dosiahnuté výsledky a prínos pre rozvoj medzinárodnej spolupráce. Na našej univerzite od roku 2014 absolvovalo mobilitu 9 študentov a pedagógov z uzbeckých univerzít. Na stretnutí zástupcovia partnerských univerzít prerokovali aj otázky súvisiace s ďalšou spoluprácou v oblasti vzdelávania.

Študenti FEŠRR navštívili dňa 16. 12. 2015 v rámci predmetu Správne právo s prof. JUDr. Marišovou PhD., Okresný úrad v Nitre

Sme študenti Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Dňa 16. 12. 2015 sme v rámci predmetu Správne právo navštívili s  prof. JUDr. Marišovou PhD., Okresný úrad v Nitre. Tu sme mali možnosť vidieť prácu jednotlivých odborov úradu ako napríklad odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, odbor priestupkov a tiež klientske centrá. Všade sme získali zaujímavé informácie o práci a kompetencií daného odboru a tiež sme si vypočuli úsmevné príhody o neobvyklých požiadavkách klientov, ktorí úrad navštevujú. Vďaka tejto návšteve sa nám Správne právo, ktoré sme zatiaľ prebrali len teoreticky na prednáškach, premietlo do praxe. Na Okresnom úrade nás privítal aj prednosta Ing. Marek Illéš, PhD. a Ing. Nemcová a Ing. Šumichrastová, vedúce pracovníčky navštívených odborov.

Bc. Miroslava Papierniková

Bc. Michal Minársky

Na SPU v Nitre sa konala medzinárodná vedecká konferencia „Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi“

Dňa 3. a 4. decembra 2015 sa na pôde SPU v Nitre konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi. Išlo o vôbec prvú konferenciu na Slovensku, ktorú finančne podporila organizácia OECD. Žiadosť o pridelenie grantu podala FEŠRR a podporu získala z Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP).
Na konferencii sa zúčastnili významní predstavitelia Slovenska pre oblasť rozvoja vidieka, zástupcovia OECD, ako aj svetovo uznávaní experti z 19 krajín, napr. z Holandska, Spojeného kráľovstva, Talianska, Kanady, Spojených štátov. Cieľom konferencie bolo predovšetkým určenie nových prístupov a smerovania pri rozvoji vidieckych oblastí, uvedenie praktických príkladov, ako aj identifikácia výziev a formulácia odporúčaní pre tvorcov politík. Výstupom konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov.
 
 
 

V dňoch 13. a 14. novembra 2015 sa v Novom Sade v Srbsku konal workshop pod názvom "Vidiecky turizmus a poľnohospodárstvo"

Organizátorom tohto podujatia bola Vidiecka rozvojová agentúra Bačka zastúpená riaditeľom Srđanom Vezmarom a manažérkou podujatia Ivanou Pajič. Na základe pozvania sa na workshope aktívne zúčastnila aj Ing. Monika Bumbalová, PhD. z Katedry verejnej správy, FEŠRR, SPU v Nitre, ktorá  v rámci panelovej diskusie vystúpila  k problematike regionálnej značky a k jej zavádzaniu a používaniu na Slovensku. Podujatia sa zúčastnil aj  Prof. Dr. Zoran Rajic - štátny tajomník ministerstva poľnohospodárstva.  Pri tejto príležitosti bola podpísaná Zmluva  o spolupráci medzi FEŠRR, SPU v Nitre a Regionálnou rozvojovou agentúrou Bačka. Zmluva sa stala  základom  pre spoluprácu pri predkladaní spoločných projektov v oblasti regionálneho značenia v budúcnosti.

Z prvého stretnutia partnerov medzinárodného projektu Sustainable Land Management Network

V dňoch 4.-6. novembra 2015 sa v priestoroch Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja uskutočnilo prvé partnerské stretnutie k novo schválenému projektu Jean Monnet Networks: Sustainable Land Management Network, č. 564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerských inštitúcií, ktorými sú: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Foggia (Taliansko), Univerzita Bialystok (Poľsko), Univerzita Córdoba (Španielsko), Univerzita BOKU (Rakúsko) a Univerzita agropodnikania a vidieckeho rozvoja (Bulharsko).
Koordinátorka projektu prof. Anna Bandlerová na úvod stretnutia predstavila myšlienku a ciele projektu a detailne predstavila jednotlivé aktivity, ktoré budú zrealizované počas trojročného trvania akcie.
Projekt, ktorý má za cieľ zlepšiť pôdny manažment v krajinách EÚ a zabrániť odnímaniu poľnohospodárskej pôdy v Európe sa počas svojho trvania bude zameriavať tak na študentov, mladých výskumníkov, učiteľov ako aj na ľudí z praxe. V rámci projektu budú v partnerských krajinách zorganizované workshopy, okrúhle stoly a letné školy, ktorých cieľom bude informovať a ďalej šíriť myšlienku udržateľného pôdneho manažmentu. Výsledky výskumu v sledovanej problematike budú tiež prezentované na vedeckých fórach. Partneri vyjadrili presvedčenie, že úspešné naplnenie naplánovaných cieľov projektu bude mať za následok zlepšenie povedomia o udržateľnom pôdnom manažmente v cieľových krajinách.
 

Medzinárodná vedecká konferencia - FAST GROWING TREES AND PLANTS GROWING FOR ENERGY PURPOSES

Medziobdobie medzi končiacim sa letom a začiatkom výučbových povinností využili organizátori /Katedra regionálnej bioenergetiky, Katedra udržateľného rozvoja a Katedra ekológie FEŠRR/ na zorganizovanie v poradí druhého vedeckého podujatia k problematike obnoviteľných zdrojov energie s názvom  FAST GROWING TREES AND PLANTS GROWING FOR ENERGY PURPOSES,  Konferencia pod záštitou dekanky FEŠRR sa uskutočnila 10. septembra 2015, v priestoroch Kongresového centra  v ŠD Antona Bernoláka za účasti domácich a zahraničných odborníkov. Konferencie sa zúčastnili pedagogickí pracovníci z rôznych univerzít, fakúlt SPU, doktorandi, študenti, pracovníci poľnohospodárskeho výskumu, záujemcovia z priemyslu a poľnohospodárskej praxe. Vo vedeckej časti programu odzneli plenárne kolektívne prednášky Dr.h.c. prof. Ing. Dušana Húsku, Phd., prof. Ing Jána Gaduša, PhD., prof. JUDr. Eleonóry Marišovej, PhD., assoc. prof. Shigeru Okada /Tokyo/, prof. Dr. Gordany Dražič /Srbsko/ a ďalších hostí, ktoré iniciovali aj podnetnú diskusiu. Závery formulované z výsledkov konferencie indikujú, že vedecké fórum venované danej problematike je vhodnou príležitosťou pre informovanie vedeckej a odbornej verejnosti o výsledkoch výskumu realizovaného na FEŠRR SPU v Nitre a ich bezprostredného prenosu do praxe.
 

Stretnutie s veľvyslancom SR v Aténach

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec  v Grécku Peter Michalko prijal na pôde  Veľvyslanectva SR  13.júna 2015 pedagógov SPU v Nitre. Počas stretnutia boli prejednané možnosti spolupráce medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a univerzitami podobného zamerania v Grécku. Dekanka FEŠRR prof. Bandlerová predstavila Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, jej zameranie, fakulty a ponúkané študijné programy. Vo svojej prezentácii sa zamerala na študijné programy našej univerzity vyučované v anglickom jazyku a možnosti štúdia pre študentov z Grécka v rámci výmenných programov. Osobitným bodom stretnutia bolo predstavenie výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho centra v oblasti agrobiológie, agroekológie, biotechnológie a bioenergetiky na SPU v Nitre AgroBio Tech a možnosti zapojenia gréckych univerzít, inštitúcií a podnikov do výskumu na SPU v Nitre. Výsledkom stretnutia bola dohoda o spoločných aktivitách v oblasti výskumu a vzdelávania, pričom prvým krokom bude postupné zosieťovanie partnerských inštitúcií, ktoré sa začne realizovať na jeseň 2015.

Workshop k výskumnému bilaterálnemu projektu APVV Slovensko-Srbsko v Belehrade

Fakulta Európskych štúdií a regionálneho rozvoja dlhodobo spolupracuje s Univerzitou Singidunum, Belehrad v rámci projektov V4, a v poradí druhého výskumného bilaterálneho projektu APVVP Slovensko-Srbsko. 
Dňa 19.5.2015 sa uskutočnil 1.workshop riešiteľských kolektívov v rámci projektu bilaterálnej spolupráce so Slovenskou republikou 2015 - 2016 pod názvom "Revitalizácia malých poľnohospodárskych fariem prostredníctvom pestovania energetických plodín a produkcie biomasy" , podporené Ministerstvom školstva, výskumu a technologického rozvoja Republiky Srbska. Stretnutia sa zúčastnili traja členovia Fakulty Európskych Štúdii a Regionálneho Rozvoja, Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre:  Prof. RNDr. Zuzana Jurekova,koordinátorka ekologickej skupiny riešiteľského kolektívu a  Ing.Martin Hauptvogl,PhD. a Ing. Martin Mariš,PhD. ako aj členovia výskumného kolektívu Fakulty Aplikovanej Ekológie Futura, Belehrad: Prof. dr Gordana Dražić, Prof. dr Jelena Milovanović, Doc. dr Nada Petrović, Uroš Radojević, Mirjana Aranđelović and Miloš Ninković.
Cieľom stretnutia bolo prejednanie plánu výskumných úloh ,ktoré uviedla prof.Jureková a prezentácia návrhov budúcich, spoločných, vedeckých článkov, ktoré budú prezentované na medzinárodnej konferencii v Nitre v septembri. Mirjana Aranđelović, Fakulta Aplikovanej Ekológie Futura prezentovala prehľad o doterajších výsledkov výskumu (miscanthus) a aktivít projektu od r.2009, pričom Uroš Radojević spracoval možné návrhy na identifikáciu marginálnych oblastí vhodných na produkciu biopalív v Srbsku. Zástupca slovenského riešiteľského kolektívu   Martin Mariš prezentoval  politiku podpory rýchlorastúcich drevín v rámci EÚ a   Martin Hauptvogl sa venoval analýze vhodných oblastí pre pestovanie energetických plodín na Slovensku. Nasledujúce stretnutie riešiteľských kolektívov je naplánované na 10. september 2015 v Nitre, kde spoločné vedecké články budú prezentované na medzinárodnej konferencii "Rýchlo rastúce byliny a dreviny pre energetické účely".

FEŠRR hostila medzinárodné stretnutie riadiaceho výboru programu „International Master of Science in Rural development (IMRD)“

V dňoch 27 – 28. Marca 2015 sa na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja uskutočnilo pracovné stretnutie riadiaceho výboru spoločného medzinárodného inžinierskeho programu „rozvoj vidieka“ (International Master of Science in Rural Development - IMRD). Stretnutia sa zúčastnilo 14 účastníkov z partnerských univerzít z Belgicka, Francúzska,Talianska, Nemecka, Číny, USA a  zo Slovenska. Medzinárodné konzorcium riešilo okrem výberu nových študentov zásadné otázky spojené s realizáciou už tretej fázy tohto programu (program sa začal realizovať v roku 2004), ktoré bude zahájené akademickým rokom 2015/2016. Novinkou bude kombinácia existujúceho programu „IMRD“ s možnosťou realizácie študentských a učiteľských mobilít na partnerských univerzitách v Južnej Kórei. Dôkazom vysokej kvality ponúkaného medzinárodného programu je aj skutočnosť, že ho Výkonná agentúra Európskej komisie v Bruseli schválila na jeho zaradenie do skupiny 19 úspešných spoločných inžinierskych programov (zo 43 hodnotených programov), ktoré sú publikované v Katalógu „Erasmus Mundus spoločné inžinierske programy“ (Erasmus Mundus Joint Master Degrees Catalogue). Dosiahnutý úspech umožňuje konzorciu univerzít IMRD uchádzať sa o čerpanie finančných prostriedkov z grantovej schémy programu Erasmus +.

Spolupráca s Univerzitou Kagoshima, Japonsko

V dňoch 24. - 26. januára 2015 sa odborní asistenti FEŠRR, Ing. Martin Mariš, PhD. a Ing. Marián Kováčik, PhD. zúčastnili workshopu "Creating a Global Network of Education and Research for Regional Development" na Univerzite v Kagoshime v Japonsku. Cieľom workshopu bolo vytvorenie globálnej siete akademických a výskumných inštitúcií, ktoré sa zameriavajú na rozvoj vidieka a rozvoj odľahlých oblastí. Účasť  na workshope sa uskutočnila na základe pozvania Univerzity Kagoshima, s ktorou univerzita nadviazala spoluprácu v rámci projektu Trive "Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov". Súčasťou workshopu bola návšteva vidieckej oblasti Shimota neďaleko mesta Kagoshima, ktorá čelí podobným výzvam ako mnohé európske vidiecke oblasti ako sú odliv mladých členov spoločnosti a starnutie populácie. Druhou navštívenou oblasťou bol ostrov Amami, severne od Okinawy, ktorý až do 60. rokov minulého storočia bolo možné považovať za nerozvinutý. Vládnymi intervenciami a reguláciami sa podarilo zvýšiť kvalitu života na tomto ostrove, ale v súčasnosti, tak ako mnohé odľahlé oblasti čelí podobným výzvam ako vidiecke oblasti či už v Japonsku alebo v Európe. Prínosom tohto workshopu pre našu univerzitu je možná budúca spolupráca zainteresovaných krajín v oblasti výskumu rozvoja vidieka a možnosť výmenných pobytov pre našich študentov.

Workshop "ERDI" 2015

Na Katedre práva  FEŠRR sa v dňoch od 26.1. do 18.1. 2015 konal workshop k  projektu v rámci Erasmus +KA2 "Vedomostná spoločnosť", s názvom Empowering Regional development and Innovation "ERDI" ktorý spoločne pripravujú  Univerzita Karelia a Univerzita Savonia (Fínsko) , Univerzita Pardubice, Západomaďarská univerzita Sopron, Univerzita New Brunswick, Kanada, Univerzita HAS den Bosch,Holandsko a SPU.Uvedené univerzity dlhodobo spolupracujú a počas realizáciu projektu Trive ""Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov" bolo podpísané Memorandum o spolupráci. Vytvorené konzorcium univerzít je zárukou ďalšej úspešnej spolupráce v príprave projektov, výmene študentov a pedagógov a príprave "medzinárodného semestra", ktorý sa organizuje pre študentov každý rok na niektorej z partnerských univerzít.   Počas workshopu, ktorého sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerov, odovzdala prodekanka  E.Marišová v mene dekanky FEŠRR A. Bandlerovej pamätné medaily z príležitosti 10.výročia vzniku fakulty Liise Timonen, riaditeľke kancelárie zahraničných vzťahov Univerzity Karélia (Fínsko) a Jocelyne Landry, koordinátorke medzinárodných záležitostí CCNB, Kanada. Fakulta týmto ocenila dlhoročnú spoluprácu a úspešnú realizáciu projektu EU-Kanada "Biopower" , ktorú koordinovali ocenené reprezentantky univerzít.Srdečne blahoželáme k oceneniam.

Dňa 4.9.2014 navštívil našu fakultu veľvyslanec Indonézskej republiky

Dňa 4.9.2014 navštívil našu fakultu veľvyslanec Indonézskej republiky, Jeho Excelencia Djumantoro Purwokoputro Purbo, MA. Pán veľvyslanec ponúkol možnosti spolupráce pri výmene študentov a pedagógov medzi SPU a Indonézskymi univerzitami a vyjadril potešenie z prijatia indonézskeho študenta Agunga Wardanu do 1.ročníka bakalárskeho štúdia na našej fakulte. Prijal pozvanie fakulty na výberovú prednášku pre študentov, na ktorej predstaví svoju krajinu a bohaté skúsenosti zo svojho pôsobenia v službách diplomacie.

Letná škola samosprávy 2014

Katedra verejnej správy Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, pod vedením Ing. Evy Balážovej, PhD. v dňoch 8. – 12. septembra 2014 zorganizovala 4. ročník projektu „Letná škola samosprávy“ v obci Oravská Polhora.

Projektu sa zúčastnilo 11 študentov 2. ročníka Ing. stupňa študijného programu Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu a 4 doktorandi Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Zámerom „Letnej školy samosprávy“ bolo oboznámiť študentov so strategickým plánovaním v obci, marketingovým prístupom k manažmentu obcí, ako aj  nadobudnúť praktické skúsenosti v oblasti monitorovania a aktualizácie strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a tvorby programového rozpočtu obce.

Účastníkov vzdelávacej aktivity privítal v obci Oravská Polhora starosta obce Ing. Peter Horváth a Ing. Michal Strnál, absolvent FEŠRR, ktorí vytvorili priaznivé podmienky pre realizáciu projektu. Študenti mali možnosť pod vedením pedagógov Katedry verejnej správy implementovať teoretické poznatky do praxe a oboznámiť sa s praktickým výkonom manažmentu samospráv.

Našu fakultu navštívil veľvyslanec Indonézskej republiky

Dňa 4.9.2014 navštívil našu fakultu veľvyslanec Indonézskej republiky, Jeho Excelencia Djumantoro Purwokoputro Purbo, MA. Pán veľvyslanec ponúkol možnosti spolupráce pri výmene študentov a pedagógov medzi SPU a Indonézskymi univerzitami a vyjadril potešenie z prijatia indonézskeho študenta Agunga Wardanu do 1.ročníka bakalárskeho štúdia na našej fakulte. Prijal pozvanie fakulty na výberovú prednášku pre študentov, na ktorej predstaví svoju krajinu a bohaté skúsenosti zo svojho pôsobenia v službách diplomacie.

Návšteva na fakulte z Univerzity Sopron

Dňa 17.6.2014 navštívili našu fakultu Dr. habil.Attila Fabian, PhD., dekan Fakulty ekonomiky, a prodekanka Dr.habil. Eva Happ, PhD. z  Univerzity, Sopron. Účelom návštevy bolo podpísanie zmluvy o konzorciu "Amber road".(Jantárová cesta). Konzorcium tvorí spolu 13 fakult z ôsmich krajín, ktoré ležia na jednej z najvýznamnejších európskych obchodných ciest medzi severom a juhom, od pobrežia Baltského mora k  Jadranskému moru. Konzorcium bude podporovať medzinárodnú spoluprácu pri tvorbe inovatívnych prístupov k vzdelávaniu a spolupráci s podnikmi v zúčastnených štátoch. Zástupcovia partnerských fakúlt sa budú pravidelne stretávať polročne, vždy na pôde inej fakulty a budú spoločne pripravovať medzinárodné projekty, realizovať učiteľské a študentské mobility a spolupracovať vo výskume.

Fakultu navštívil profesor Domenico Viti

V rámci projektu Jean Monnet Chair navštívil v dňoch od 19. mája do 22. mája Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja Prof. Domenico Viti z University of Foggia. Počas svojho pobytu uviedol prednášku s názvom Historical Heritage Preservation and Farm Activity (Ochrana historického dedičstva a poľnohospodárske aktivity), ktorá bola venovaná možnostiam citlivého a trvalo udržateľného využívania potenciálu tradičnej poľnohospodárskej krajiny so zameraním na aktivity, ako napr. agroturistika, produkcia tradičných potravín a pod. v regióne Apulia na juhu Talianska. Zaujímavej prednášky sa zúčastnili domáci i zahraniční študenti, doktorandi i viacerí pracovníci našej fakulty. Okrem toho profesor Viti absolvoval viaceré pracovné stretnutia s predstaviteľmi fakulty, v rámci ktorých boli prerokované možnosti ďalšej spolupráce v spoločných oblastiach vedy a vzdelávania našich univerzít.  

Návšteva partnerov z Univerzity v Debrecíne na FEŠRR

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

V dňoch 30 – 31. Januára 2014 navštívili Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre  predstavitelia Fakulty poľnohospodárskych a  potravinárskych vied a  environmentálneho manažmentu, Univerzity v  Debrecíne. Stretnutie s dekanom – doc. Istvánom Komlósim, a prodekanom - doc. Csabom Juhászom sa uskutočnilo na základe podnetu projektu „Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov – TRIVE“. V novembri 2013 sa začali multilaterálne rokovania k uzavretiu partnerskej zmluvy medzi SPU v Nitre, Univerzitou v Debrecíne, Univerzitou vo Varšave a  Mendelovou Univerzitou v Brne. Partnerská univerzita v  Debrecíne predložila na stretnutí v Nitre podpísanú partnerskú zmluvu, ktorej hlavným cieľom je založenie aktívnej siete spolupráce v spoločných oblastiach vzdelávania a výskumu našich univerzít. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia vedenia i ostatných pracovísk Fakulty európskych štúdií a  regionálneho rozvoja, ako aj predstaviteľ Univerzity vo Varšave – prof. Edward Pierzgalski. V rámci medziuniverzitnej siete spolupráce sa uskutočnili aj prvé bilaterálne rokovania hostí s fakultami: Biotechnológie a  potravinárstva,  Agrobiológie a  potravinových zdrojov a Záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre o  konkrétnych možnostiach spolupráce v rámci aktuálnych výziev programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 a programu EÚ pre vzdelávanie, mládež a šport na roky 2014-20 Erasmus+.

Za pánom profesorom Milanom Demom

Pracovníci  Fakulty Európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa dňa 15.11.2013 naposledy rozlúčili so svojim kolegom, priateľom, učiteľom, vynikajúcim odborníkom , vedcom  Dr.h.c. prof. Ing. MILANOM  DEMOM, PhD. Pán professor Milan Demo zomrel 11.11.2013 náhle vo veku 82 rokov.

Narodil sa 10.9.1931 v Mužli, gymnázium absolvoval v Komárne a  vysokoškolské vzdelanie získal na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, ktoré ukončil v r. 1957. V praxi pôsobil na Štátnom majetku na Malante, Poľnohospodárskom družstve v Bíni, Šľachtiteľskom a semenárskom podniku v Nitre a v roku 1960 nastúpil na Agronomickú fakultu VŠP v Nitre, na Katedru základnej agrotechniky.

Počas pôsobenia na našej univerzite postupne získal hodnosť  kandidáta vied, docenta, profesora. Aktívne spolupracoval  s domácimi, ale aj zahraničnými univerzitami. Vďaka znalostiam cudzích jazykov  veľmi široko rozvinul spoluprácu s maďarskými univerzitami a významnými  vedeckými inštitúciami a osobnosťami. Spolupracoval s nimi na medzinárodných vedeckých projektoch, podieľal sa na publikačnej  a pedagogickej činnosti. Za túto činnosť získal čestný doktorát  Univerzity Sv. Štefana v Gödöllö  v r. 1998 (Dr.h.c. ) a v roku 2006  na Západomaďarskej univerzite v Soproni. Okrem toho získal celý rad ocenení na univerzitách  na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Poľsku.

V priebehu svojej činnosti na univerzite zastával viaceré akademické a vedúce funkcie, bol  vedúcim katedry, výskumnej bázy univerzity, prorektorom pre vedu, výskum a vysokoškolský poľnohospodársky podnik, členom AS  univerzity a predsedom  AS FEŠRR, členom viacerých vedeckých rád univerzít a vedeckých ústavov doma aj v zahraničí. Bol členom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a mnohých ďalších profesijných združení.

Bol vedúcou osobnosťou pri zakladaní nových  fakúlt  – Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a neskôr aj Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, kde pôsobil ako vedúci katedry a v súčasnosti ako profesor na Katedre  udržateľného rozvoja .

Jeho rozsiahlu vedeckovýskumnú činnosť dokumentuje množstvo vedeckých a odborných príspevkov v domácich a zahraničných časopisoch. Svojou osobnosťou významne vplýval na rozvoj našej univerzity a jej smerovanie.

  Veľkú pozornosť venoval študentom, bol  autorom a iniciátorom študijných materiálov. Za posledných desať rokov napísal   9 učebníc v oblasti poľnohospodárstva a udržateľného rozvoja . V súčasnosti pracoval na svojej desiatej učebnici, ktorú, žiaľ,  už nestihol dokončiť.

Bol človekom , ktorí miloval prácu  a do poslednej chvíle  svojho života bol plný energie elánu a plánov.

V celom svojom živote sa nikdy nevzdával . Jeho neutíchajúci elán , optimizmus , stále nové ciele a plány boli zastavené. Nám, neostáva nič iné len pokračovať v naplňaní týchto cieľov .

Na poslednej  rozlúčke ho okrem spolupracovníkov z našej univerzity  odprevadili aj kolegovia z univerzít v Českej republike , univerzít z Maďarska, ale aj spolupracovníci zo širokej praxe, primátor mesta Nitra a  súčasní a bývalí rektori Slovenskej poľnohospodárskej university  .

 Bol výnimočným človekom. Bolo nám všetkým cťou s nim spolupracovať.

 Česť jeho pamiatke !

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Letná škola samosprávy 2013

V dňoch 9. – 13. septembra 2013 organizovala Katedra verejnej správy, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre 3. ročník projektu „Letná škola samosprávy“ na Orave v Zuberci. Zúčastnilo sa ho 12 študentov fakulty, 3 doktorandi a 6 pedagógov katedry.

Zámerom vzdelávacieho projektu bolo oboznámiť účastníkov so strategickým plánovaním v obci, marketingovým prístupom k manažmentu obcí, manažmentom rozpočtových príjmov a výdavkov, ako aj nadobudnúť praktické skúsenosti v oblasti monitorovania a aktualizácie strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) a hodnotenia programového rozpočtu obce.

Cieľom projektu bolo na jednej strane implementovať teoretické poznatky do praxe a na druhej strane oboznámiť študentov s praktickým výkonom manažmentu samospráv a tiež pre pedagógov získať nové podnety a príklady z praxe pre výučbový proces.

V priebehu workshopov a exkurzií boli účastníci projektu oboznámení aj s prípravou a metodickým postupom  spracovania marketingovej stratégie obce. Súčasťou projektu bol tiež odborný seminár na tému „Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy“, ktorý viedol prof. Ing. Dušan Húska, PhD., vedecký seminár „Nové prístupy k verejným službám zabezpečovaným územnou samosprávou“ a  seminár „Teória a prax“ pod vedením Ing. Evy Balážovej, PhD., vedúcej katedry.

Počas Letnej školy boli študenti rozdelení do pracovných skupín, v ktorých pracovali spoločne s pedagógmi, poslancami obce a  zamestnancami Obecného úradu na návrhoch zmien, aktualizácii PHSR a tiež na analýze rozvojových faktorov obce v súčasných podmienkach. Sformulovali sa návrhy na aktivizáciu ďalších rozvojových procesov v obci, ktoré boli prezentované predstaviteľom obce na záverečnom seminári.

Medzinárodná vedecká konferencia na fakulte

Konferencia pod názvom “ Social and Economic Tranformations Affecting Rural People and Communities in central and Eastern Europe since 1990 “ sa konala na FEŠRR v dňoch 2-3. Septembra 2013. Konferencie sa zúčastnili učitelia a vedeckí pracovníci z USA, Poľska, Maďarska, Slovenska, Nemecka ,Bulharska, Rumunska a Litvy. Najlepšie príspevky budú publikované knižne.

Spoluorganizátorom konferencie bola Univerzita Nikolaja Copernika v Toruni.

Prípadová štúdia na fakulte

V dňoch 22.júla až 16. Augusta 2013 sa na fakulte uskutočnila prípadová štúdia pre študentov študujúcich v rámci  medzinárodného študijného program “International Master of  Science in Rural Development” . Prípadovej štúdie pod názvom : “Regionálne produkty v rozvoji vidieka “ sa zúčastnili študenti z USA, Argentíny, Bolívie, Nemecka, Francúzska,Belgicka, Brazílie ,Talianska ,Bieloruska a Srbska. Fakulta  úspešne organizuje  prípadovú štúdiu každoročne od akademického roku roku 2005/2006.

Úspešný projekt EU-KANADA

V dnoch od 4.6. do 7.6.2013 sa na FESRR uskutočnil záverečný meeting v rámci projektu BioPower, ERA MUNDUS- CANTEP za účasti predstaviteliek univerzít z Kanady - J. Landry, CCNB, K. Strang, NU,Canada a z Fínska Liisa Timonen, KUAS. Počasa trvania projektu od r.2010-2013 absolvovalo 10 študentov FESRR 1-semestrové štúdium v Kanade a 10 kanadských študentov štúdium a stáže na SPU. Projekt vyústil do Memoranda o dalšej spolupráci, ktoré bude podpísané v septembri 2013 za osobnej účasti prezidentky univerzity z New Brunswicku.


Svetový kongres Agrárneho práva

V dňoch 5.-8.6.2012 sa na našej fakulte uskutočnil
 XII. svetový kongres UMAU (Svetová asociácia agrárneho práva).
 Cieľom kongresu bolo posilnenie spolupráce a výmena poznatkov medzi univerzitnými učiteľmi, výskumníkmi a ľuďmi z praxe venujúcimi sa problematike Agrárneho práva.

Témami tohtoročného kongresu boli najmä otázky súvisiace s problematikou udržateľného poľnohospodárstva a potravinárstva (v kontexte medzinárodného a porovnávacieho práva)
a otázky týkajúce sa podnikania a zmluvných vzťahov v poľnohospodárstve. Na kongrese sa zúčastnil zástupcovia univerzít z Argentíny, Brazílie, Kostariky, Uruguaja, USA, Kanady, Mozambiku, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Španielska a Slovenska.

K najzaujímavejším prednáškam patrili najmä prednáška Roxany Beatriz Romero z university UNNE-Corrientes z Argentiny, týkajúca sa problematiky podnikania a bezpečnosti potravín, prednáška Margaret Grossman z university Illinois, USA, týkajúca sa pôdy, udržateľného rozvoja a potravín z pohľadu USA a prednáška profesora Luc Bodiguel z university Nantes,z Francúzska, týkajúca sa inštitucionálnej reformy v sektore mlieka. Z kongresu bol vydaný zborník všetkých príspevkov.