Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Pozvánka na odbornú prednášku prof. Ing. Alexandra Fehéra, PhD.: Divoké rastliny divokého Kurdistanu

v rámci činnosti Západoslovenskej pobočky Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied dňa 27. 11. 2023 (pondelok) na Ústave rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU v Nitre, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, o 13.00 hod.

napísal (počet komentárov: 0)

Študentov oboznámil s konkrétnymi príkladmi výsledkov kontrol v oblasti nakladania s majetkom štátu, dopravy (mýtny systém), životného prostredia, infraštruktúry, daňových únikov a dronov. Na konci prednášky dostali študenti ponuku absolvovania odbornej praxe na NKÚ a ponuku tém z praxe pre riešenie v rámci bakalárskych alebo diplomových prác:

  • Hodnotenie hospodárenia vybraného subjektu územnej samosprávy počas pandémie COVID-19
  • Miestne dane a ich vplyv na hospodárenie vybraného subjektu územnej samosprávy
  • Vnútorná kontrola v podmienkach vybraného subjektu územnej samosprávy

Študenti, teraz máte jedinečnú príležitosť získať odbornú prax na NKÚ.    Pre ďalšie informácie kontaktujte: ivan.takac@uniag.sk

napísal (počet komentárov: 0)

Výberová prednáška: Kontrola ako nástroj efektívneho riadenia

Prednášajúci:  Ing. Peter Bulla, PhD.

Dátum: 21.11.2023       Čas: 9:00

Miesto: Prednášková miestnosť A-02

V rámci prezentácií budeme tiež diskutovať o možnosti bakalárskej a inžinierskej praxe na NKU.

napísal (počet komentárov: 0)

Výberová prednáška: Investičný proces a postavenie Útvaru hodnoty za peniaze

Prednášajúci:  

  • Martin Kmeťko (riaditeľ Investičnej autority na ÚHP)
  • Marián Bederka (vedúci samostatného oddelenia metodík a databáz)

Dátum: 27.11.2023   Čas: 11:00    Miesto: Prednášková miestnosť A-02

V rámci prezentácií budeme tiež diskutovať o možnosti bakalárskej a inžinierskej praxe na ÚHP.

napísal (počet komentárov: 0)

Charakteristika a predstavenie vecnej pôsobnosti SIŽP a najdôležitejšie úlohy v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie